Czy potrzebna jest zgoda ubezwłasnowolnionego męża na zamianę lub sprzedaż mieszkania?

• Autor: Marek Gola

Mieszkanie, które zamieszkujemy razem z mężem od 15 lat, jest naszą wspólnotą majątkową (własnościowe prawo do lokalu). Od niedawna mąż jest ubezwłasnowolniony, osobą w pełni sparaliżowaną i niemówiącą. Jest ubezwłasnowolniony całkowicie, a ja jestem jego opiekunem prawnym. Ze względu na całkowitą niesprawność męża muszę sprzedać lub zamienić mieszkanie, które jest na trzecim piętrze bez windy. Czy muszę w tej sprawie występować znowu do sądu rodzinnego aby móc sprzedać lub zamienić mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy potrzebna jest zgoda ubezwłasnowolnionego męża na zamianę lub sprzedaż mieszkania?

Zgoda sądu w ważniejszych sprawach dotyczących majątku osoby ubezwłasnowolnionej

Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

Zasadne jest wskazanie, iż opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką:

  1. przy czynnościach prawnych między tymi osobami;
  2. przy czynnościach prawnych między jedną z tych osób a opiekunem albo jego małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi lub rodzeństwem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostającej pod opieką.

Rozumiem, że Pani wolą jest sprzedaż mieszkania i kupna nowego (innego) w bloku wyposażonym w windę oraz na niższej kondygnacji.

Zabezpieczenie interesów podopiecznego

Innymi słowy, by sprzedać mieszkanie, będzie Pani musiała uzyskać zgodę sądu na taką czynność. Sąd owszem może wyrazić zgodę, ale jedynie wówczas jeżeli uzna, że działanie to ma na celu zabezpieczenie interesów podopiecznego, a poza tym, że nie ma szans na wynajem mieszkania, względnie, że nie stać Panią na kupna mieszkania nowego przy jednoczesnym utrzymaniu tego mieszkania. Nadto jeżeli taka zgoda zostanie udzielona to wówczas winna zostać wskazana kwota, poniżej której notariusz nie będzie mógł sporządzić aktu notarialnego. Tym samym dojdzie do zabezpieczenia interesów Pani męża, by sprzedaż nie nastąpiła na zasadach przez Panią uznanych i w pełni swobodnie. To z kolei może wpłynąć na długość takiego postępowania, bowiem sąd winien w tym zakresie wspierać się opinią biegłego rzeczoznawcy sądowego na okoliczność ustalenia wartości nieruchomości, poniżej której jej sprzedaż nie będzie możliwa.

Jako opiekun prawny będzie Pani mogła wnosić o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości do sądu opiekuńczego (sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich) właściwego dla miejsca zamieszkania mamy. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł.

Zobacz również: Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy osoba ubezwłasnowolniona będzie musiała stawić się w sądzie?

Jeżeli chodzi o obecność Pani męża na rozprawie to sąd zadecyduje, czy mąż winien być przesłuchiwany w sądzie, czy też w jego miejscu zamieszkania. Zanim jednak sąd oceni, czy mąż winien być przesłuchiwany w sprawie, będzie posiłkował się opinią biegłych w zakresie psychologii i psychiatrii na okoliczność ustalenia, czy zasadne jest doręczenia mężowi pism sądowych, a także, czy zasadne jest jego przesłuchanie.

Jak podkreśla się w orzecznictwie, „sąd opiekuńczy, rozpoznając wniosek kuratora absentis i zezwolenie na dokonanie czynności prawnej, przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem podopiecznego (art. 156 k.r.o. w zw. z art. 178 § 2 K.r.o.), musi rozpatrzyć, czy planowana czynność prawna, ma na celu ochronę praw podopiecznego, a m.in. szeroko rozumianych jego praw majątkowych (art. 184 § 1 k.r.o.) oraz czy jest korzystna i celowa dla niego, a takie czy odpowiada względom gospodarczym” (postanowienie Sadu Najwyższego z dnia 24 lutego 1995 r., sygn. akt II CRN 155/94). W mojej ocenie zasadne jest powoływanie się na wolę męża sprzed choroby.

Zobacz również: Jak zostać opiekunem prawnym dziecka?

Czy można ubezwłasnowolnić lub zmusić do leczenia męża alkoholika? Gdzie zgłosić problem? Potrzebujesz porady prawnika, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »