Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydawanie dziecka partnerowi matki

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-02-04

Ojciec jednego z uczniów utrudnia kontakt dziecka z partnerem matki. Zażądał, by partner nie mógł odbierać dziecka ze szkoły. Czy miał do tego prawo? Dodam, że ojciec ma wyznaczone sądownie terminy wizyt, nie ma ograniczonych praw rodzicielskich, a dziecko mieszka z matką i jej partnerem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wydawanie dziecka partnerowi matki

Czy ojciec dziecka może zabronić wydawania dziecka po zajęciach szkolnych partnerowi jego matki?

Oczywiście ojciec dziecka nie może zabronić wydawania dziecka po zajęciach szkolnych partnerowi jego matki, która to zajmuje się wychowywaniem dziecka.

Zgodnie z art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej K.r.io.) „Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom”.

W myśl art. 95 § 1 K.r.io. „Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”.

Natomiast według art. 97 K.r.io. „§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania oraz stałe miejsce pobytu dziecka (np. przy matce). Życie w „rozłączeniu” obejmuje sytuacje, w których rodzice nie wychowują dziecka wspólnie, tj. nie prowadzą razem gospodarstwa domowego i razem nie zamieszkują (niezależnie od tego, czy są czy też nie są małżeństwem).

Czy pozbawienie władz rodzicielskiej ma wpływ na kontakty z dzieckiem?

Niemniej jednak zgodnie z art. 113 § 1 K.r.io. kontakty z dzieckiem są kwestią niezależną od władzy rodzicielskiej. Sytuacja, gdy jeden z rodziców ma uregulowane kontakty z dzieckiem w ściśle określonych terminach, nie oznacza, iż nie może on decydować o istotnych sprawach dziecka. Władza rodzicielska dotyczy bowiem wszelkich spraw małoletniego odnoszących się do jego majątku, pieczy nad nim, a także kierunków wychowawczych i trwa do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

W związku z powyższym, jeżeli nie zostało wydane orzeczenie sądu przyznające wyłączne uprawnienie do decydowania o sprawach dziecka tylko temu z rodziców, u którego małoletni przebywa, to uprawniony do kontaktów ma takie same uprawnienia, a więc ma m.in. prawo do decydowania o sposobie leczenia dziecka, podejmowania na równi z drugim rodzicem decyzji w przedmiocie jego edukacji, utrzymywania kontaktu z placówkami oświatowymi i zdrowotnymi, do których małoletni uczęszcza. W braku porozumienia pomiędzy rodzicami w kwestii dotyczącej istotnych spraw dziecka, na podstawie art. 97 § 2 K.r.io., rozstrzyga sąd opiekuńczy. Należy jednak pamiętać, że uprawniony (tutaj ojciec dziecka) nie może bez zgody matki spotykać się z dzieckiem w terminach innych niż wyznaczonych w postanowieniu. Jeżeli np. sąd wyraźnie określił, że uprawniony (np. ojciec) nie może odbierać dziecka z placówki oświatowej, to wychowawca nie powinien przekazać małoletniego pod jego opiekę.

Powierzenie odbierania dziecka ze szkoły swojemu partnerowi

A zatem uprawniony do kontaktów z dzieckiem rodzic ma wszelkie kompetencje wychowawcze, prawo do informacji o swoim dziecku z każdej instytucji, do której małoletni uczęszcza, o ile oczywiście sąd nie postanowi inaczej.

Natomiast oświadczenie ojca, aby dziecka nie odbierał ze szkoły partner matki, z którą dziecko stale przebywa, jest oczywiście prawnie nieskuteczne. Matka wykonuje swoją władzę rodzicielską poprzez powierzenie swojemu partnerowi odbierania dziecka ze szkoły i ojciec dziecka nie może matki dziecka w tym ograniczyć, tym bardziej, że kwestia odbioru ze szkoły nie należy do zakresu istotnych spraw dziecka (jak np. ścieżka edukacji), wymagających wspólnego uzgodnienia rodziców.

Ponadto należy zauważyć, że szkoła nie jest stroną między skonfliktowanymi rodzicami. To rodzice ustalają sposoby kontaktu między sobą. Sąd powierzył opiekę obojgu rodzicom, a dziecko zamieszkuje z matką, ale żaden inny pracownik szkoły nie jest od ustalania ani dawania możliwości kontaktu z dzieckiem, czy ustalania, kto je ma odbierać ze szkoły. Może Pani poinformować ojca dziecka, że jeśli nie będzie przestrzegać reguł obowiązujących w szkole to szkoła powiadomi sąd i poprosicie o wgląd w sytuację dziecka. Oficjalne pismo do sądu rodzinnego z opisem zachowania ojca na terenie szkoły może pomóc rozwiązać problem. W takiej sytuacji sąd może ukarać ojca karą grzywny i na tym zakończyć spór rodziców.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Jak zmusić ojca do spędzenia wakacji z dziećmi według ustaleń sądu?

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie. Mam dwójkę dzieci (6 i 7 lat). Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi sąd powierzył...

Czy mogę zakazać nocowania dziecka u byłego męża?

Czy mogę zakazać nocowania dziecka u byłego męża? Były mąż mieszka ze swoją kochanką i dwójką jej dzieci. Dziecko bardzo to przeżywa....

Brak zgody na testy na ojcostwo

Wraz z mężem mamy trójkę dzieci, odnośnie trzeciego dziecka inny mężczyzna chce zrobić badania na ojcostwo. Czy jeśli ja i mąż się na to nie...

Obawy o kontakty ojca z dzieckiem

Jestem w związku małżeńskim 4 lata, mam 3-letniego synka. Wczoraj wyprowadziłam się po raz kolejny od męża do rodziców gdzie wraz z dzieckiem...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »