Niedokonany podział majątku a śmierć współwłaściciela

• Zaktualizowano: 2024-04-23 • Autor: Tomasz Krupiński

Moja mama razem ze swoim bratem są współwłaścicielami nieruchomości po swoich rodzicach. Niestety nie został dokonany podział majątku, czyli co do kogo należy. Wujek zmarł nagle. Zostawił po sobie dwójkę dorosłych dzieci i byłą żonę (byli po rozwodzie). Co ma zrobić moja mama, aby uregulować podział tego majątku? Jakie prawa mają dzieci zmarłego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niedokonany podział majątku a śmierć współwłaściciela

Uregulowanie spraw majątkowych po śmierci dziadków

Stan faktyczny sprawy rodzi pewne wątpliwości interpretacyjne. Nie podaje Pan, czy majątek po dziadkach wszedł w skład majątku wspólnego wuja i ciotki, i czy wujostwo dokonało po rozwodzie podziału majątku.

W myśl art. 689 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – jeśli cały majątek spadkowy, jak ma to miejsce w niniejszym wypadku, stanowi współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, dział spadku i zniesienie współwłasności (podział majątku wspólnego – art. 567 § 3 K.p.c.) mogą być połączone w jednym postępowaniu. Przy czym, jeśli w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym wspólnością ustawową, do dokonania działu spadku niezbędne jest jednoczesne z działem spadku połączone we wspólnym postępowaniu lub uprzednie przeprowadzenie podziału majątku wspólnego (zob. uchwała SN z 2.03.1972 r., sygn. III CZP 100/71, opublik. w OSNC z 1972 r., nr 7-8, poz. 129).

Stosownie do treści art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). W myśl § 2 cytowanego przepisu do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zobacz też: Czy spadek wchodzi do majątku wspólnego?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustalenie składu i wartości majątku

Kwestią będącą przedmiotem oceny sądu było poczynienie ustaleń co do składu i wartości majątku wspólnego. Zasadą jest, że podział majątku wspólnego obejmuje składniki należące do tego majątku w dacie ustania wspólności oraz istniejące w chwili dokonywania podziału. Mówiąc inaczej, rozliczeniu podlega całość stosunków między małżonkami według stanu na dzień ustania wspólności ustawowej, natomiast przedmiotem podziału pozostaje stan czynny masy majątkowej w czasie orzekania o podziale. Zgodnie z art. 567 § 3 K.p.c. – do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w przedmiocie działu spadku, a zatem, miedzy innymi również art. 684 K.p.c. Podobnie zatem, jak skład i wartość spadku, także skład i wartość majątku wspólnego byłych małżonków ustala sąd. Identycznie też, jak w wypadku działu spadku, chwilą właściwą dla określenia wartości wspólnego byłych małżonków jest chwila dokonywania podziału tego majątku, tj. chwila zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 w zw. z art. 13 § 1 K.p.c.). W myśl art. 922 § 1 i 2 K.c. – w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy z wyłączeniem praw i obowiązków ściśle związanych z jego osobą oraz praw, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Oznacza to, że przedmiotem działu spadku nie mogą być prawa majątkowe należące do spadkodawcy, które nie wchodzą w skład spadku.

Zobacz również: Dziedziczenie majątku osobistego małżonka

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Gdzie należy złożyć wniosek o dział spadku?

Wniosek o dział spadku należy złożyć w sądzie miejsca położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis z księgi wieczystej dotyczący nieruchomości,
  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po wuju – w miejsce wuja w sprawie występować będą jego spadkobiercy, w tym wypadku dzieci.

Jeżeli majątek nie wszedł do majątku wspólnego, to wówczas należy dokonać działu spadku. Istotą postępowania jest wskazanie, komu ma być przyznana nieruchomość ze spłatą na rzecz drugiej strony.

W każdym z tych postępowań udział po stronie wuja biorą jego spadkobiercy (dzieci). Jeżeli nie przeprowadzili postępowania o nabycie spadku, wówczas konieczne będzie przeprowadzenie tego postępowania przez Państwa. Niestety z punktu proceduralnego nie są to łatwe sprawy, ale oczywiście konieczne jest ich rozpoczęcie, gdyż stan niepewności prawnej nie może trwać nieustająco.

Jeżeli rzeczywiście w opisanej sprawie nie został zrobiony podziału nieruchomości do używania – czyli każda ze stron nie korzystała z wydzielonej fizycznie części – to wówczas jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z całości nieruchomości. Jeżeli podział do używania był dokonany, to nie ma możliwości wchodzenia na część Państwa, gdyż stanowi to naruszenie posiadania. To, że wuj nie żyje, nie ma znaczenia, gdyż w jego sytuację prawną wchodzą spadkobiercy.

Reasumując: w pierwszym rzędzie należy wnieść sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po wuju (lub równolegle), a następnie dokonać działu spadku.

Przykłady

 

Sytuacja po śmierci brata bez testamentu

Marek i jego brat Jan współposiadali mieszkanie po rodzicach. Po niespodziewanej śmierci Jana, który nie zostawił testamentu, Marek musiał rozpocząć procedurę działu spadku. Proces ten stał się skomplikowany, gdyż Jan miał troje dzieci, które również miały prawa do udziału w spadku. Nieuregulowany podział majątku spowodował konieczność korzystania z pomocy prawnej, aby właściwie rozdzielić nieruchomość i ustalić wartość udziałów dla każdego z spadkobierców.

 

Komplikacje wynikające z rozwodu współwłaściciela

Anna i jej mąż byli współwłaścicielami gospodarstwa rolnego. Po rozwodzie, mąż Anny zmarł, nie zostawiając wyraźnego rozwiązania dotyczącego majątku wspólnego. Mimo iż Anna kontynuowała prowadzenie gospodarstwa, dzieci jej byłego męża rozpoczęły działania prawne mające na celu wyegzekwowanie swoich praw do spadku, co znacząco utrudniło zarządzanie majątkiem. Anna musiała złożyć wniosek o dział spadku, aby legalnie rozdzielić własność i uniknąć dalszych konfliktów.

 

Nieuregulowany podział majątku po śmierci współwłaściciela

Ewa i jej siostra Agata wspólnie dziedziczyły po rodzicach dom z dużym ogrodem. Agata zmarła nagle, nie pozostawiając testamentu ani jasnych wskazówek co do podziału majątku. Ewa, chcąc uregulować sytuację prawną, musiała zmierzyć się z potrzebą przeprowadzenia formalnego podziału majątku w sądzie. Dzieci Agaty, które miały prawo do dziedziczenia po swojej matce, były zaangażowane w proces, co wymagało negocjacji i często mediacji, aby osiągnąć sprawiedliwy podział majątku.

Podsumowanie

 

Podsumowując, śmierć współwłaściciela nieruchomości bez dokonanego podziału majątku może prowadzić do złożonych kwestii prawnych dla pozostałych współwłaścicieli i spadkobierców. W takich sytuacjach niezbędne jest przeprowadzenie procesu działu spadku, aby właściwie ustalić prawa do majątku i uniknąć długotrwałych sporów. Właściwe zarządzanie tymi sprawami wymaga często wsparcia prawnego i dobrze jest przemyśleć te kwestie na wczesnym etapie współwłasności.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie podziału majątku lub działu spadku? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu odpowiednich pism. Zapewniamy skuteczne wsparcie i błyskawiczne odpowiedzi na Twoje pytania prawne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
3 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2.03.1972 r., sygn. III CZP 100/71

Jak uregulować sprawy spadkowe po śmierci bliskiej osoby, od czego należy zacząć i jakie dokumenty będą potrzebne do sprawy? Potrzebujesz porady prawnika, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »