Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa domu przed ślubem a zabezpieczenie majątku w przypadku rozwodu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-20

Sprawa dotyczy syna, który bierze ślub. Aktualnie buduje dom. Syn inwestuje wszystkie pieniądze. Budowa jest aktualnie na etapie stanu surowego zamkniętego ze zrobioną elektryką i tynkami. Nie zakończył jeszcze wszystkich robót potrzebnych do odbioru domu. Działka została przepisana u notariusza w zeszłym roku na obu synów. W jaki sposób syn może zabezpieczyć się przed ewentualnym rozwodem, tak aby wszystkie rzeczy, w które inwestował przed ślubem, nie podlegały ewentualnemu podziałowi majątku? Dodam, że nie wchodzi w grę żadna intercyza przedślubna. Czy dla sądu wystarczającym dowodem byłyby wpisy w dzienniku budowy? A może należałoby wykonać wycenę przez rzeczoznawce przed ślubem? A może istnieje jeszcze jakaś inna możliwość?

Działka została przepisana na przyszłego małżonka – będę nazywać go narzeczonym, przed ślubem. Stanowi więc jego majątek odrębny. Odrębny od majątku narzeczonej. I sam ślub tego nie zmieni. To samo dotyczy nakładów poniesionych na budowę przed zawarciem związku małżeńskiego. To jest majątek odrębny narzeczonego. I w żadnym wypadku nie będzie podlegał podziałowi między małżonkami.

Tak reguluje to Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Art. 32. 

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Z dniem zawarcia związku małżeńskiego powstanie między młodymi wspólność ustawowa. Przedmioty nabyte przed powstaniem tej wspólności – a więc przed ślubem – stanowią majątek odrębny tego małżonka, który to zakupił, czy poniósł nakłady – np. na budowę.

Istotne jest, aby narzeczony nigdy nie rozszerzył wspólności ustawowej o ten składnik majątku, czyli w jakikolwiek sposób nie dopisał swojej „drugiej połówki – żony” do tej własności – czy to umową o rozszerzeniu wspólności, czy darowizną.

Jeśli tego nie zrobi, obecnej narzeczonej po ślubie jej będzie przysługiwać prawo rozliczenia nakładów poczynionych w trakcie trwania małżeństwa, jeśli zostaną poczynione z majątku wspólnego – przy czym proszę pamiętać, że zarobki narzeczonego po ślubie stają się majątkiem wspólnym Inaczej niż umową – intercyzą – nie da się tego wyłączyć. Chyba że narzeczony posiadać będzie jeszcze oszczędności sprzed zawarcia związku lub darowizny od rodziny – wówczas to nadal będzie jego majątek odrębny. Jeśli dokończy budowę z tych środków, to nie ma szans, aby narzeczona – żona w przyszłości, w razie rozwodu, mogła żądać jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieruchomości.

Ważne także, aby posiadał dowody np. na stan konta, oszczędności w dniu zawarcia związku małżeńskiego. Aby wykazać, iż z oszczędności dokończył inwestycję. 

Każda złotówka zarobiona, odłożona w trakcie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Jak chronić udział we współwłasności, jeśli małżonek popada w długi?

W moim małżeństwie posiadamy rozdzielność majątkową. Firma żony przynosi straty, a ponadto nie wiem, jakie zawarła umowy kredytowe. Wiem na pewno, że...

Zabezpieczenie się od zdrady małżeńskiej

Jesteśmy małżeństwem od kilku lat. Mimo szczerych uczuć z obu stron oraz planów na spędzenie reszty życia razem, ze względu na pochodzenie...

Pociągnięcie do odpowiedzialności za długi żony

Jesteśmy małżeństwem od 2010 r., nie mamy rozdzielności majątkowej. Jakieś półtora roku temu żona bez mojej wiedzy zaciągnęła kilka kredytów,...

Czy intercyza ma wpływ na dziedziczenie?

Zastanawiam się nad zawarciem intercyzy małżeńskiej. W związku z tym mam kilka pytań. Czy mając intercyzę, w wypadku śmierci męża...

Rozdzielność majątkowa z mężem zaciągającym kredyty

Mam z mężem kredyt hipoteczny z powodu jego długów. Niestety mąż nadal mnie okłamuje i znowu zaciągnął kredyt. Nawet nie wiem na co. Czy...

Zajęcie wynagrodzenia żony za kredyt męża

Wczoraj żona otrzymała pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia z umowy o pracę ze względu na fakt, że nie spłacałem zaciągniętego...

Majątki osobiste a kupno wspólnego mieszkania

W sierpniu zawarliśmy związek małżeński. Przed ślubem posiadaliśmy majątki osobiste – mąż 40 tys. zł, a żona 30 tys. zł. W grudniu...

Jak przebiega wykonanie rozdzielności majątkowej?

Jak przebiega wykonanie rozdzielności majątkowej zawartej u notariusza?


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »