Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ojciec dziecka ignoruje ustalenia dotyczące kontaktów z dzieckiem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-05-03

Mam problem z ojcem mojego dziecka. Syn mieszka ze mną, ale obydwoje mamy pełną władzę rodzicielską. Ojciec dziecka kompletnie ignoruje nasze ustalenia co do kontaktów z synem – nie przestrzega ustalonych godzin powrotu dziecka do domu. Ostatnio zabrał syna do swojej rodziny na 2 dni, a przywiózł go po 4 dniach. Czuję się bezsilna – obydwoje mamy równe prawa – ale czy on może przetrzymywać dziecko bez mojej zgody? Czy powinnam w podobnych sytuacjach prosić o interwencję policję? Wiem, że chce mi w ten sposób zrobić na złość, jak mogę się temu przeciwstawić?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.)

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż czym innym jest władza rodzicielska, a czym innym prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Powyższe wynika bezpośrednio z treści art. 113 § 1 K.r.o.

Z treści pytania nie wynika, przy którym z Państwa dziecko ma stałe miejsce pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Mniemam, iż miejscem stałego pobytu dla dziecka jest każdorazowe Pani miejsce zamieszkania. Jeżeli powyższe odpowiada prawdzie, wówczas zwrócić należy uwagę na możliwość wystąpienia przez Panią do sądu z wnioskiem o uregulowanie prawa do kontaktów ojca z dzieckiem.

Innymi słowy, nawet jeżeli ojciec dziecka posiada pełną władzę rodzicielską (nieograniczoną sądownie), nie można owej bezwzględności rozciągać na prawo do kontaktów, albowiem to, jak wynika z art. 113[1] § 1 K.r.o., jest niezależne od władzy rodzicielskiej.

W chwili obecnej zasadnym wydaje się uregulowanie kontaktów na drodze postępowania sądowego przed sądem opiekuńczym. Sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny. Sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania dziecka. W sytuacji kiedy zdecydowaliby się Państwo na sądowe uregulowanie prawa do kontaktów, należy spodziewać się dopuszczenia dowodu z wywiadu środowiskowego. Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego, a także zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o informacje dotyczące małoletniego i jego środowiska, a w szczególności dotyczące zachowania się i warunków wychowawczych małoletniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień małoletniego.

Sąd opiekuńczy, mając na uwadze dobro dziecka, może w szczególności:

  1. zakazać spotykania się z dzieckiem;
  2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
  3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
  4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
  5. zakazać porozumiewania się na odległość.

Pragnę zauważyć, iż przewodnią zasadą Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zasada dobra dziecka. Innymi słowy sąd opiekuńczy właściwy do rozpoznania sprawy będzie w pierwszej kolejności rozpatrywał sprawę z punktu widzenia dobra Państwa syna, a dopiero później będzie respektował prawa ojca do kontaktów z dzieckiem. Nie wykluczam dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii biegłych psychologów i psychiatrów lub z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, która co do zasady stanowi podstawę rozstrzygnięcia w przypadku jej wydania w sprawie.

Policja może być Pani pomocna tylko wówczas, jeżeli sądownie zostało określone miejsce pobytu dziecka lub sądownie uregulowane zostały kontakty ojca z dzieckiem. Z treści pytania wynika, iż powyższe jednak w sprawie nie występuje, a to z kolei powoduje, iż funkcjonariusze policji nie mają podstaw prawnych do interwencji.

Reasumując, w chwili obecnej zasadnym jest wystąpienie z wnioskiem o uregulowanie prawa do kontaktów ojca z dzieckiem, które pozwoli Pani regulować kontakty w sposób uprzednio ustalony. W tego rodzaju sytuacji powinna Pani przygotować się do postępowania pod kątem wskazania co do terminów, kiedy ojciec mógłby kontaktować się z synem, czy kontakt byłby ograniczony tylko do miejsca zamieszkania dziecka, czy też do miejsca zamieszkania ojca, czy przewiduje Pani pozostawanie syna na noc u ojca (jeżeli tak, to na jakich warunkach).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin od momentu zaakceptowania wpłaty. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne tematy

Ustalenie ojcostwa i alimenty

Zadzwoniła do mnie kobieta, z którą jakiś czas temu spędziłem kilka nocy, z informacją, że jest w ciąży. Nie mam z nią kontaktu...

Kiedy sąd orzeka o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej?

Wyjechałam do pracy za granicę, moje 6-letnie dziecko zostało z ojcem i z nim mieszka. My z ojcem dziecka rozstaliśmy się przed 3 laty (nie...

Czy żona może ograniczyć spotykanie się z dzieckiem?

Czy żona może ograniczyć mi spotykanie się z dzieckiem, jeśli mamy rozwód bez orzekania o winie i napisano w nim, że dla dobra dziecka...

Dziecko na wakacjach z dziadkami

Jestem po rozwodzie już prawie dwa lata. Mąż ma ustanowione kontakty z dzieckiem 2 razy w tygodniu w mojej obecności. Nie realizuje ich jednak...

Miejsce zamieszkania dziecka w czasie rozwodu

Miałem pierwszą rozprawę rozwodową i sąd wydał decyzję, że mój syn zostanie ze mną do zakończenia procesu sądowego. Przebywamy w Anglii, lecz...

Nazwisko dziecka

Samotnie wychowuję 9-miesięcznego syna. Jego ojciec łoży na dziecko i spotyka się z nim w wolnym czasie, ale wszelkie obowiązki należą do...

Zakończenie płacenia alimentów na dzieci

Córka ukończyła w tym roku naukę w technikum, nie zdając żadnego z egzaminów kończących. Zarejestrowała się jako bezrobotna. Syn jest na...

Choroba psychiczna matki i walka ojca o dziecko

Moja żona chce wnieść o rozwód. Choruje psychicznie (nerwice, depresja, napadowe lęki), ma obciążenie z domu rodzinnego –...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »