Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo jazdy zatrzymane za alimenty, jak odzyskać uprawnienia?

Autor: Grzegorz Stefanowski • Opublikowane: 2021-12-10 • Aktualizacja: 2022-04-02

Mój problem dotyczy prawa jazdy zatrzymanego za alimenty. Przed 7 laty zostałem uznany za uporczywie uchylającego się od płacenia alimentów na syna i skazany wyrokiem z art. 209 K.k. Dodatkowo zapadła decyzja administracyjna o zatrzymaniu mojego prawa jazdy. W 2018 r. dogadałem się z już pełnoletnim synem odnośnie alimentów i z jego wniosku umorzono egzekucję. Jednak nadal komornik prowadzi egzekucję na rzecz Funduszu Alimentacyjnego. Syn jest samodzielny – pracuje i ma swoją rodzinę i nie oczekuje, abym mu płacił jakieś pieniądze. Jednak decyzja sądu o przyznaniu alimentów nie została uchylona. Zwróciłem się do MOPS-u o zwrot prawa jazdy, ale urzędnik odmówił, twierdząc, że abym mógł mieć zwrócone uprawnienia muszę spłacić do komornika cały dług względem Funduszu lub przedstawić zaświadczenie, że płacę do komornika bieżące alimenty od co najmniej pół roku. Czy faktycznie tak to wygląda od strony prawnej, że nie można uchylić decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, kiedy zostały do spłaty tylko środki wypłacone z FA? Skoro nie ma już egzekucji na rzecz uprawnionego, to chyba nie jest już wymagana taka sankcja jak pozbawienie prawa jazdy? W jaki sposób z tego wybrnąć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo jazdy zatrzymane za alimenty, jak odzyskać uprawnienia?

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego

Na podstawie Pańskiego opisu wydaje się, iż urzędnik MOPS miał rację. Zastosowanie w tej sprawie ma ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W Pana sprawie wydano decyzję administracyjną o uznaniu za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i skierowano wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, który wydał stosowną, kolejną decyzję administracyjną. Obecnie zwrot prawa jazdy może nastąpić tylko po uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – zgodnie z art. 5 ust. 3 i 6-7 ww. ustawy:

„Art. 5. (…) 3. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

1) złożenia oświadczenia majątkowego,

2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika,

3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

– organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(…)

6. Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:

1) ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa w ust. 3, oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub

2) nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

7. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje przez przekazanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zwrocie tego dokumentu niezwłocznie po uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.”

Zobacz również: Likwidator funduszu alimentacyjnego

Status dłużnika alimentacyjnego

Wymogi ustawowe oznaczają, iż musi Pan rzeczywiście utracić status dłużnika alimentacyjnego, a to z kolei oznacza, ż nie może Pan mieć zaległości alimentacyjnych ani nie może być prowadzona wobec Pana egzekucja świadczeń alimentacyjnych – co formalnie nadal ma miejsce. Moim zdaniem, będzie Pan formalnie dłużnikiem alimentacyjnym, dopóki istnieć będzie dług w Funduszu. Nie jest do końca tak, iż nie istnieje już egzekucja na rzecz uprawnionego, bo najpierw Fundusz płacił uprawnionemu (zastępczo), a teraz komornik egzekwuje to od Pana na rzecz Funduszu. Teraz stronami są gmina i Pan. Cały czas jest Pan więc moim zdaniem dłużnikiem alimentacyjnym w rozumieniu ww. ustawy i tak będzie do czasu, aż Pan spłaci ten dług.

Warto także wskazać art. 2 pkt 3) ww. ustawy: „Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 3) dłużniku alimentacyjnym – oznacza to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna; (…).”.

To właśnie Pan jest tą osobą, według ustawy, gdyż w stosunku do Pana egzekucja okazała się bezskuteczna i wypłaty przejął Fundusz Alimentacyjny, co generowało dług. I dalej, ta sama ustawa:

„Art. 27 [Ściągnięcie należności od dłużnika alimentacyjnego]

1. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.”

Przypominam, iż tylko na podstawie tej właśnie ustawy spotkała Pana ta sankcja i dlatego na jej warunkach określamy Pana prawa i obowiązki, m.in. status dłużnika alimentacyjnego.

Jeżeli Pan tego nie zrobi (czyli nie spłaci zadłużenia), to zgodnie z ww. ustawą będzie musiał Pan udowodnić, iż w ciągu ostatnich 6 miesięcy regularnie płacił Pan alimenty, co jest niemożliwe, bo syn wniósł o umorzenie egzekucji i nie dochodzi alimentów na bieżąco, i dochodzimy do tych samych wniosków, o którym mówił Panu urzędnik.

Wywiad alimentacyjny i oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego

Będzie Pan musiał także przejść tzw. wywiad alimentacyjny i złożyć oświadczenie majątkowe, zgodnie z wcześniej podanymi przepisami oraz art. 5a ww. ustawy:

„Art. 5a. 1. Po otrzymaniu kolejnego wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 5, dotyczącego tego samego dłużnika alimentacyjnego organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem alimentacyjnym wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

2. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.”

W tym momencie może Pan – po udowodnieniu swojej sytuacji majątkowej i zarobkowej oraz wobec konkretnej kwoty długu – zapytać o możliwości umorzenia długu. Ale tu decyzję podejmuje gmina.

Zobacz również: Alimenty nie płacone w całości

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego przed sądem

Powinno także nastąpić uchylenie Pańskiego obowiązku alimentacyjnego orzeczonego w wyroku sądowym. W postępowaniu sądowym może Pan wykorzystać oświadczenie syna. Proszę pamiętać, że tak jak ten obowiązek został wyrokiem orzeczony, tak samo musi teraz być uchylony – on przecież nadal oficjalnie obowiązuje, a wyrok istnieje. Syn może także być słuchany w postępowaniu. Jego oświadczenie tylko powstrzymało egzekucję, ale nie wyeliminowało tego orzeczenia sądowego. Obecnie syn jest samodzielny i to jest podstawa do zmiany wyroku i uchylenia obowiązku na podstawie art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Cytuję: „§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »