Zwrot nakładów poczynionych na majątek małżonki

• Zaktualizowano: 2024-06-01 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Biorę rozwód z żoną i chciałbym uzyskać zwrot kosztów. W czasie naszego małżeństwa między innymi wyremontowałem stary dom i ogrodziłem działkę. Niestety nie mam faktur. Wszystko zrobiłem własnymi rękoma, nie korzystałem z usług żadnych firm. Mam jedynie kilka zdjęć i zeznania świadków. Co mogę zrobić, aby uzyskać zwrot kosztów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot nakładów poczynionych na majątek małżonki

Zwrot nakładów poczynionych na nieruchomość żony

Może Pan dochodzić od żony zwrotu połowy nakładów, jakie poczyniliście na jej dom i nieruchomość. Nie ma Pan faktur, ale zapewne jest Pan w stanie wykazać zakres robót i nakładów. W toku sprawy wyceni to biegły.

Zakres kognicji sądu w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami określa art. 567 K.p.c., częściowo odsyłając w tym zakresie do przepisów o dziale spadku (art. 680 i następne K.p.c.), które z kolei zawierają odesłanie do przepisów o postępowaniu w sprawie o zniesienie współwłasności (art. 617 i nast. K.p.c. w zw. z art. 688 K.p.c.). Na podstawie wymienionych przepisów sąd ustala skład i wartość majątku dorobkowego (art. 684 w zw. z 567 § 3 K.p.c.), ustala wielkość udziałów małżonków w majątku wspólnym, po czym dokonuje podziału tego majątku, orzekając ponadto w razie potrzeby, jakie wydatki, nakłady lub inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego albo odwrotnie podlegają zwrotowi (art. 567 § 1 K.p.c.).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podział majątku małżonków

Poszukując podstawy prawnej rozpoznania wniosku o podział majątku, wskazać należy na odesłanie zawarte w art. 46 K.r.io., zgodnie z którym „w sprawach nieunormowanych w artykułach K.r.io. od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku”. Z treści wskazanego przepisu wynika, iż rozstrzygając przedmiotową sprawę, w pierwszej kolejności należy sięgnąć do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a dopiero w braku regulacji normatywnych traktujących o podziale majątku należy zastosować odpowiednio przepisy o dziale spadku, a w dalszej konsekwencji przepisy o zniesieniu współwłasności. I tak wobec odesłania zawartego w powołanym przepisie, od chwili ustania wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio do majątku, który był nią objęty, przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów zawartych w K.r.io. Przepis art. 43 § 1 K.r.io. wprowadza ustawowe domniemanie równości udziałów małżonków w majątku, który był objęty wspólnością ustawową; z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku (§ 2 powołanego przepisu). Ostatnim z przepisów o charakterze materialno-prawnym zawartym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest przepis art. 45, z którego wynika obowiązek rozliczenia z urzędu nakładów i wydatków z majątku wspólnego na majątek osobisty każdego z małżonków, jak i rozliczenia na wniosek małżonka nakładów i wydatków poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków z tym zastrzeżeniem, że nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Istotne jest, że wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami jest współwłasnością łączną. W konsekwencji tego, zgodnie z art. 35 K.r.io., w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, co oznacza, że podział majątku wspólnego jest możliwy dopiero z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty

Stosownie do art. 45 § 1 K.r.io. „każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”.

Sposób sformułowania powyższego przepisu wskazuje na zróżnicowanie zakresu kognicji sądu rozpoznającego sprawę. Określenie małżonek „powinien zwrócić” nakłady i wydatki poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty prowadzi do konkluzji, że w tym zakresie sąd orzeka także w braku stosownego wniosku zgłoszonego przez małżonka. Natomiast regulacja, zgodnie z którą małżonek może żądać zwrotu nakładów i wydatków poczynionych przez niego z majątku osobistego na majątek wspólny, pozwala przyjąć, że w tym przedmiocie sąd orzeka wyłącznie na wniosek zainteresowanego małżonka. Z przeciwstawienia „powinności zwrotu” i „możności żądania zwrotu” wynika, że o ile w drugim wypadku zwrot jest uzależniony od zgłoszenia żądania (wniosku), o tyle w pierwszym wypadku jest on obowiązkiem małżonka, a jego realizacja nie wymaga inicjatywy żadnego z małżonków (por. uchwała Sądu Najwyższego z 21 lutego 2008 r., sygn. akt III CZP 148/07, OSNC 2009/2/23; postanowienie Sądu Najwyższego z 16 października 1997 r., sygn. akt II CKN 395/97).

Może Pan dochodzić zwrotu połowy nakładów.

Przykłady

 

Remont starego domu

Pan Jan w trakcie trwania małżeństwa z panią Anną wyremontował stary dom należący do jego żony. Nie miał faktur, ponieważ wszystkie prace wykonywał samodzielnie, jednak posiadał zdjęcia dokumentujące kolejne etapy remontu oraz zeznania świadków, którzy potwierdzili zakres prac. W sądzie powołano biegłego, który na podstawie przedstawionych dowodów wycenił wartość nakładów. Pan Jan uzyskał zwrot połowy poniesionych kosztów.

 

Ogrodzenie działki

Pani Maria w trakcie małżeństwa z panem Piotrem ogrodziła działkę, którą odziedziczyła po rodzicach. Wszystkie prace wykonywała razem z mężem, nie korzystając z usług firm zewnętrznych. Podobnie jak pan Jan, nie mieli faktur, ale posiadali zdjęcia i zeznania sąsiadów. W wyniku postępowania sądowego sąd przyznał zwrot połowy kosztów poniesionych na ogrodzenie działki na rzecz pana Piotra

 

Modernizacja kuchni

Pan Tomasz podczas małżeństwa z panią Ewą przeprowadził gruntowną modernizację kuchni w jej mieszkaniu. Nie miał faktur, ponieważ wszystkie prace wykonał samodzielnie, ale dysponował zdjęciami z różnych etapów remontu oraz zeznaniami znajomych, którzy odwiedzali ich w trakcie prac. Sąd, na podstawie opinii biegłego, wycenił nakłady i przyznał panu Tomaszowi zwrot połowy kosztów poniesionych na modernizację kuchni.

Podsumowanie

 

Dochodzić zwrotu nakładów poczynionych na majątek małżonki można nawet bez posiadania faktur, wykorzystując zdjęcia i zeznania świadków. Sąd, na podstawie opinii biegłego, może wycenić poniesione koszty i przyznać zwrot połowy ich wartości. Warto zgromadzić jak najwięcej dowodów potwierdzających zakres wykonanych prac, aby zwiększyć szanse na uzyskanie rekompensaty.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy kompleksowe porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism procesowych, aby skutecznie dochodzić zwrotu nakładów poczynionych na majątek małżonki. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie w Twojej sprawie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2008 r., sygn. akt III CZP 148/07
4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 1997 r., sygn. akt II CKN 395/97

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »