Czy matka może zabronić dzieciom kontaktu elektronicznego?

• Zaktualizowano: 2024-04-16 • Autor: Marek Gola

Matka moich dzieci odmówiła im przyjęcia prezentu w postaci i telefonów komórkowych, które chciałem przekazać w celu uzyskania z dziećmi kontaktu elektronicznego. Córka 7 lat, syn 5 lat. Co prawo stanowi w tej sprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy matka może zabronić dzieciom kontaktu elektronicznego?

Utrzymywanie z dziećmi kontaktów za pomocą telefonów komórkowych

W mojej ocenie w pierwszej kolejności należałoby wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę uregulowania co do kontaktów. Chodzi w szczególności o to, by dzieci jak najwięcej czasu spędzały z Panem jako ojcem sam na sam albo też kontaktowały się telefonicznie.

Proszę także zwrócić uwagę na treść art. 1133 K.r.io., zgodnie z którym jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiana rozstrzygnięcia sądu w sprawie kontaktów rodzica z dzieckiem

Istotne znaczenie dla Pana sytuacji ma przepis art. 1135 K.r.o., zgodnie z którym sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

  1. zakazać spotykania się z dzieckiem,
  2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  5. zakazać porozumiewania się na odległość.

Powyższe sytuacje mogą nastąpić tylko wówczas, gdy sąd w ramach prowadzonego postępowania i na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego stwierdzi, iż takie ograniczenie prawa do kontaktów związane jest z dobrem dziecka.

Zobacz również: Matka zabrania kontaktu z dzieckiem

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Dlaczego matka odmawia przyjęcia telefonów komórkowych które mają służyć poprawie kontaktów ojca z dziećmi?

Z powyższego wynika, że spotkania z dzieckiem, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, porozumiewanie się na odległość leży w prawidłowych normach i granicach utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem. Zasadne jest zatem wystąpienie na drogę formalną z zapytaniem, dlaczego matka odmawia przyjęcia telefonów komórkowych, które mają służyć poprawie kontaktów Pana z dziećmi.

Proszę zauważyć, iż ustawodawca wskazuje jednak na sytuacje, kiedy to kontakt z rodzicem zagraża dziecku. Nie ma natomiast mowy o uregulowaniu nakazującym określonego zachowania. Istotnym z punktu widzenia Pana interesu jest § 2 art. 113 K.r.io., który wskazuje, iż wymienione w tym przepisie przypadki są jedynie przykładami. Ustawodawca posługuje się bowiem jedynie zwrotem „w szczególności”. Nadto zgodnie a art.1134 K.r.io. „sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń”. Przepis stanowi o nałożeniu obowiązku na rodziców w przedmiocie określonego postępowania. Nie ma przy tym mowy, czy chodzi o zachowanie zakazujące wykonywania prawa do kontaktów, czy też nakazujące.

Zobacz również: Matka zabrała dziecko bez zgody ojca

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Sposób kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica

Ustawodawca wskazuje bowiem, iż sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Zasadnym jest zatem poznanie argumentacji matki. Dobrze byłoby gdyby uzyskał Pan taką argumentację na piśmie, by w dalszej kolejności można było ją wykorzystać w toku postępowania sądowego.

W mojej ocenie, w sprawie o zmianę widzeń, winien Pan wnosić o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa dziecięcego na okoliczność ustalenia, czy kontakt telefoniczny ojca z dziećmi ma wpływ pozytywny, czy negatywny na dziecko, a jeżeli negatywny to dlaczego. Sądem właściwym jest sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich miejsca zamieszkania córki. W wniosku winien Pan opisać dokładnie, dlaczego wnosi Pan o zmianę sposobu realizowania prawa do kontaktów z dziećmi. Każda sytuacja winna być należycie opisana i uargumentowana.

Przykłady

 

Sprawa Pani Anny

Pani Anna, będąca matką dwóch chłopców w wieku 8 i 10 lat, odmówiła przyjęcia tabletów od byłego męża, twierdząc, że dzieci spędzają zbyt wiele czasu przed ekranami, co negatywnie wpływa na ich zdrowie i edukację. Ojciec dzieci argumentował, że tablety miałyby służyć głównie do edukacyjnych celów oraz umożliwiać regularny kontakt wideo, szczególnie ważny ze względu na jego pracę za granicą.

 

Przypadek Pana Michała

Pan Michał, rozdzielony z żoną, chciał przekazać swojej 12-letniej córce smartfon, aby łatwiej utrzymywać z nią kontakt i monitorować jej bezpieczeństwo, gdy jest poza domem. Matka córki sprzeciwiła się, obawiając się nadmiernego ekspozycji na media społecznościowe i możliwości kontaktu z niepożądanymi osobami online. Zamiast tego zaproponowała ustalone godziny rozmów telefonicznych.Sytuacja

 

Pani Doroty

Pani Dorota, samotna matka trójki dzieci, zdecydowała, że jej dzieci nie będą miały dostępu do jakichkolwiek urządzeń elektronicznych do komunikacji, póki nie osiągną wieku 14 lat. Ojciec dzieci, który regularnie podróżuje służbowo, czuł się przez to ograniczony w możliwościach kontaktu z dziećmi. Postanowił zwrócić się do sądu o mediację i ewentualną zmianę ustaleń co do kontaktów, argumentując, że zdrowy rozwój emocjonalny dzieci obejmuje również utrzymywanie bliskich relacji z oboma rodzicami.

 
 

Podsumowanie

 

Możliwość zakazu kontaktu elektronicznego między rodzicami a dziećmi może być skomplikowaną kwestią prawną i emocjonalną. W sytuacjach, gdy matka decyduje o ograniczeniu lub zabronieniu takiego kontaktu, istotne jest, aby obie strony kierowały się przede wszystkim dobrem dzieci. Ostateczne decyzje należą do sądu opiekuńczego, który bierze pod uwagę wszystkie aspekty życia dziecka, w tym jego zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój emocjonalny. W razie konfliktów warto rozważyć mediację lub doradztwo specjalistyczne, by znaleźć rozwiązanie najlepiej służące interesom dziecka.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach kontaktu z dziećmi? Skorzystaj z naszych usług doradztwa online i profesjonalnego sporządzania pism procesowych. Oferujemy szybką i skuteczną pomoc, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Jesteś po rozwodzie i była żona utrudnia ci a wręcz całkowicie zakazuje spotkań z dziećmi? Jak sądownie uregulować kontakty ojca z dziećmi? Opisz nam swój problem i zadaj pytania prawnikowi wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »