Czy matka może wyjechać z dzieckiem bez zgody ojca?

• Zaktualizowano: 2024-01-03 • Autor: Patrycjusz Miłaszewicz

Artykuł rozważa sytuację, w której matka pragnie przeprowadzić się z dziećmi do innego miasta bez zgody ojca. Porusza kluczowe aspekty prawne, takie jak władza rodzicielska i konsekwencje prawne takiego działania, opierając się na przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Daje wgląd w to, jak polskie prawo podchodzi do takich sytuacji i jakie kroki należy podjąć, aby mieć pewność, że wszystkie działania są zgodne z obowiązującymi przepisami. Problem zmiany miejsca zamieszkania dziecka bez zgody ojca omówimy na przykładzie zapytania pani Aliny.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy matka może wyjechać z dzieckiem bez zgody ojca?

Pani Alina nie mieszka z mężem, ale jeszcze nie mają rozwodu. Małżeństwo ma małoletnie dzieci – pytanie ich właśnie dotyczy. Chodzi o to, że pani Alina chciałaby przeprowadzić się wraz z dziećmi do innego miasta oddalonego o kilkaset kilometrów od obecnego miejsca zamieszkania. Pyta, czy może to zrobić bez zgody ich ojca. On najprawdopodobniej na wyjazd dzieci nie wyrazi zgody. Pani Alina pyta, jak w takiej sytuacji postąpić.

Czy jest potrzebna zgoda ojca na wyprowadzkę dzieci do innego miasta?

Przystępując do odpowiedzi na pytanie pani Aliny, w pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 – dalej „K.r.o.”).

Niewątpliwie w przedstawionej sprawie zastosowanie znajdzie art. 97 K.r.o., zgodnie z którym: „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania” (art. 97 § 1). „Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy” (art. 97 § 2).

Pojęcie „istotnych spraw dziecka” nie zostało w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zdefiniowane, niemniej jednak, mając na uwadze dotychczasowe orzecznictwo, należy zauważyć, iż istotnymi sprawami dziecka są m.in. sprawy dotyczące obywatelstwa dziecka, zmiany jego imienia i nazwiska, wyboru szkoły, sposobu ewentualnego leczenia, a także wyjazdu za granicę co zostało potwierdzone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 11.10.1963 r., (sygn. akt III CO 23/63), zgodnie z którą „na wyjazd za granicę małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku orzekającym rozwód powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej potrzebne jest oświadczenie o zgodzie drugiego z rodziców, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, a w razie niemożności uzyskania takiego oświadczenia – zezwolenie władzy opiekuńczej”.

Zobacz również: Czy matka może wyprowadzić się z dzieckiem bez zgody

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pozew o rozwód i ustalenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli pani Alina wystąpiła z pozwem o rozwód, to należy zwrócić uwagę, iż stosownie do art. 58 § 1 K.r.o. „W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia”.

Z powyższego przepisu wynika, iż obligatoryjnie sąd rozstrzygnie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez strony postępowania. Być może sąd ustali, iż każdorazowym miejscem zamieszkania dzieci będzie miejsce zamieszkania ich mamy – pani Aliny. Niemniej jednak na chwilę obecną ojciec dzieci ma pełną władzę rodzicielską i może się sprzeciwić ich wyjazdowi z matką.

Chciałbym podkreślić, iż Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie rozstrzyga, czy pani Alina powinna uzyskać zgodę na wyjazd dzieci do miejscowości oddalonej o kilkaset kilometrów. Z pewnością jednak taki wyjazd utrudni kontakt ojca z dziećmi, a trzeba mieć na uwadze, iż stosownie do art. 113 § 1 K.r.o. „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Uregulowanie kontaktów ojca z dziećmi

Według art. 113 § 2 K.r.o. „Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.

 

Stosownie zaś do art. 1131 § 1 K.r.o. „Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

Mając powyższe na uwadze, w mojej opinii pani Alina powinna poinformować ojca dzieci o swoich planach i zobaczyć, jaka będzie jego reakcja. Jeżeli sprzeciwi się wyjazdowi dzieci, pani Alinie przysługiwać będzie prawo do wystąpienia na podstawie art. 97 § 2 K.r.o. z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Sądem właściwym jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka, wydział rodzinny i nieletnich.

Zobacz również: Przeprowadzka matki z dzieckiem do innego miasta

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Zgoda ojca na wyjazd i zmiana miejsca zamieszkania dzieci

W przypadku uwzględnienia wniosku, orzeczenie sądu zastępuje zgodę ojca dziecka na wyjazd i wówczas może pani Alina spokojnie, bez obaw o konsekwencje, może wyjechać z dziećmi.

Jeżeli do planowanego wyjazdu miałoby dojść po orzeczeniu rozwodu, to istotna będzie treść wyroku rozwodowego. Gdyby sąd postanowił, iż każdoczesnym miejscem zamieszkania dzieci jest miejsce zamieszkania ich matki, wówczas bez zgody ojca dzieci pani Alina będzie mogła przeprowadzić się do innego miasta. Jednakże, aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnych problemów, sugeruję jednak mimo wszystko informować ojca dzieci o zmianie miejsca zamieszkania, albowiem zapewne będzie przysługiwało mu prawo do kontaktów.

Zobacz również: Zakaz wywozu dziecka za granicę w uk

Przykłady

Przypadek Anny i Tomasza

Anna i Tomasz są w trakcie rozwodu. Mają dwójkę dzieci, które na stałe mieszkają z Anną. Anna otrzymała ofertę pracy w innym mieście, która wymaga od niej przeprowadzki wraz z dziećmi. Tomasz, chociaż nie mieszka z nimi, regularnie widuje się z dziećmi i wyraża sprzeciw wobec planów Anny. Anna stoi przed wyzwaniem złożenia wniosku do sądu, aby móc przeprowadzić się bez zgody męża, jednocześnie zapewniając, że kontakty dzieci z ojcem zostaną zachowane.

 

Sytuacja Magdy i Marcina

Magda, samotnie wychowująca swoje dziecko, postanowiła przeprowadzić się do rodziny w innym mieście w poszukiwaniu wsparcia i lepszych możliwości edukacyjnych. Ojciec dziecka, Marcin, który ma ograniczone prawa rodzicielskie, nie zgadza się na tę decyzję. Magda musi teraz uzyskać zgodę sądu na przeprowadzkę, udowadniając, że zmiana miejsca zamieszkania będzie służyła najlepiej dobru dziecka.

 

Historia Kasi i Łukasza

Kasia i Łukasz są po rozwodzie i mają córkę. Łukasz, który mieszka w innym mieście, dowiaduje się, że Kasia planuje przeprowadzić się za granicę z ich córką. Chociaż nie sprzeciwia się temu dla dobra dziecka, obawia się o utrudnień w kontaktach z córką. Kasia musi teraz skonsultować tę decyzję z Łukaszem i ewentualnie zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie, aby zapewnić, że prawa do kontaktów Łukasza z córką zostaną zachowane po przeprowadzce.

Podsumowanie

Kwestia wyjazdu matki z dziećmi do innego miasta bez zgody ojca jest zagadnieniem wielowymiarowym, wymagającym rozważenia zarówno aspektów prawnych, jak i emocjonalnych. Kluczowe jest tu uwzględnienie dobra dzieci oraz konieczność współdziałania rodziców w podejmowaniu decyzji, które mają znaczący wpływ na życie ich dzieci. W przypadkach, gdy porozumienie między rodzicami jest niemożliwe, decyzja sądu staje się niezbędnym rozwiązaniem, aby zapewnić, że wszystkie działania są zgodne z prawem i najlepszym interesem dziecka.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej lub przeprowadzki z dziećmi? Skorzystaj z naszych profesjonalnych porad prawnych online oraz usługi sporządzania pism, aby zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo prawne i spokój ducha. Zapraszamy do kontaktu przez formularz pod tekstem.

Zastanawiasz się czy matka może wyjechać do innego miasta z dzieckiem bez zgody ojca, czy może przeprowadzić się do innego miasta itp., opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Patrycjusz Miłaszewicz

O autorze: Patrycjusz Miłaszewicz

Magister prawa, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Udziela porad prawnych z prawa cywilnego, administracyjnegorodzinnego. Doświadczenie zawodowe zdobył, pracując m.in. w jednostce samorządu terytorialnego. Uczestnik wielu szkoleń, głównie z zakresu prawa administracyjnego. Prywatnie zainteresowany prawem karnym, materialnym i procesowym.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »