Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeprowadzka z dzieckiem do innego miasta a kontakty

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-10-19

Jestem po rozwodzie, mam małe dziecko. Zgodnie z wyrokiem sądu były mąż ma prawo do kontaktów z dzieckiem co 2 tygodnie w weekend, jednak przez dwa lata pojawił się tylko raz. Nie mam z nim kontaktu, nie interesuje się dzieckiem w żaden sposób. Mieszkam obecnie z moimi rodzicami. Rodzice sprzedają dom i się przeprowadzają do innego miasta, więc ja z moim dzieckiem również muszę zmienić miejsce zamieszkania. Czy moja przeprowadzka z dzieckiem do innego miasta wymaga zgody byłego męża? W wyroku rozwodowym jest napisane, że były maż „ma prawo do współdecydowania o najważniejszych sprawach dot. dziecka”, jednak przez dwa lata się do tego nie kwapił.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeprowadzka z dzieckiem do innego miasta a kontakty

Miejsce pobytu dziecka po rozwodzie rodziców

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Niestety nie wskazuje Pani, czy w wyroku rozwodowym sąd wskazał miejsce zamieszkania dziecka przy Pani. Mniemam, iż takie sformułowanie znalazło się w wyroku rozwodowym. Jeżeli nie dysponuje Pani wyrokiem, proszę skierować do sądu wniosek o wydanie odpisu wyroku z adnotacją o jego prawomocności.

Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że koniecznym jest w chwili obecnej ustalenie miejsca stałego pobytu dzieci. Zgodnie z art. 26 § 2 K.c. – jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Czy jest potrzebna zgoda ojca na zmianę miejsca zamieszkania dziecka?

Istotne z punktu widzenia Pani interesu jest wskazanie, czy w wyroku rozwodowym wskazano, iż miejscem pobytu dziecka jest każdorazowe miejsce pobytu matki, tj. Pani. Jeżeli sąd wskazał na „każdorazowe” miejsce pobytu, wówczas nie ma Pani obowiązku uzyskiwania zgody od ojca dziecka. Doktryna zna przypadki, że przedstawiciele literatury wypowiadają pogląd odmienny, ale poglądy te stanowią mniejszość w odniesieniu do poglądu korzystnego z punktu widzenia Pani interesu.

Wskazać należy jednak, iż ojciec dziecka ma pełne prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Prawo takie wynika z treści art. 106 K.r.o., zgodnie z którym jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka.

Z mojej kilkuletniej praktyki wynika jednak, iż sądy oddalają takie wnioski, albowiem zmiana miejsca zamieszkania nie pozbawia możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej.

Drugi pogląd wskazywany w literaturze podnosi, iż zmiana miejsca zamieszkania dziecka stanowi istotną sprawę dziecka, w której rodzice winni działać zgodnie i wspólnie. Jako że ojciec dziecka może nie wyrazić zgody, konieczne byłoby wówczas uzyskanie zgody sądu. Powyższe znajduje swoje uzasadnienie w treści art. 97 § 2 K.r.o., zgodnie z który o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Występując do sądu o wyrażenie zgody na zmianę miejsca zamieszkania dziecka, co do zasadny, mając na uwadze opisany przez Panią stan faktyczny, nie należy oczekiwać orzeczenia sprzecznego z Pani żądaniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki