Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozłożenie na raty należności alimentacyjnych

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-06-17

Sąd zasądził mi wyższe alimenty, licząc od dnia złożenia pozwu. Wyrok zapadł kilka miesięcy później. Powinienem zapłacić powódce różnicę w wysokości 2000 zł. Czy mógłbym złożyć wniosek o rozłożenie tej kwoty na raty np. po 50 zł? Jakich użyć argumentów? Czy mam wysłać pismo do sądu, czy może też do wiadomości powódki? Czy złożenie pisma wstrzymuje ewentualną egzekucję tego zobowiązania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozłożenie na raty należności alimentacyjnych

Czy sąd może rozłożyć na raty należności z tytułu alimentów?

Rozłożenie na raty należności alimentacyjnych jest wątpliwe, ale może Pan spróbować. Myślę, że kwota 50 zł miesięcznie, co daje 40 miesięcy – jest nierealna. Szczególnie gdy chodzi o alimenty.

W tym wypadku nie składa Pan wniosku do sądu o raty, ale apelację od wyroku, pokrywając jej koszty, z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpatrzenia apelacji.

Zgodnie z art. 320 K.p.c. „W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia”.

Zgodnie z brzmieniem art. 320 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd w wyroku, w szczególnie uzasadnionych wypadkach może rozłożyć na raty zasądzane świadczenie. Należy zwrócić przede wszystkim uwagę, że instytucja rozłożenia na raty świadczenia może być zastosowana jedynie, gdy zachodzą szczególne okoliczności. Po wtóre powołany przepis kreuje jedynie możliwość dokonania rozłożenia po stronie sądu, a nie jest jego obowiązkiem. Tytułem przykładu można wskazać, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem możliwość rozłożenia zasądzonej kwoty na raty nie będzie istniała w sytuacji, gdy dochodzone od pozwanego roszczenie pochodzi z czynu niedozwolonego popełnionego umyślnie, w zamiarze uzyskania korzyści majątkowej (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1972 r., I CR 599/71).

W sytuacji, gdy chciałby Pan wnieść apelację od wyroku, opierając ją jedynie na fakcie, iż sąd nie rozłożył Panu zasądzonej kwoty na raty, wartość przedmiotu zaskarżenia powinna zostać ustalona w oparciu o art. 19 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli skarżący odwołuje się od wyroku tylko w części dotyczącej nierozłożenia danej kwoty na raty, sam fakt lub sposób rozłożenia na raty, to sprawa ta nie jest już dla skarżącego sprawą majątkową o roszczenie pieniężne rozstrzygnięte już prawomocnie wyrokiem (por. uchwała Sądu Najwyższego z 28 stycznia 1971 roku, sygn. akt III CZP 95/70, OSNC 1971/6/96). W związku jednak z tym, że sprawa ma nadal charakter majątkowy, to skarżący sam oznacza powyższą wartość stosownie do swojego interesu, uwzględniając jednak liczbę i wysokość rat, na które spłata powinna być według Pana rozłożona.

Sąd wyda postanowienie w temacie wstrzymania wykonalności wyroku co do zaległości – 2000 zł, być może się do tego przychyli, ale niekoniecznie.

Do rozłożenia na raty – być może, choć widzę to raczej w ciemnych barwach.

Wniosek o rozłożenie na raty może Pan złożyć tylko wierzycielce.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki