Od czego zacząć sprawę rozwodową?

• Opublikowano: 2023-05-26 • Autor: Katarzyna Bereda

Planuję rozwód, chcę odejść od męża, nie mamy rozdzielności majątkowej, mieszkamy w domku jednorodzinnym tzw. bliźniak, który mąż dostał od rodziców jeszcze przed ślubem. Każde z nas ma auto, oprócz tego nie posiadamy nic więcej, nie mamy dzieci. Wiem, że o cokolwiek bym się starała, i tak nic nie dostanę, więc chcę szybkiego rozwodu bez orzekania o winie. Chciałabym wiedzieć ,co powinnam napisać we wniosku do sądu, jakie uzasadnienie? Czy mimo wszystko zabezpieczyć swoją część „majątku” w jakiś sposób, żeby móc dochodzić swoich praw? Od czego zacząć sprawę rozwodową?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od czego zacząć sprawę rozwodową?

Rozwód a podział majątku

W pierwszej kolejności podnoszę, iż przy orzeczeniu rozwodu sąd zazwyczaj nie zajmuje się podziałem majątku. Podział majątku w sprawie rozwodowej następuje wyjątkowo – gdy strony są zgodne co do tego. Jeżeli nie mają Państwo wspólnego majątku, bowiem każde z Państwa posiada majątki osobiste – Pani pojazd, a mąż pojazd i nieruchomość, to co do zasady nie ma wspólnego majątku do podziału. Jeżeli natomiast posiadają Państwo inny majątek wspólne – ruchomości, oszczędności itp. mogą Państwo w drodze porozumienia dokonać podziału – jeżeli nie, to niestety konieczne będzie postępowanie o podział majątku ale dopiero po orzeczeniu rozwodu. Jak wskazałam bowiem, podział majątku przy rozwodzie stanowi wyjątek i sądy niechętnie to praktykują. Idąc dalej, podnoszę, iż jeżeli jest Pani zdecydowana, aby wnieść pozew o rozwód i są Państwo w tym aspekcie zgodni – nie trzeba niniejszego zbytnio uzasadniać.

Powody orzeczenia rozwodu

Zgodnie z treścią art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Przesłanką konieczną orzeczenia rozwodu (tzw. przesłanką pozytywną, dodatnią) jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Zupełny rozkład pożycia polega na ustaniu wspólnego życia małżonków na wszelkich jego płaszczyznach. Najczęściej przejawia się zerwaniem małżeńskiej więzi duchowej (uczuciowej), fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej.

Rozkład pożycia jest trwały, gdy w świetle zasad doświadczenia życiowego oraz okoliczności konkretnej sprawy można przyjąć, że powrót małżonków do wspólnego życia nie nastąpi. Orzekanie o winie rozkładu pożycia reguluje art. 57.

Sądem właściwym do orzekania w sprawach o rozwód jest sąd okręgowy. Zgodnie z treścią art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. Z uwagi na powyższe proszę złożyć pozew w sądzie okręgowym w okręgu Państwa miejsca zamieszkania. Jeżeli są Państwo zgodni, proszę wskazać zgodne wnioski w pozwie rozwodowym.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uzasadnienie pozwu rozwodowego

W uzasadnieniu może Pani wskazać jedynie, iż przyczyną rozwodu jest np. niezgodność charakterów, od dawna ustała więź fizyczna i emocjonalna, a więc rozwód jest zasadny, bowiem spełnione zostały przesłanki zupełnego i trwałego rozpadu pożycia. Poza tym krótko może Pani opisać Państwa niezgodność i przyczyny rozpadu pożycia.

Oprócz tego pozew powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 187 Kodeksu:

„§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

11) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia”.

Ponadto, w pozwie o rozwód należy wskazać, czy żąda Pani orzeczenia o winie, czy też pomija Pani niniejszą kwestię i Pani roszczeniem jest brak orzeczenia o winie – co znacznie przyspieszy procedurę. Zgodnie bowiem z powyższym, a także treścią art. 57 Kodeksu rodzinnego:

„§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

Jeżeli są Państwo zgodni, proszę wskazać, iż odstępują Państwo od orzeczenia o winie.

Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Pozew może zostać złożony bezpośrednio w siedzibie sądu lub wysłany pocztą. Nie ma możliwości złożenia pozwu drogą elektroniczną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »