Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy matka może zabronić dzieciom kontaktu elektronicznego?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-03-04 • Aktualizacja: 2020-05-27

Matka moich dzieci odmówiła im przyjęcia prezentu w postaci i telefonów komórkowych, które chciałem przekazać w celu uzyskania z dziećmi kontaktu elektronicznego. Córka 7 lat, syn 5 lat. Co prawo stanowi w tej sprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy matka może zabronić dzieciom kontaktu elektronicznego?

Utrzymywanie z dziećmi kontaktów za pomocą telefonów komórkowych

W mojej ocenie w pierwszej kolejności należałoby wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę uregulowania co do kontaktów. Chodzi w szczególności o to, by dzieci jak najwięcej czasu spędzały z Panem jako ojcem sam na sam albo też kontaktowały się telefonicznie.

Proszę także zwrócić uwagę na treść art. 1133 K.r.io., zgodnie z którym jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Zmiana rozstrzygnięcia sądu w sprawie kontaktów rodzica z dzieckiem

Istotne znaczenie dla Pana sytuacji ma przepis art. 1135 K.r.o., zgodnie z którym sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

  1. zakazać spotykania się z dzieckiem,
  2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  5. zakazać porozumiewania się na odległość.

Powyższe sytuacje mogą nastąpić tylko wówczas, gdy sąd w ramach prowadzonego postępowania i na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego stwierdzi, iż takie ograniczenie prawa do kontaktów związane jest z dobrem dziecka.

Dlaczego matka odmawia przyjęcia telefonów komórkowych które mają służyć poprawie kontaktów ojca z dziećmi?

Z powyższego wynika, że spotkania z dzieckiem, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, porozumiewanie się na odległość leży w prawidłowych normach i granicach utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem. Zasadne jest zatem wystąpienie na drogę formalną z zapytaniem, dlaczego matka odmawia przyjęcia telefonów komórkowych, które mają służyć poprawie kontaktów Pana z dziećmi.

Proszę zauważyć, iż ustawodawca wskazuje jednak na sytuacje, kiedy to kontakt z rodzicem zagraża dziecku. Nie ma natomiast mowy o uregulowaniu nakazującym określonego zachowania. Istotnym z punktu widzenia Pana interesu jest § 2 art. 113 K.r.io., który wskazuje, iż wymienione w tym przepisie przypadki są jedynie przykładami. Ustawodawca posługuje się bowiem jedynie zwrotem „w szczególności”. Nadto zgodnie a art.1134 K.r.io. „sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń”. Przepis stanowi o nałożeniu obowiązku na rodziców w przedmiocie określonego postępowania. Nie ma przy tym mowy, czy chodzi o zachowanie zakazujące wykonywania prawa do kontaktów, czy też nakazujące.

Sposób kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica

Ustawodawca wskazuje bowiem, iż sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Zasadnym jest zatem poznanie argumentacji matki. Dobrze byłoby gdyby uzyskał Pan taką argumentację na piśmie, by w dalszej kolejności można było ją wykorzystać w toku postępowania sądowego.

W mojej ocenie, w sprawie o zmianę widzeń, winien Pan wnosić o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa dziecięcego na okoliczność ustalenia, czy kontakt telefoniczny ojca z dziećmi ma wpływ pozytywny, czy negatywny na dziecko, a jeżeli negatywny to dlaczego. Sądem właściwym jest sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich miejsca zamieszkania córki. W wniosku winien Pan opisać dokładnie, dlaczego wnosi Pan o zmianę sposobu realizowania prawa do kontaktów z dziećmi. Każda sytuacja winna być należycie opisana i uargumentowana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »