Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszt wynajmu mieszkania a alimenty

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-06-18

Wychowuję samotnie córkę. Mieszkamy w wynajętym mieszkaniu 2-pokojowym. Małżonek, ojciec dziecka, pragnie partycypować zaledwie w ¼ kosztów najmu mieszkania oraz opłat za media. Twierdzi, że powinien pokrywać tylko połowę kosztu wynajmu pokoju, w którym będzie mieszkało dziecko. Czy ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koszt wynajmu mieszkania a alimenty

Wysokość świadczeń alimentacyjnych na dziecko

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 135 § 1 K.r.o., zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Ustawodawca w sposób jednoznaczny posługuje się sformułowaniem, iż zakres świadczeń alimentacyjnych jest m.in. uzależniony od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego nie należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków, bądź też czystego dochodu z majątku.

Możliwości zarobkowe pozwanego o alimenty

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 1975 r., sygn. akt III CRN 48/75 „zasadne i zgodne z treścią art. 135 kro – jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 stycznia 1959 r. III CR 212/58 OSPiKA 1960/2 poz. 41)”.

W toku postępowania o alimenty sąd w pierwszej kolejności ustali, jakie są usprawiedliwione potrzeby Państwa dziecka, a następnie ustali możliwości zarobkowe rodziców. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty. Sąd weźmie też pod uwagę, jakie Państwa dziecko ma potrzeby i czy są one zaspokajane, by następnie pochylić się nad możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego, tj. małżonka.

 Alimenty a koszty mieszkaniowe dziecka

W pierwszej kolejności zasadnym jest wyjaśnienie, dlaczego małżonek chce płacić ¼ czynszu oraz opłat za media. Czy należy rozumieć, że mieszkacie Państwo w 4 osoby? Z treści pytania wynika, iż mieszka Pani wraz z dzieckiem w dwupokojowym mieszkaniu. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję jednak, że mieszka Pani wyłącznie z dzieckiem. Rozumiem, że zaproponowany udział w czynszu, jak i mediach jest wynikiem proporcji pokoju dziecięcego do pozostałej części mieszkania.

W mojej ocenie zaproponowany przez Pani małżonka podział jest nie do przyjęcia, albowiem dziecko nie korzysta tylko ze swojego pokoju, tj. pokoju w którym mieszka, ale, jak mniemam, używa każdego z pomieszczeń, w drugim pokoju spędza czas wspólnie z Panią, ogląda TV, w kuchni spożywa posiłki, ewentualnie pomaga w ich przygotowaniu lub sama je przygotowuje, w łazience dba natomiast o higienę osobistą. Innymi słowy, jeżeli w mieszkaniu mieszka wyłącznie Pani z dzieckiem, udział dziecka w kosztach utrzymania mieszkania w ¼ jest bezprzedmiotowy i nie znajduje uzasadnienia. Trudno bowiem wyobrazić sobie, żeby dziecko korzystało tylko z jednego pokoju: spożywało w nim posiłki, dbało o higienę osobistą, dokonywało czynności fizjologicznych.

Innymi słowy, zaproponowany przez Pani małżonka podział nie znajduje uzasadnienia. Jedyną sytuacją, w której mógłby znaleźć zrozumienie, to sytuacja, kiedy w mieszkaniu na co dzień przebywałyby 4 osoby. Wówczas podział kosztów utrzymania mieszkania na 4 części mógłby znaleźć uzasadnienie w oczach sądu. Innej sytuacji, tj. określenie udziału w czynszu proporcjonalnie do zajmowanego przez dziecko pomieszczenia, sobie nie wyobrażam.

Analogiczne rozważania dotyczą kosztów związanych z normalnym funkcjonowaniem Pani i dziecka w mieszkaniu. Media, w szerokim tego słowa znaczeniu – woda, gaz, energia elektryczna, Internet, telefon itp. powinny być dzielona na 2 udziały, tj. ½ Pani koszty, ½ koszty związane z utrzymaniem dziecka.

Czy alimenty obciążają po równo oboje rodziców?

Mniemam, że ojciec wychodzi z założenia, że koszty utrzymania dziecka winniście Państwo ponosić po połowie. Należy jednak zauważyć, że, jak mniemam, ojciec dziecka nie bierze czynnego udziału w wychowaniu dziecka, a już na pewno nie w takim stopniu jak Pani. Skoro z Państwem nie mieszka, nie ma fizycznej możliwości, by sprawować nad dzieckiem taki nadzór i brać w jego wychowaniu taki udział jak Pani. Chyba że dziecko przebywa u ojca w takim samym wymiarze czasowym, jak u Pani.

Pani małżonek, proponując podział kosztów utrzymania dziecka w ¼, całkowicie pomija treść art. 135 § 2 K.r.o., zgodnie z którym wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Proszę zatem zauważyć, iż ojciec, jako osoba z Panią niezamieszkująca, może być obciążona w całości kosztami utrzymania dziecka. Pani praca przy dziecku ma bowiem wymiar materialny i jako taka podlega zaliczeniu jako świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka. Nawet jeżeli ojciec realizuje prawo do kontaktów z dzieckiem i bierze czynny udział w jego wychowaniu to jednak rzadko kiedy będzie on na równi z Pani wkładem w wychowanie dziecka. Podział kosztów utrzymania dziecka w ½ na każdego z Państwa nie znajduje zatem uzasadnienia, albowiem ojciec, jak mniemam, nie wykonuje tyle czynności wokół dziecka co Pani.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Alimenty dla dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Proszę o podanie konkretnego orzecznictwa w sprawie wstrzymania bądź anulowania obowiązku alimentacyjnego względem nieletniego dziecka będącego na...

Odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów

Mieszkam za granicą. Dzwoniła do mnie matka, że szuka mnie policja. Nie wiem dlaczego. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to fakt, że podobno mam dziecko...

 

Rozłożenie na raty należności alimentacyjnych

Sąd zasądził mi wyższe alimenty, licząc od dnia złożenia pozwu. Wyrok zapadł kilka miesięcy później. Powinienem zapłacić powódce różnicę...

 

Jak walczyć o niepłacenie alimentów na rzecz żony?

Zdecydowałem się odejść od żony, jak dzieci osiągnęły samodzielność. Żona od lat terroryzowała mnie psychicznie, traktowała wyłącznie jak bankomat,...

 

Uznanie dziecka i alimenty od byłego partnera

Około 8 lat byłam w związku z żonatym do tej pory mężczyzną (okłamywał mnie), mamy 6-letniego syna, którego ja wychowuję. W UC nie...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »