Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrównanie alimentów od dnia złożenia pozwu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-10-04

Złożyłam pozew sądowy o alimenty na dziecko i zawarłam w piśmie informację, iż ma być wyrównanie alimentów od dnia pozwu. Odbyła się sprawa sądowa i była ugoda, na której zostało wpisane, iż pozwany ma obowiązek zapłaty alimentów do 10-go każdego miesiąca w kwocie ustalonej. Czy wobec tego pozwany powinien opłacić także kwoty wstecz zgodnie z pozwem (niestety na ugodzie nie ma żadnej adnotacji w tym temacie)? Jeśli nie, czy mogę się odwoływać od ugody?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrównanie alimentów od dnia złożenia pozwu

Zawarcie niekorzystnej ugody sądowej pod wpływem emocji 

Z treści Pani pytania wynika, że na skutek wniesionego przez Panią powództwa o alimenty doszło do zawarcie ugody. Ugoda przewiduje zapłatę alimentów do 10-go dnia każdego miesiąca w ustalonej kwocie. Problem w tym, że nie odnosi się ona do okresu wcześniejszego. Zastanawia się Pani, czy wobec tego, zobowiązany winien uregulować alimenty za okres wcześniejszy.

Niestety, ale w tym przypadku, mimo braku wglądu do porozumienia zawartego na rozprawie, z dużą dozą prawdopodobieństwa występuje stan, na mocy którego zobowiązany jest zobowiązany płacić alimenty dopiero od dnia zawarcia porozumienia. O ile w treści porozumienia nie wskazano, jak należy traktować okres wcześniejszy, o tyle uznać należy, że nie jest on zobowiązany do uiszczenia alimentów za ten okres. Jeżeli Pani wolą będzie uchylenie się od tej treści ugody należałoby wystąpić do sądu z pismem, w którym uchyli się Pani od oświadczenia woli, ze wskazaniem, iż do jej zawarcia doszło na skutek presji, nerwów i nie zdawała sobie Pani sprawy z tego, że alimenty nie obejmują okresu poprzedzającego jej zawarcie.

 

Uchylenie się od skutków prawnych ugody w której obie strony zauważyły błąd

Uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłaby powstała, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy.

Zasadnym jest nadto wskazanie na pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2000 r., sygn. akt I PKN 503/99, zgodnie z którym „ustalenia faktyczne i ocena prawna, co do tego, że strona ugody sądowej nie może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli jako złożonego pod wpływem błędu, albowiem nie są spełnione przesłanki przewidziane w art. 918 KC oraz art. 88 KC, nie wykluczają ustalenia i oceny, że ugoda sądowa jest bezwzględnie nieważna jako czynność niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo rażąco naruszająca usprawiedliwiony interes osób uprawnionych”.

Warunkiem koniecznym uchylenia się od skutków prawnych zawartej ugody jest wykazanie, iż ugoda została zawarta pod wpływem błędu, który dotyczył stanu faktycznego, który w Pani ocenie obejmował także okres poprzedzający datę zawarcia ugody.

Jak podnosi się w literaturze przedmiotu „przez stan faktyczny w znaczeniu przewidzianym w art. 918 należy rozumieć nie tyle konkretne fakty, ile cały zespół zdarzeń i okoliczności (ich cech i właściwości), które zadecydowały o powstaniu i istnieniu określonego stosunku prawnego oraz o potrzebie jego uregulowania w drodze ugody” (Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard, Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II, Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VIII), s. 938).

Wykazanie że zawarta ugoda jest nieważna lub bezskuteczna

Jako iż postanowienie o umorzeniu nie stało się prawomocne niniejsza opinia pomija możliwość dochodzenia i wykazywania, że zawarta ugoda jest nieważna lub bezskuteczna.

Reasumując, w chwili obecnej należy złożyć zażalenie (środek zaskarżenia) w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu jego wydania celem niedoprowadzenia do uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania wraz z oświadczeniem o uchyleniu się od skutków ugody.

Wyraźnie podkreślić należy stanowisko wyrażone w postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 lutego 1991 r., sygn. akt I ACz 14/91, zgodnie z którym „nie zachodzą podstawy do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli zawartego w ugodzie sądowej, jeżeli ani z jej treści, ani z protokołu rozprawy, na której została zawarta nie wynika, że zaistniał błąd co do stanu faktycznego, który strony uważały za niewątpliwy”.

Konieczne jest zatem wykazanie błędu co do stanu faktycznego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Nieuregulowane należności alimentacyjne wobec dziecka

Mój partner ma nieuregulowane należności alimentacyjne wobec swojego dziecka. Jego była partnerka pobiera świadczenie z funduszu alimentacyjnego....

Podział płatności za dom opieki społecznej na dzieci

Moja matka jest osobą starszą, sparaliżowaną, ma niewielką emeryturę. Jaki będzie podział płatności za dom opieki społecznej na dzieci? Jeden syn...

Alimenty w przypadku konkubinatu

Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa alimentów w przypadku konkubinatu. Rozstałem się z dziewczyną, ponieważ mnie zdradzała, mamy...

Do kiedy muszę płacić alimenty?

Ciąży na mnie obowiązek alimentacyjny, z którego wywiązuję się regularnie. Jednak moja córka jest już dorosłą osobą (w tym roku skończyła...

Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracy

Pobieram od rodzica zabezpieczenie alimentów, które jest egzekwowane przez komornika. Postępowanie sądowe trwa już długi czas ze względu na przekładanie...

Alimenty od dziadków, gdy ojciec unika płacenia

Mam trójkę dzieci w wieku 18, 17 i 5 lat. Jestem po rozwodzie, obecnie jestem w nowym związku, z którego pochodzi najmłodsze dziecko. Na...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »