Kategoria: Dzieci

Odwołanie przysposobienia pełnoletniego dziecka

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-12-07

Czy można odwołać przysposobienie dla dziecka już pełnoletniego?

W poniższym przedstawiam przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidujące procedurę rozwiązania przysposobienia:

„Art. 125. [Rozwiązanie przysposobienia]

§ 1. Z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne.

§ 2. Po śmierci przysposobionego lub przysposabiającego rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, chyba że przysposabiający zmarł po wszczęciu sprawy o rozwiązanie stosunku przysposobienia. W wypadku takim na miejsce przysposabiającego w procesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd.

Art. 1251. [Zakaz rozwiązania przysposobienia całkowitego]

§ 1. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego.

§ 2. Takie przysposobienie nie stoi na przeszkodzie ponownemu przysposobieniu za życia przysposabiającego.

Art. 126. [Skutki rozwiązania przysposobienia]

§ 1. Z chwilą rozwiązania stosunku przysposobienia ustają jego skutki. Jeżeli rozwiązanie nastąpiło po śmierci przysposabiającego, uważa się, że skutki przysposobienia ustały z chwilą jego śmierci.

§ 2. Przysposobiony zachowuje nazwisko nabyte przez przysposobienie oraz otrzymane w związku z przysposobieniem imię lub imiona. Jednakże z ważnych powodów sąd na wniosek przysposobionego lub przysposabiającego może w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia postanowić, że przysposobiony powraca do swego pierwotnego nazwiska, które nosił przed orzeczeniem przysposobienia. Na wniosek przysposobionego sąd orzeka o jego powrocie do poprzednio noszonego imienia lub imion.

Art. 127. [Legitymacja czynna prokuratora] Powództwo o rozwiązanie przysposobienia może wytoczyć także prokurator”.

Jak wynika z powyższego – wszystko zależy od tego, jaki to był rodzaj przysposobienia, czy obie zainteresowane osoby żyją, czy sąd uzna ważne powody, oraz czy nie stoi temu na przeszkodzie dobro małoletniego dziecka. Jeżeli te warunki są spełnione, o których mówią powyższe przepisy, to sama pełnoletniość nie jest przeszkodą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »