Obowiązek opieki nad bratem

• Zaktualizowano: 2024-04-12 • Autor: Marek Gola

Mam 75 lat i przez 50 lat swojego życia z moim jedynym bratem właściwie nie utrzymywałem kontaktu. Spotkaliśmy się może 3-4 razy. Aktualnie brat wymaga całodobowej opieki, której nie jest w stanie mu zapewnić. Brat jest hospitalizowany, a lekarz próbuje na mnie wymusić odebranie brata. Twierdzi, że jestem do tego zobowiązany. Nie wiem, co mam robić? Czy mam prawny obowiązek opieki nad bratem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek opieki nad bratem

Czy rodzeństwo powinno opiekować się sobą w chorobie i czy niespełnienie tego obowiązku pociąga za sobą konsekwencje?

Żaden z przepisów nie wskazuje, czy rodzeństwo ma opiekować się sobą w chorobie i jakie z tego tytułu będą ponosić konsekwencje w razie niespełnienia obowiązku. Obowiązek ten ma bardziej charakter społeczny, wynikający z zasad współżycia społecznego. Brat ma natomiast prawo dochodzić wsparcia materialnego od Pana. Mianowicie zgodnie z art. 128 K.r.o.: „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.”.

Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. W toku postępowania o alimenty sąd w pierwszej kolejności ustaliłby, jakie są usprawiedliwione potrzeby Pana brata, a następnie ustalił możliwości zarobkowe Pana, względnie innych żyjących osób zobowiązanych do pomocy. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty.

Sąd weźmie też pod uwagę, jakie brat ma potrzeby i czy są one zaspokajane. Chodzi tu między innymi o koszty związane z zatrudnieniem opiekuna dla brata, który pomagałby w codziennych czynnościach. Niedostatek będzie bowiem w takiej sytuacji postrzegany jako niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb brata, co w jego przypadku sprowadzać się będzie do zatrudnienia opiekuna do opieki.

Przeczytaj też: Obowiązek opieki nad rodzicami

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązek alimentacyjny względem brata

Powstanie obowiązku alimentacyjnego względem brata jest uzależnione od zaistnienia określonych przesłanek. Po stronie brata przesłanką jest jego stan niedostatku. Natomiast Pan musi mieć możliwości finansowe, aby spełnić nałożony na Pana obowiązek. Zatem w takim przypadku niezbędne będzie wykazanie owego niedostatku i możliwości zarobkowych. W orzecznictwie przyjmuje się, iż niedostatek ma miejsce wtedy, gdy „uprawniony nie może w pełni własnymi siłami i z własnych środków, zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb” (por. teza III uchwały SN z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawach alimentacyjnych). Według J. Gwiazdomorskiego (System..., s. 1015): „w niedostatku znajduje się osoba, która nie jest w stanie uzyskiwać środków swego utrzymania, tzn. środków zaspokajania swoich potrzeb samodzielnie czy własnymi siłami”.

Zobacz również: Rodzeństwo przyrodnie

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Obowiązek troszczenia się osobą nieporadną?

Należy zaznaczyć, że o alimenty może wystąpić tylko brat.

Ponadto wskazać należy na treść art. 210 K.k., zgodnie z którym:

Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W wyroku z 4 czerwca 2001 r. trafnie orzekł Sąd Najwyższy, że: „«Porzucenie», o którym mowa w art. 187 § 1 d.k.k. (obecnie art. 210 § 1 k.k.), oznacza działanie polegające na opuszczeniu dziecka lub osoby nieporadnej, połączone z zaprzestaniem troszczenia się o nią, bez zapewnienia jej opieki ze strony innych osób. Do istoty «porzucenia» należy więc pozostawienie osoby, nad którą miała być roztoczona opieka, własnemu losowi, przy czym chodzi tu nie tylko o zaniechanie sprawowania opieki nad osobą małoletnią lub nieporadną, lecz także o uniemożliwienie takiej osobie udzielenia natychmiastowego wsparcia.”.

Mając na uwadze Pana wiek, w mojej ocenie, nie może być Pan posądzony o porzucenie opieki nad bratem. Trudno jednoznacznie określić, jak zwrot „porzucenie” zostanie w przedmiotowej sprawie wyłożony przez organa ścigania, ale nie ulega wątpliwości, iż mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny nie widzę powodów do wszczynania postępowania przeciwko Panu.

Przykłady

 

Przypadek Anny i Marka

Anna, mająca 65 lat, musiała przejąć opiekę nad swoim starszym bratem Markiem, gdy ten zachorował na Alzheimera. Mimo że mieli skomplikowane relacje i rzadko się widywali, Anna zdecydowała się wprowadzić Marka do swojego domu i zapewnić mu opiekę. Dla Anny było to moralne zobowiązanie, choć nie odczuwała prawnej presji do działania. Współpraca z lokalnymi organizacjami pomocy społecznej pozwoliła jej lepiej zorganizować życie z chorym bratem.

 

Sytuacja Tomasza

Tomasz, który mieszkał za granicą, dowiedział się, że jego brat w Polsce jest ciężko chory i wymaga stałej opieki. Mimo braku bliskich relacji przez wiele lat, Tomasz zdecydował się regularnie wspierać brata finansowo, pokrywając koszty opieki medycznej i asystenta. Tomasz widział to jako swoją odpowiedzialność, ale równocześnie zadbał, by nie zaniedbać swoich własnych finansowych i osobistych potrzeb.

 

Dylemat Jana

Jan, już na emeryturze, stanął przed trudną decyzją, gdy jego brat potrzebował opieki po ciężkim wypadku. Jan zdecydował, że nie jest w stanie samodzielnie zapewnić bratu pomocy z powodu swojego zaawansowanego wieku i problemów zdrowotnych. Rozważał różne opcje, w tym profesjonalne domy opieki, zanim ostatecznie z pomocą socjalną udało się znaleźć rozwiązanie, które zadbało o brata, nie obciążając znacząco Jana.

 

Podsumowanie

 

Obowiązek opieki nad bratem w sytuacji jego choroby czy niedostatku ma swoje podstawy zarówno w prawie, jak i w zasadach współżycia społecznego. Choć prawo może nałożyć obowiązek alimentacyjny, to decyzja o sposobie i zakresie opieki często spoczywa na barkach indywidualnych sumień i możliwościach rodzeństwa. Przykłady z życia pokazują, że każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i może prowadzić do różnych rozwiązań, od pełnej opieki, poprzez wsparcie finansowe, aż po zorganizowanie profesjonalnej pomocy zewnętrznej.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady prawnej w kwestii obowiązków opiekuńczych względem rodziny? Skorzystaj z naszej oferty konsultacji online oraz profesjonalnego sporządzania pism prawnych, aby zapewnić sobie spokój ducha i zgodność z obowiązującym prawem. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego - Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

Czy brat jest zobowiązany do ponoszenia kosztów pobytu w DPS? Kto może być zwolniony z opłaty za DPS? Potrzebujesz porady prawnika, opisz nam swój problem i zadaj pytania prawnikowi wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »