Kategoria: Dzieci

Wyjazd matki z dziećmi do innego miasta bez zgody ojca

Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 2015-07-14

Czy mogę bez zgody ojca dzieci wyjechać z nimi do innego miasta oddalonego o kilkaset kilometrów od obecnego miejsca zamieszkania? Nie mieszkamy razem, ale jeszcze nie jesteśmy rozwiedzeni.

Przystępując do odpowiedzi na przedstawione pytanie, w pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 – dalej K.r.o.).

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony w pytaniu należy stwierdzić, iż niewątpliwie w danym stanie zastosowanie znajdzie art. 97 K.r.o. zgodnie z którym „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania” (art. 97 § 1). „Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy” (art. 97 § 2).

Pojęcie „istotnych spraw dziecka” nie zostało w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zdefiniowane, niemniej jednak mając na uwadze dotychczasowe orzecznictwo należy zauważyć, iż istotnymi sprawami dziecka są m.in. sprawy dotyczące obywatelstwa dziecka, zmiany jego imienia i nazwiska, wyboru szkoły, sposobu ewentualnego leczenia, a także wyjazdu za granicę co zostało potwierdzone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 11.10.1963 r., (sygn. akt III CO 23/63), zgodnie z którą „na wyjazd za granicę małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku orzekającym rozwód powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej potrzebne jest oświadczenie o zgodzie drugiego z rodziców, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, a w razie niemożności uzyskania takiego oświadczenia – zezwolenie władzy opiekuńczej”.

Jeżeli wystąpiła Pani z pozwem o rozwód to proszę zauważyć, iż stosownie do art. 58 § 1 K.r.o. „W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia”.

Z powyższego przepisu wynika, iż obligatoryjnie sąd rozstrzygnie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez strony postępowania. Być może sąd ustali, iż każdorazowym miejscem zamieszkania dzieci będzie Pani miejsce zamieszkania. Niemniej jednak na chwilę obecną ojciec dzieci ma pełną władzę rodzicielską i może się sprzeciwić Pani wyjazdowi.

Chciałbym podkreślić, iż Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie rozstrzyga, czy w Pani przypadku powinna Pani uzyskać zgodę na wyjazd dzieci do miejscowości oddalonej o kilkaset kilometrów. Z pewnością taki wyjazd utrudni kontakt ojca z dziećmi, a proszę mieć na uwadze, iż stosownie do art. 113 § 1 K.r.o. „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”.

„Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej” (art. 113 § 2 K.r.o.).

Stosownie zaś do art. 1131 § 1 K.r.o. „Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Mając powyższe na uwadze chciałbym wyjaśnić, iż w mojej opinii należy w Pani przypadku poinformować ojca dzieci o swoich planach i zapoznać się z jego reakcją. Jeżeli sprzeciwi się wyjazdowi dzieci, przysługiwać Pani będzie prawo do wystąpienia na podstawie art. 97 § 2 K.r.o. z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Sądem właściwym jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka, wydział rodzinny i nieletnich.

W przypadku uwzględnienia wniosku, orzeczenie sądu zastępuje zgodę ojca dziecka na wyjazd i wówczas może Pani spokojnie, bez obaw o konsekwencje, wyjechać z dziećmi.

Jeżeli do planowanego wyjazdu miałoby dojść po orzeczeniu rozwodu, to istotna będzie treść wyroku rozwodowego. Gdyby sąd postanowił, iż każdoczesnym miejscem zamieszkania dzieci jest Pani miejsce zamieszkania, wówczas bez zgody ojca dzieci będzie Pani mogła przeprowadzić się do innego miasta, jednakże aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnych problemów sugeruję jednak mimo wszystko informować ojca dzieci o zmianie miejsca zamieszkania, albowiem zapewne będzie przysługiwało mu prawo do kontaktów z dziećmi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »