Widzenia i kontakty ojca z małym dzieckiem bez obecności matki

• Autor: Marek Gola

Opis Problemu:

W poradzie przedstawiamy problem widzeń ojca z małym dzieckiem i zabierania dziecka na noc.

 

Jestem mamą półrocznego dziecka. Rozstałam się z jego ojcem i on straszy, że będzie zabierać dziecko na weekendy do siebie, a ja w tych wizytach nie mam prawa uczestniczyć, czyli kontakty, widzenia będą bez mojej obecności. Nie ukrywam, że byłemu partnerowi naprawdę zależy na dziecku, ale równocześnie jego wybuchowy charakter bardzo wszystko utrudnia. Tłumaczyłam mu, że nie może tak małego dziecka zabierać do siebie na noc, bo jeszcze jest karmione piersią, i moja obecność jest obowiązkowa, ale on tego nie chce zrozumieć. Rozmawiam z nim ugodowo, że będzie odwiedzał dziecko, kiedy chce i będzie miał kontakty z dzieckiem kiedy chce bo jest jego ojcem. Boję się, że on naprawdę coś zrobi prawnie, aby uzyskać prawo zabierania dziecka do siebie. Co mogę zrobić, aby uniemożliwić takie uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem, że będzie ono zabierane przez ojca na noce lub na cały weekend? Proszę o informacje czy matka ma prawo wiedzieć gdzie ojciec zabiera dziecko i od ilu lat dziecko może spać u ojca? Wiem, że w najbliższych dniach ojciec dziecka wybiera się do sądu w tej sprawie. Dodam, że sam zaproponował płacenie na dziecko alimentów. Czy powinnam sama podjąć jakieś kroki prawne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Widzenia i kontakty ojca z małym dzieckiem bez obecności matki

Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu rodziców

Z opisu sprawy wynika, że jest Pani matką samotnie wychowującą dziecko (8 m-cy). Ojciec dziecka straszy Panią odebraniem dziecka. Nadto ojciec dziecka wnosi o przyznanie mu prawa do kontaktów bez jakichkolwiek ograniczeń.

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), zgodnie z którym:

§ 1 Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Zobacz również: Ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

W orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się jednolity pogląd, zapoczątkowany uchwałą pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66 (OSNCP 1968, nr 5, poz. 77), że prawo do utrzymywania kontaktu z dzieckiem nie należy do sprawowania władzy rodzicielskiej (w uchwale: „nie zależy od sprawowania władzy rodzicielskiej”).

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały z dnia 8 marca 2006 r. III CZP 98/05 Sąd Najwyższy stwierdził, że „władza rodzicielska, co wynika z całokształtu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza z art. 95 § 1, art. 96 i 98 § 1, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Zakres władzy rodzicielskiej nie oznacza wyłączności rodziców w stosunku do dziecka i powinna być ona wykonywana tak, jak wymaga dobro i interes dziecka. Rodzicom przysługuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem, jest ono ich prawem osobistym i niezależnym od władzy rodzicielskiej. Przysługuje rodzicom, mimo pozbawienia ich władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia. Pozbawienie lub ograniczenie tych kontaktów z dzieckiem wymaga odrębnego orzeczenia przez sąd, takie bowiem uregulowanie zawarte jest w odrębnym przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 113)”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kto określa sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem?

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Innymi słowy, jeżeli nie dojdzie Pani do porozumienia z ojcem dziecka w przedmiocie uregulowania kontaktów z dzieckiem, wówczas może Pani wystąpić na drogę postępowania sądowego, celem uregulowania sposobu kontaktu z synem. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Zobacz również: Spotkania ojca z dzieckiem pod nadzorem kuratora

Kiedy sąd może ograniczyć kontakt z dzieckiem?

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zakazać ojcu spotkań z dzieckiem,

2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu przez ojca,

3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,

4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,

5) zakazać porozumiewania się na odległość.

 

Powyższe sytuacje mogą nastąpić tylko wówczas, gdy sąd w ramach prowadzonego postępowania i na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego stwierdzi, iż takie ograniczenie prawa do kontaktów związane jest z dobrem dziecka. Przedstawiona przez Pana sytuacja rodzi nadto pytanie, czy sąd nie zechce skorzystać z instytucji, o której mowa w art. 113[4] K.r.o. Zgodnie z jego treścią sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Proszę zauważyć, że ustawodawca wskazuje jednak na sytuacje, kiedy to kontakt z rodzicem zagraża dziecku. Nie ma natomiast mowy o uregulowaniu nakazującym określonego zachowania. Istotny ze względu na Pani interes jest § 2 art. 113 K.r.o., który wskazuje, iż wymienione w tym przepisie przypadki są jedynie przykładami. Ustawodawca posługuje się bowiem jedynie zwrotem „w szczególności”.

Czy sąd opiekuńczy może zakazać kontaktów ojca z dzieckiem?

Nadto zgodnie z art.113(4) K.r.o. „Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń”. Przepis stanowi o nałożeniu obowiązku na rodziców w przedmiocie określonego postępowania. Nie ma przy tym mowy, czy chodzi o zachowanie zakazujące wykonywania prawa do kontaktów, czy też nakazujące. Należy zatem wyprowadzić wniosek, iż możliwym jest dochodzenie nakazu kontaktu z dzieckiem.

Zobacz również: Widzenia ojca z dzieckiem w miejscu zamieszkania

Wniosek o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem

W obecnej sytuacji powinna Pani wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem. Ustawodawca wskazuje bowiem, iż sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Nie ulega wątpliwości, iż w wieku 8 m-cy dziecko winno mieć kontakt z ojcem, ale jego pobyt poza domem winien być ograniczony do minimum. W chwili obecnej, chociażby z uwagi na naturalne kwestie, kontakt dziecka z Panią musi być częstszy aniżeli z ojcem. Względy naturalne powinny być przez Panią wykorzystane. Owszem, ojciec dziecka ma prawo się z nim kontaktować, ale osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy dziecko karmione piersią nie przebywa w domu (z Panią) co najmniej dwie noce z rzędu, skoro jego karmienie odbywa się zapewne co 3-4 godziny. Sytuacja taka wręcz szkodziłaby dziecku.

Dziecko z ojcem mają prawo, a także obowiązek, utrzymywania ze sobą kontaktów. Ojciec może w ramach postępowania sądowego walczyć o przyznanie mu prawa do kontaktów do osiemnastego roku życia. W takiej sytuacji ojciec ma prawo do kontaktów z małoletnim dzieckiem, ale wskazać należy, iż zasadnym jest przeprowadzenie rozmowy z ojcem dziecka i przedstawienie mu powyższych rozważań z jednoczesnym skierowaniem sprawy do sądu celem sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem. W mojej ocenie wraz z wiekiem dziecka należy coraz bardziej wsłuchiwać się w jego słowa, albowiem sam ustawodawca wskazuje na to, by w tego rodzaju sprawach kierować się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Zobacz również: Ojciec nie odwozi dziecka na czas

Masz problem z widzeniami ojca z dzieckiem, zastanawiasz się czy wiek dziecka ma wpływ na kontakty z ojcem, od ilu lat dziecko może spać u ojca itp., opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »