Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu dziecka - przesłanki, powody, procedura

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-05-09 • Aktualizacja: 2022-04-10

Sprawa dotyczy ograniczenia praw rodzicielskich ojcu dziecka. Moja żona ma czteroletnie dziecko z pierwszego małżeństwa. Ojciec dziecka posiada prawa rodzicielskie do dziecka, ale nie wywiązuje się z niego. Naciskał na częste wizyty w domu dziecka i kontakty z nim, na co żona się zgodziła, tymczasem kontaktuje się sporadycznie – raz na dwa miesiące i nierzadko bywa, że są to odwiedziny kilkuminutowe. Całkowicie nie realizuje w tym względzie ustalonego planu wychowawczego. Bezpodstawnie oskarża żonę, że to ona mu ogranicza kontakt, co nie jest prawdą. Mieliśmy już problem z wyjazdem na wakacje, bo nie zgodził się na wyrobienie paszportu dziecku i musieliśmy uzyskać zgodę sądu. Ostatnio pojawiła się kwestia odbioru dziecka z przedszkola i listy osób do tego upoważnionych, na której go nie ma. Zrobił o to straszną awanturę, a przecież mieszka w innym mieście i po prostu fizycznie nie jest w stanie odbierać dziecka z przedszkola. Nadmienię, że ojciec, oprócz zasądzonych alimentów, nie dokłada się ani złotówki do dziecka. Nie płaci za leczenie, nie zabiera do kina, basen, wakacje itp. Za to o wszystko ma pretensje, a ostatnio doszły również obraźliwe sms-y i maile pod adresem żony. Dlatego z uwagi na dobro dziecka i brak porozumienia z jego ojcem, żona chciałaby ograniczyć ojcu dziecka prawa rodzicielskie i móc sama decydować o wyborze szkoły, miejscu spędzania wakacji i tak dalej. Czy w przedstawionej sytuacji jest na to szansa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu dziecka - przesłanki, powody, procedura

Co oznacza zawieszenie praw rodzicielskich?

Ograniczenie ojcu praw do dziecka będzie trudne. Istota zawieszenia władzy rodzicielskiej polega na tym, że wynikające z niej prawa i obowiązki rodziców nie przestają wprawdzie istnieć, jednakże przez pewien czas nie mogą być wykonywane. Władza rodzicielska na czas trwania zawieszenia jakby spoczywa (por. K. Jagielski: Istota i treść władzy rodzicielskiej..., s. 153). Przesłanką zawieszenia władzy rodzicielskiej jest przemijająca przeszkoda w jej wykonywaniu. Chodzi tu więc – w przeciwieństwie do trwałej przeszkody z art. 111 § 1 – o takie przeszkody, które ze względu na swój charakter zazwyczaj ustają i można się spodziewać podjęcia przez rodziców, którym poza tym nie brak ku temu kwalifikacji, dalszego wykonywania tej władzy. Nie jest to jednak jedyna przesłanka. Z zawartego w art. 110 § 1 zwrotu „sąd może”, odnoszącego się do zawieszenia władzy rodzicielskiej, wynika, że w zasadzie decyzja, czy zawieszenie jest potrzebne, zależy od uznania sądu, które oczywiście nie może być dowolne, lecz musi być podyktowane dobrem dziecka i wszechstronną oceną całokształtu okoliczności sprawy. Inaczej sprawa będzie się przedstawiać, gdy drugie z rodziców żyje i sprawuje należycie władzę rodzicielską, inaczej zaś gdy nie żyje lub jest pozbawione władzy rodzicielskiej. W pierwszym wypadku orzeczenie zawieszenia nie będzie celowe, w drugim z reguły konieczne (B. Dobrzański, w: Kodeks..., s. 689, A. Zieliński: Sądownictwo opiekuńcze..., s. 184). Przykładowo zawieszenie nie będzie celowe także wówczas, gdy rodzice wyjechali za granicę, pozostawiając dziecko u dziadków godnych zaufania, a nie zachodzi pilna potrzeba załatwienia konkretnej sprawy dziecka (J. Ignatowicz, w: Kodeks..., s. 528).

Zobacz również: Czy rodzic z ograniczoną władza rodzicielską ma prawo uzyskać od szkoły dostęp do e dziennika?

Kiedy sąd może ograniczyć prawa rodzicielskie jednemu z rodziców?

Przesłanką zawieszenia władzy jest przemijająca przeszkoda w jej wykonywaniu, tj. taka, która ze względu na swój charakter ustanie w niezbyt odległym czasie, np. wyjazd rodzica, zamieszkiwanie w innym mieście, problemy z komunikacją, problemy z realizacją planu wychowawczego.

Decyzja, czy zawieszenie jest potrzebne, zależy od uznania sądu, które nie może być dowolne, lecz musi być podyktowane dobrem dziecka i wszechstronną oceną całokształtu okoliczności sprawy.

Wniosek jest wolny od opłat [patrz art. 95 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398)].

Całkowite pozbawienie rodzica praw rodzicielskich

Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej jest najostrzejszym środkiem ingerencji sądu opiekuńczego w sferę stosunków między rodzicami a dziećmi, przez jego zastosowanie bowiem rodzice tracą całkowicie tę władzę. Ze względu na tak daleko idące skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej sąd może je orzec tylko wtedy, gdy stosowane dotychczas łagodniejsze środki nie dały rezultatu, bądź gdy z uwagi na drastyczne okoliczności danego przypadku jest oczywiste, że stosowanie środków łagodniejszych byłoby niecelowe (A. Zieliński: Sądownictwo opiekuńcze..., s. 181).

Zobacz również: Pozbawienie praw rodzicielskich i brak kontaktu

Jakie są przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Art. 111 § 1 przewiduje trzy rodzaje przyczyn pozbawienia władzy: a) trwałą przeszkodę w jej wykonywaniu; b) nadużywanie tej władzy; c) rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka. Pierwsza przyczyna może być niezawiniona, dwie następne muszą zawierać w sobie element winy rodziców. Mimo to pozbawienie władzy, jak już powiedziano, nie ma charakteru kary wobec rodziców, sąd opiekuńczy zatem w orzeczeniu nie stwierdza, czy orzekł pozbawienie władzy z winy, czy bez winy rodziców.

Ponadto zgodnie z § 1a sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 1 pkt 5, czyli umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem (patrz ustawa z dnia 1 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., Dz. U. Nr 122, poz. 1322).

Dodany powołaną ustawą do art. 111 K.r.o. § 1a poszerza katalog przesłanek pozbawienia władzy rodzicielskiej. Omawiając wprowadzoną modyfikację modelu tych przesłanek M. Goettel słusznie stwierdza, że w jej wyniku:

„1. Nastąpiło wyraźne powiązanie przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej z przyczynami jej ograniczenia. Ustawodawca uznał, że przedłużający się stan zagrożenia dobra dziecka, początkowo uzasadniający jedynie ingerencję w formie umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 109 § 2 pkt 5 w zw. z art. 109 § 1 k.r.o.), przy jednocześnie podejmowanych, lecz bezowocnych staraniach o jego powrót do naturalnego środowiska rodzinnego (przekonanie o bezowocności starań umacnia zwłaszcza trwały brak zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców), może wymagać zastosowania bardziej drastycznego środka, czyli pozbawienia władzy. Wprawdzie związek przesłanek ingerencji sądu opiekuńczego w obu tych formach doktryna zna od dawna (podkreślając, że niejednokrotnie chodzi o podobne stany faktyczne, różniące się jedynie intensywnością szkodliwych zachowań rodziców), jednakże tak widoczny normatywny wyraz znajduje on po raz pierwszy.

Nowa przesłanka charakteryzuje się stosunkowo kazuistycznym ujęciem stanu faktycznego, co kłóci się niejako z dotychczasową formułą przepisu, określającą w sposób dość elastyczny przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej. Sprowadza się ona (o czym była mowa) do wydania przez sąd opiekuńczy zarządzenia w trybie art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o., a następnie podejmowania (niestety bezowocnie) działań zmierzających do udzielenia pomocy rodzicom, w taki sposób, aby dziecko mogło do nich wrócić. W art. 111 § 1a k.r.o. nawiązano do (wprowadzonego tą samą nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) postanowienia obligującego sąd opiekuńczy, w razie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, do zawiadomienia powiatowego centrum pomocy rodzinie, które udziela rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i składa sądowi sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w terminach określonych przez sąd, a także współpracuje z kuratorem sądowym (§ 4 dodany do art. 109 k.r.o.).

Zobacz również: Wygaśnięcie władzy rodzicielskiej powoduje zwolnienie rodziców z obowiązku alimentacyjnego

Kto decyduje o pozbawieniu praw rodzicielskich?

Wystąpienie okoliczności, o której mowa w art. 111 § 1a k.r.o., jedynie upoważnia sąd opiekuńczy do wydania rozstrzygnięcia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. W tym wypadku ustawodawca odstąpił więc od obligatoryjnego charakteru orzeczenia sądowego, co ma miejsce w odniesieniu do pozostałych przesłanek. Wydaje się, że fakultatywność rozstrzygnięcia jest jakby naturalną konsekwencją przyjętej w tym przepisie formuły przesłanki. Niejako zmusza ona sąd do rozważenia, czy zastosowanie ostatecznego środka, jaki niewątpliwie stanowi pozbawienie rodziców władzy, jest w danej sytuacji rzeczywiście niezbędne, czy być może warto jeszcze (przynajmniej przez pewien czas) pozostać przy rozwiązaniu wprowadzonym zarządzeniem wydanym na podstawie art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o.” („O zmianach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie przesłanek pozbawienia władzy rodzicielskiej” – PS 2001, nr 11-12, s. 72).

Skutki zaniedbywania przez rodziców obowiązków względem dzieci

Jak widać, pozbawienie praw rodzicielskich jest dość rygorystyczne. Zaniedbywanie przez rodziców ich obowiązków względem dziecka uzasadnia pozbawienie władzy rodzicielskiej tylko wtedy, gdy ma charakter rażący. Za takie mogą być uznane zaniedbania poważne, np. pijaństwo, marnotrawstwo, prowadzenie rozwiązłego trybu życia, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka. Zaniedbania mniejszej wagi uzasadniają z reguły tylko wydanie zarządzeń przewidzianych w art. 109, chyba że są nacechowane nasileniem złej woli, uporczywością i niepoprawnością. Pojęcie zaniedbań należy rozumieć szeroko. Jego zakres więc obejmie każde zawinione zaniedbanie właściwego sposobu postępowania, które sprawia – choćby tylko pośrednio – że dobro dziecka jest poważnie zagrożone i które świadczy o tym, że rodzicom brak dostatecznych kwalifikacji do wykonywania władzy rodzicielskiej (B. Dobrzański, w: Kodeks..., s. 691).

Podstawy pozbawienia władzy rodzicielskiej nie stanowią w zasadzie spory między rodzicami na tle jej wykonywania, chyba że przybrały one drastyczne formy i wywierają zdecydowanie ujemny wpływ na psychikę dziecka (A. Zieliński: Sądownictwo opiekuńcze..., s. 182).

Jak widać nie jest tak łatwe pozbawić czy ograniczyć władzy rodzicielskiej. Sam fakt, że ojciec dziecka nie dokłada się do jego utrzymania ponad alimenty, nie jest żadnym argumentem. Gdyby utrudniał podejmowanie decyzji w sprawach dziecka – owszem. Samo to, że nie korzysta z wizyt jest powodem do zmiany sposobu kontaktowania, co więcej do zmuszenia go karą finansową do realizacji widzeń, ale nie do pozbawienia czy ograniczenia władzy rodzicielskiej. Ciężko będzie wykazać, że ojciec działa na szkodę dziecka. Argumenty, jakie Pan podał, nie są wystarczające do ograniczenia władzy ojcu.

Mogą Państwo skierować sprawę do sądu, ale moim zdaniem argumentów „za” jest zbyt mało.

Zobacz również: Ograniczenie kontaktów z dzieckiem przesłanki

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (32):


Ewelina2007-11-21

Myślałam że ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu jest sprawą łatwiejszą. Niestety ojciec to dobry aktor i wiem że będę miała problem


Mariola2017-09-05

Jakie powody podać przy ograniczeniu ojcu dzieci praw rodzicielskich? Czy brak zainteresowania, brak kontaktów i pobyt od kilku lat za granicą wystarczy?


Aneta2017-09-15

Mój były od 2004 roku mieszka w Anglii, dziećmi w ogóle się nie interesuje i te powody były wystarczające aby ograniczyć a później odebrać ojcu prawa rodzicielskie. Także te powody wystarczą.


Mariola2018-04-07

Nie znalazłam w artykule, może przeoczyłam, czy uzależnienie ojca od alkoholu i narkotyków może być argumentem na ograniczenie praw? Ojciec dzieci jest nieodpowiedzialny i ciągle jest oderwany od rzeczywistości. Ograniczyłam mu kontakty, a teraz chce ograniczyć lub odebrać jemu prawa rodzicielskie. Jak mam podejść do sprawy by ograniczyć lub odebrać prawa rodzicielskie?


Administrator2018-04-07

Pani Mariolo, udzielamy płatnych porad prawnych. Jeżeli chce Pani uzyskać odpowiedzi na pytanie jak ograniczyć lub odebrać ojcu dzieci prawa rodzicielskie, proszę kliknąć guzik "Zapytaj prawnika" i opisać dokładnie problem. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Ewa2019-02-24

Niestety w moim przypadku sąd odrzucił ograniczenie i ojciec dalej ma pełne prawa do dzieci. Na sprawie przedstawiłam brak zaangażowania, brak widzeń, nieregularne alimenty, niezabieranie dzieci na święta i wakacje, brak związku emocjonalnego itp. Ojciec oczywiście nakłamał, zrobił ze mnie ciemiężce utrudniającego kontakty z dziećmi. Oczywiście sąd w to uwierzył i po sprawie. Ostatnio w ramach zemsty, nie wyraził zgody na wydanie paszportu dla dziecka i muszę robić to przez sąd!!


Martyna2020-03-12

Ojciec dziecka przebywa za granicą o kilku lat. Ma pełne prawa rodzicielskie i nie robi w niczym kłopotów. Problem polega jednak na tym że często zmienia miejsce zamieszkania i utrudniony jest z nim kontakt. Do kraju przyjeżdża raz na kilkanaście miesięcy, w związku z czym załatwienie spraw dziecka to prawdziwa gehenna. Czy to są wystarczające przesłanki bym mogła starać się o ograniczenie praw rodzicielskim ojcu?


Edyta2020-03-25

Pani Martyno, opisane jest to w artykule, w drugim akapicie. Moim zdaniem w Pani przypadku sąd ograniczy ojcu prawa rodzicielskie, bo są ku temu przesłanki.


Ewelina2020-07-19

Były mąż w ogóle nie interesuje się dzieckiem i nie otrzymuje z nim kontaktu. W związku z tym chciałabym ograniczyć mu prawa rodzicielskie, bo nie chcę by miał jakikolwiek wpływ na sprawy dziecka na przykład wybór szkoły, zgoda na wycieczki itp. I mam pytanie czy wystarczającą przesłanką do ograniczenia praw rodzicielskich ojcu jest brak kontaktów z dzieckiem i brak zainteresowania?


Edyta2020-07-22

Ewelino, jak dla mnie brak zainteresowania i kontaktów ojca z dzieckiem to wystarczający powód do ograniczenia mu praw rodzicielskich. Tylko musisz to udowodnić w sądzie ponad wątpliwość. A najlepiej by było jakby przebywał na stałe za granicą, wtedy sprawa jest prosta.


Ewa2021-02-03

Maż nie interesuję się w ogóle dziećmi, nie odwiedza, nie kontaktuje, nie wspomaga finansowo, tylko płaci alimenty 350 zł na dziecko. Do tego jak są jakieś sprawy do załatwienia, trzeba go prosić i po zgody jeździć osobiście. Po przeczytaniu artykułu nie wiem czy jest sens składać wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich, bo płaci alimenty, ale prócz tego nie uczestniczy w żaden sposób w wychowaniu dzieci.


Mariusz2021-02-19

Pani Ewo to jest zaniedbywanie obowiązków rodzica i moim zdaniem ma Pani duże szanse na ograniczenie praw ojcu.


Malwina2021-04-15

Ograniczenie praw rodzicielskich zależy od sytuacji i możliwości udowodnienia zaniedbań ojca. W moim przypadku, ojciec dzieci w ogóle nie interesował się dziećmi. Mieszka kilkaset kilometrów od nas i w ogóle dzieci nie odwiedza, nie zabiera do siebie, nawet nie dzwoni na święta. Postanowiłam ograniczyc mu prawa. Jako argumenty na ograniczenie praw rodzicielskich podałam całkowity brak zainteresowania dziećmi, brak więzi emocjonalnej i to wystarczyło. Ojciec nawet nie pojawił się na sprawie i sędzina na przychyliła się to mojego wniosku..


Aneta2021-06-10

A ja mam pytanie jak ograniczyc prawa do dziecka ojcu który przebywa w więzieniu? Nie jesteśmy małżeństwem, mamy 12 letniego syna i ojciec dziecka dostał 8 lat. Czyli wyjdzie jak syn będzie dorosły. Przebywając w więzieniu za dużo nie pomoże mi w wychowaniu dziecka oraz nie dokłada się do niczego.


Partyk2021-06-16

Złoży Pani wniosek o całkowite pozbawienie praw. Sąd powinien przychylić się do wniosku i odebrać prawa rodzicielskie ojcu, bo jak sama Pani zauważyła że do osiągnięcia pełnoletności będzie siedział w więzieniu.


Mika2021-06-20

Ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich to wcale nie tak prosta sprawa jak się co niektórym wydaje. Trzeba mieć mocne argumenty i sam brak zainteresowania ojca nie jest powodem do tego. Znam osobiście przypadek gdzie ojciec specjalnie robił pod górkę matce i szantażował że zrzeknie się praw rodzicielskich w zamian za zaprzestanie płacenia alimentów.


Baska2021-06-22

Mam podobną sytuację. Były mąż nie interesuje się w ogóle dziećmi, nie odwwiedza, nie zabiera na świeta, wakacje, nie składa życzeń na urodziny, o prezentach nie wspomnę. Płaci tylko alimenty po 350 na dziecko. Nie chcę za każdym razem prosić go o zgodę, bo robi wielką łaskę i nigdy nie ma na nic czasu. Mam pytanie, jak ograniczyć prawa rodzicielskie ojcu? Czy wymienione argumenty są wystarczające?


Monika2021-06-23

Moim zdaniem ma Pani szanse ograniczyć prawa rodzicielskie, ale musi to Pani dobrze uargumentować. Dużo zależy też od tego jak ojciec na to zareaguje, bo jeżeli mu nie zależy wtedy sprawa jest prosta. Gorzej będzie jak zacznie udawać kochającego tatusia


Aneta2021-06-28

Jeżeli ojciec dziecka nie interesuje się dzieckiem i utrudnia przy tym podejmowanie decyzji dotyczących dziecka jak najbardziej zasługuje na ograniczenie praw rodzicielskich. Ważnym argumentem jest tutaj złośliwość i robienie matce pod górkę, tylko po to by zrobić na złość, przy okazji robiąc krzywdę dziecku. Znam osobiście takiego tatusia który żeby zrobić matce na złość nie chciał dać zgody na paszport. Dzięki temu matka i oczywiście dziecko nie polecieli na wakacje, gdzie sam dziecka nigdzie nie zabrał!!!


Benia2021-07-01

W Polsce wszystko jest dziwne, wystarczy że tatuś delikwent płaci alimenty i wydaje mu się że może wszystko a nawet więcej niż matka. Zadaje sobie pytanie jak ograniczyc prawa do dziecka ojcu, jak sądy słuchają tylko co ma do powiedzenia ojciec, mając gdzieś dobro dziecka. Według mnie wystarczającymi argumentami na ograniczenie praw rodzicielskich powinno być niewywiązywanie się z ustalonych kontaktów z dzieckiem.


Marek2021-07-03

Mam ograniczone prawa rodzicielskie do dziecka. Matka dziecka ograniczyła mi je podczas pobytu za granicą. Teraz wróciłem i chciałby odzyskać pełnię prawa rodzicielskich i uczestniczyć w życiu dziecka. Jakich argumentów użyć w sądzie aby odzyskać w pełni władzę rodzicielską? Czy powrót do kraju i zainteresowanie dzieckiem są wystarczającymi powodami?


Adam 2021-07-05

Według mnie to wystarczy. Pamiętaj ograniczenie praw rodzicielskich to nie ich odebranie, jest to środek tymczasowy. Moim zdaniem sąd przywróci Ci prawa rodzicielskie i wymienione argumenty wystarczą


Mariola2021-07-14

Chciałabym ograniczyć prawa rodzicielskie ojcu dzieci. Ojciec nie interesuje się dziećmi, nie płaci alimentów, nie spotyka się z nimi. O wszystkie sprawy ostatnio paszport dla córki chodziła i prosiła aby wyraził zgodę. Jest to męczące i stresujące, zważywszy na to że często nie można się z nim skontaktować. Czy powyższe argumenty mogą być powodem ograniczenia praw rodzicielskich, i jakie mam szanse na ograniczenmie


Adrianna2021-07-26

Według mnie z tego co Pani napisała przedstawione powody są wystarczające aby ograniczyć prawa rodzicielskie. Sąd weźmie na pewno pod uwagę to wszystko, według mnie ojciec zaniedbuje opiekę i wychowanie dzieci a to wystarczający powód. Do tego niepłacenie alimentów stawia go też w niekorzystnym świetle.


Mariusz2021-08-07

z tego co czytam komentarze to ograniczenie praw rodzicielskich wcale nie jest trudną sprawa. Obawiam się że matka będzie próbowała mi ograniczyć prawa, więc najwyższy czas wziąć się za siebie i być prawdziwym ojcem.


Edyta2021-08-17

U mnie ojciec dziecka nie interesował się synem w ogóle. Złożyłam do sądu wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich to nawet nie przyszedł na sprawę. Sąd po wysłuchaniu przesłanek i powodów ograniczył ojcu prawa rodzicielskie i zasugerował że mogę całkowicie mu je odebrać. Na razie to mi wystarczy, ale przesłanki na odebranie praw ma jak najbardziej, także jakby co mogę to zrobić


Ewelina2021-09-06

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu dziecka wcale to nie tak prosta sprawa, o ile ojciec interesuje się dzieckiem. Wtedy sąd dla dobra dziecka nie ograniczy tak łatwo praw rodzicielskich jak to robiono wcześniej. W sprawach gdzie ojciec ma wszystko gdzieś ograniczenie praw rodzicielskich przaebiega bez problemów. Jednak jak wspomniałam na początku, jak ojcowi zależy trzeba mieć naprawdę dobre argumenty. Same kontakty z dzieckiem, łożenie na nie wystarczy aby sąd oddalił wniosek


Monika2021-09-21

Według mnie argumenty do ograniczenia praw rodzicielskich to: brak zainteresowania ojca dziećmi, nauką, zainteresowaniami, nieutrzymywanie kontaktu, niewywiązywanie się z widzeń z dziećmi, niełożenie na dzieci dodatkowo prócz alimentów, długi pobyt za granicą, lub w więzieniu. Te argumenty są wystarczające aby ograniczyć prawa rodzicielskie ojcu. Z doświadczenia wiem że sądy po przedstawieniu takich argumentów przychylają się do ograniczenia praw rodzicielskich i są to wystarczające powody


Waldek2021-10-04

Jestem marynarzem i mieszkam za granicą, moja była założyła sprawę o ograniczenie praw rodzicielskich i sprawa odbyła się zaocznie i ograniczono mi prawa rodzicielskie. W wakacje podczas pobytu w Polsce dowiedziałem się o tym i byłem w szoku. Przyjeżdżam do kraju raz, dwa do roku i matka synka podała że nie ma ze mną kontaktu, nie wie gdzie mieszkam itd. i to był powód do ograniczenia praw rodzicielskich. Fakt że nie mam czasu na załatwienie tego na miejscu i będę musiał wziąć prawnika, bo nakłamała i moim zdaniem niesłusznie ograniczono mi prawa rodzicielskie. Zapomniałem dodać, płacę wysokie alimenty i mam reguralny kontakt z synkiem, z racji pobytu na statkach nie mogę się z nim spotykać ale dzwonię conajmniej kilka razy w tygodniu przez skypa


Marcin2021-10-15

W tych czasach ograniczenie praw rodzicielskich ojcu to nie problem. Matka nakłamała nagadała głupot i sąd ograniczył mi prawa rodzicielskie dla syna tylko z tego powodu że nie widuję się z nim w wyznaczone weekendy. Do tego matka nagadała że pije, mam złe towarzystwo i tyle. Mojego tłumaczenia nikt nawet nie wziął pod uwagę. Także jak sobie zadajecie pytanie jak ograniczyć prawa rodzicielskie, po prostu kłamcie!!


Martyna2021-10-28

Ojciec naszego synka w ogóle nie interesuje się dzieckiem i jest alkoholikiem. Przy każdej próbie załatwienia czegoś nie ma nigdy czasu. Zastanawiam się nad ograniczeniem praw rodzicielskich ojcu synka, tylko nie wiem czy wymienione argumenty są wystarczające. Z tego co czytałam ograniczenie praw rodzicielskich w takich przypadkach jest proste, ale jak to wygląda w praktyce?


Aneta2021-10-30

Pani Martyno, miała podobną sytuację. Sąd na pierwszej rozprawie przychylił się do ograniczenia praw rodzicielskich ojcu dziecka. Ojciec nawet nie pofatygował się na rozprawę, co zapewne też miało wpływ na decyzję sądu o ograniczeniu praw rodzicielskich



Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »