Kategoria: Alimenty

Termin płatności alimentów - dzień miesiąca

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-03-03

Chciałabym uzyskać informacje odnośnie terminu płatności alimentów na dzieci. W wyroku zasądzono „do 10. każdego miesiąca do rąk matki”. Były mąż robi przelew 10., pieniądze mam więc później. To dla mnie kłopot. Czy może tak robić?

Kwestię poruszoną w Pani pytaniu rozstrzyga przepis art. 454 § 1 Kodeksu cywilnego. Wskazuje on, że „jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania”.

Mając na uwadze powyższy przepis, stwierdzić należy, iż świadczenie uważa się za spełnione w chwili, w której środki pieniężne dojdą do wierzyciela lub wpłyną na jego konto.

To, że świadczenie pieniężne zostaje spełnione z chwilą, gdy następuje faktyczna realizacja polecenia przelewu, tj. kwota nim objęta wpływa na rachunek wierzyciela, jest stanowiskiem ugruntowanym w orzecznictwie sądowym. Podobnie sprawa ma się z przekazaniem gotówki – momentem spełnienia świadczenia jest doręczenie gotówki wierzycielowi.

Analogiczna reguła przyjmowana jest w wypadku spełnienia świadczenia pieniężnego przez zapłatę sumy oddanej do transportu, np. poczcie lub posłańcowi (tak orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1954 r. sygn. akt I CR 147/54, OSN 1955/I poz. 8).

Jeżeli więc zasądzone alimenty nie dotrą do Pani do 10. dnia miesiąca (włącznie), to od dnia następnego dłużnik pozostaje w zwłoce i stosownie do art. 481 § 1, jak i zapewne stosownie do orzeczenia sądu (zapewne w wyroku znalazło się sformułowanie – wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat), zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę.

Zapłata alimentów (jak i innych świadczeń) nie będzie mogła być uznana za spełnioną także wówczas, kiedy za opóźnienie w dokonaniu przelewu czy w przekazaniu środków przez pocztę odpowiada bank czy poczta.

Zatem każda zwłoka uzasadnia wystąpienie do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wniosek, aby był skuteczny i niezwłocznie przekazany do realizacji, winien wskazywać, z jakiego majątku egzekucja ma być prowadzona. Nadto jeżeli egzekucja miałaby zostać skierowana do środków zdeponowanych na określonym rachunku bankowym, zasadne byłoby wskazanie numeru rachunku bankowego. Pragnę wskazać, że obecnie może Pani od osoby zobowiązanej żądać odsetek (jeżeli takowe przewiduje wyrok sądowy) za dotychczasową zwłokę, z jednoczesnym żądaniem egzekucji kolejnych zobowiązań alimentacyjnych przez komornika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »