Czy mogę odebrać żonie dziecko?

• Zaktualizowano: 2024-04-17 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Moja żona wyprowadziła się z dwójką naszych dzieci do innego miasta. Zabrała wszystkie rzeczy z domu, nie chce rozmawiać przez telefon, nie odpisuje na sms-y. Czy mogę odebrać żonie nasze najmłodsze dziecko? Czy trzeba to zrobić z policją?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę odebrać żonie dziecko?

Wyjazd matki z dziećmi do innego miasta bez wskazania ojcu nowego miejsca zamieszkania dzieci

Policja nie będzie chciała się mieszać w taką sprawę. Co innego gdyby miał Pan ustalony kontakt na dany dzień, a matka nie chciała wydać dziecka albo ona miała ograniczone prawa, a zabrała dziecko. Wówczas policja by interweniowała. Albo gdyby matka je porwała – musiałby Pan zawiadomić organy ścigania, że matka porwała dziecko. Obawiam się jednak, że z takiego zawiadomienia nie wyjdzie nic dobrego. Szczególnie dla dziecka.

Najlepiej byłoby, aby złożył Pan w sądzie rodzinnym odpowiedni wniosek, np. w zakresie ustalenia miejsca zamieszkania dziecka – nie zgadzał się Pan na jego zmianę, a jeśli nie ma Pan ograniczonych praw rodzicielskich ani nie jest ich pozbawiony – takie coś wymaga zgody rodziców – obojga.

Z treści art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej K.r.o.) wynika jednoznacznie, że ustawodawca przyznał rodzicom posiadającym władzę rodzicielską prawo i obowiązek samodzielnego jej wykonywania. Uprawnienie to nie obejmuje możliwości samodzielnego podejmowania decyzji w istotnych sprawach dziecka. W sprawach tych rodzice powinni przede wszystkim wypracować porozumienie.

Art. 95 K.r.o. obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być przez rodziców wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice przed powzięcie decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego, normalnych warunków do prawidłowego rozwoju.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Określenie przez sąd opiekuńczy sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia (art. 107 § 1 K.r.o.).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Skierowanie rodziców na terapie rodzinną 

Natomiast, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Sąd opiekuńczy może w szczególności zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej lub kierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. Może również poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego (art. 109 K.r.o.).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Prawo rodziców do utrzymywania kontaktów z dziećmi

W zakresie kontaktów podstawę merytoryczną do orzekania stanowią obecnie art. 113-1136 K.r.o.

Artykuł 113 § 1 K.r.o. stanowi, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się z nim, utrzymywania korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli dziecko przebywa stałe u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 1131 § 1 K.r.o.).

Zgodnie z art. 1135 K.r.o. sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów rodzica z dzieckiem, jeśli wymaga tego dobro dziecka.

To będzie najlepsze wyjście. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy. Rozstrzygnie on o wszelkich kwestiach związanych z kontaktami z dzieckiem, a także miejscem jego zamieszkania.

Przykłady

 

Sytuacja Marcina

Marcin i jego żona Marta rozstali się, ale formalnie pozostają w związku małżeńskim. Marta wyprowadziła się z dwójką ich dzieci do innego miasta, nie informując Marcina o nowym miejscu zamieszkania. Marcin nie był w stanie skontaktować się z dziećmi przez kilka tygodni i zdecydował się złożyć wniosek do sądu rodzinnego o ustalenie miejsca zamieszkania dzieci oraz regularne kontakty, powołując się na brak porozumienia z Martą i potrzebę zapewnienia dzieciom stabilności oraz możliwości utrzymywania bliskich relacji z obojgiem rodziców.

 

Przypadek Katarzyny

Po rozwodzie Katarzyna utrzymywała dobre stosunki z byłym mężem i wspólnie wychowywali syna. Jednak po konflikcie, Katarzyna przeniosła się do innego miasta z synem, ograniczając kontakty byłego męża z dzieckiem. Były mąż, nie mogąc dojść do porozumienia, zdecydował się wystąpić do sądu o mediację i ustalenie szczegółowych zasad dotyczących władzy rodzicielskiej oraz kontaktów, aby zapewnić synowi możliwość utrzymania równowagi między oboma rodzicami.

 

Działania Jakuba

Jakub, ojciec dwójki dzieci, odkrył, że jego była partnerka, z którą nie był żonaty, przeprowadziła się i zamieszkała w innym mieście, zabierając dzieci i uniemożliwiając mu kontakt. Jakub, mając ograniczone prawa do opieki nad dziećmi, złożył wniosek o uregulowanie kontaktów i prawa do opieki, argumentując, że nie został poinformowany o przeprowadzce i że jest to niezgodne z jego prawnymi i rodzicielskimi prawami, a także nie służy dobremu rozwojowi dzieci.

 

Podsumowanie

 

W przypadku konfliktu dotyczącego opieki nad dziećmi, kiedy jedno z rodziców decyduje się na przeprowadzkę do innego miasta bez zgody drugiego rodzica, najrozsądniejszym krokiem jest zwrócenie się o pomoc prawna. Złożenie wniosku do sądu rodzinnego o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka oraz regulację kontaktów może zapewnić rozwiązanie zgodne z dobrem dziecka i prawnymi prawami obu rodziców. Rozwiązania te powinny zawsze uwzględniać interes dziecka i dążyć do współpracy rodziców na rzecz jego najlepszego rozwoju.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego w sprawach rodzinnych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism sądowych, aby efektywnie zarządzać swoimi prawami rodzicielskimi i dbać o dobro Twojego dziecka. Kontaktuj się z nami, aby uzyskać szybką i skuteczną pomoc prawną! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Czy matka może zabrać dzieci ojcu, kiedy dochodzi do porwania rodzicielskiego? Co można w takiej sytuacji zrobić? Potrzebujesz porady prawnika, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »