Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ojciec dziecka ignoruje ustalenia dotyczące kontaktów z dzieckiem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-05-03

Mam problem z ojcem mojego dziecka. Syn mieszka ze mną, ale obydwoje mamy pełną władzę rodzicielską. Ojciec dziecka kompletnie ignoruje nasze ustalenia co do kontaktów z synem – nie przestrzega ustalonych godzin powrotu dziecka do domu. Ostatnio zabrał syna do swojej rodziny na 2 dni, a przywiózł go po 4 dniach. Czuję się bezsilna – obydwoje mamy równe prawa – ale czy on może przetrzymywać dziecko bez mojej zgody? Czy powinnam w podobnych sytuacjach prosić o interwencję policję? Wiem, że chce mi w ten sposób zrobić na złość, jak mogę się temu przeciwstawić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ojciec dziecka ignoruje ustalenia dotyczące kontaktów z dzieckiem

Przysługiwanie władzy rodzicielskiej na równi obojgu rozwiedzionym rodzicom mającym oddzielne mieszkania

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż czym innym jest władza rodzicielska, a czym innym prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Powyższe wynika bezpośrednio z treści art. 113 § 1 K.r.o.

Z treści pytania nie wynika, przy którym z Państwa dziecko ma stałe miejsce pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Mniemam, iż miejscem stałego pobytu dla dziecka jest każdorazowe Pani miejsce zamieszkania. Jeżeli powyższe odpowiada prawdzie, wówczas zwrócić należy uwagę na możliwość wystąpienia przez Panią do sądu z wnioskiem o uregulowanie prawa do kontaktów ojca z dzieckiem.

Innymi słowy, nawet jeżeli ojciec dziecka posiada pełną władzę rodzicielską (nieograniczoną sądownie), nie można owej bezwzględności rozciągać na prawo do kontaktów, albowiem to, jak wynika z art. 113[1] § 1 K.r.o., jest niezależne od władzy rodzicielskiej.

Uregulowanie kontaktów na drodze postępowania sądowego przed sądem opiekuńczym

W chwili obecnej zasadnym wydaje się uregulowanie kontaktów na drodze postępowania sądowego przed sądem opiekuńczym. Sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny. Sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania dziecka. W sytuacji kiedy zdecydowaliby się Państwo na sądowe uregulowanie prawa do kontaktów, należy spodziewać się dopuszczenia dowodu z wywiadu środowiskowego. Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego, a także zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o informacje dotyczące małoletniego i jego środowiska, a w szczególności dotyczące zachowania się i warunków wychowawczych małoletniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień małoletniego.

Sąd opiekuńczy, mając na uwadze dobro dziecka, może w szczególności:

  1. zakazać spotykania się z dzieckiem;
  2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
  3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
  4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
  5. zakazać porozumiewania się na odległość.

Rozpoznawanie sprawy kontaktów ojca z dzieckiem przez sąd opiekuńczy

Pragnę zauważyć, iż przewodnią zasadą Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zasada dobra dziecka. Innymi słowy sąd opiekuńczy właściwy do rozpoznania sprawy będzie w pierwszej kolejności rozpatrywał sprawę z punktu widzenia dobra Państwa syna, a dopiero później będzie respektował prawa ojca do kontaktów z dzieckiem. Nie wykluczam dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii biegłych psychologów i psychiatrów lub z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, która co do zasady stanowi podstawę rozstrzygnięcia w przypadku jej wydania w sprawie.

Policja może być Pani pomocna tylko wówczas, jeżeli sądownie zostało określone miejsce pobytu dziecka lub sądownie uregulowane zostały kontakty ojca z dzieckiem. Z treści pytania wynika, iż powyższe jednak w sprawie nie występuje, a to z kolei powoduje, iż funkcjonariusze policji nie mają podstaw prawnych do interwencji.

Reasumując, w chwili obecnej zasadnym jest wystąpienie z wnioskiem o uregulowanie prawa do kontaktów ojca z dzieckiem, które pozwoli Pani regulować kontakty w sposób uprzednio ustalony. W tego rodzaju sytuacji powinna Pani przygotować się do postępowania pod kątem wskazania co do terminów, kiedy ojciec mógłby kontaktować się z synem, czy kontakt byłby ograniczony tylko do miejsca zamieszkania dziecka, czy też do miejsca zamieszkania ojca, czy przewiduje Pani pozostawanie syna na noc u ojca (jeżeli tak, to na jakich warunkach).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki