Kategoria: Inne

Obowiązek opieki nad bratem

Marek Gola • Opublikowane: 2019-05-10

Mam 75 lat i przez 50 lat swojego życia z moim jedynym bratem właściwie nie utrzymywałem kontaktu. Spotkaliśmy się może 3-4 razy. Aktualnie brat wymaga całodobowej opieki, której nie jest w stanie mu zapewnić. Brat jest hospitalizowany, a lekarz próbuje na mnie wymusić odebranie brata. Twierdzi, że jestem do tego zobowiązany. Nie wiem, co mam robić? Czy mam prawny obowiązek opieki nad bratem?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

Żaden z przepisów nie wskazuje, czy rodzeństwo ma opiekować się sobą w chorobie i jakie z tego tytułu będą ponosić konsekwencje w razie niespełnienia obowiązku. Obowiązek ten ma bardziej charakter społeczny, wynikający z zasad współżycia społecznego. Brat ma natomiast prawo dochodzić wsparcia materialnego od Pana. Mianowicie zgodnie z art. 128 K.r.o.: „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.”.

Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. W toku postępowania o alimenty sąd w pierwszej kolejności ustaliłby, jakie są usprawiedliwione potrzeby Pana brata, a następnie ustalił możliwości zarobkowe Pana, względnie innych żyjących osób zobowiązanych do pomocy. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty.

Sąd weźmie też pod uwagę, jakie brat ma potrzeby i czy są one zaspokajane. Chodzi tu między innymi o koszty związane z zatrudnieniem opiekuna dla brata, który pomagałby w codziennych czynnościach. Niedostatek będzie bowiem w takiej sytuacji postrzegany jako niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb brata, co w jego przypadku sprowadzać się będzie do zatrudnienia opiekuna do opieki.

Powstanie obowiązku alimentacyjnego względem brata jest uzależnione od zaistnienia określonych przesłanek. Po stronie brata przesłanką jest jego stan niedostatku. Natomiast Pan musi mieć możliwości finansowe, aby spełnić nałożony na Pana obowiązek. Zatem w takim przypadku niezbędne będzie wykazanie owego niedostatku i możliwości zarobkowych. W orzecznictwie przyjmuje się, iż niedostatek ma miejsce wtedy, gdy „uprawniony nie może w pełni własnymi siłami i z własnych środków, zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb” (por. teza III uchwały SN z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawach alimentacyjnych). Według J. Gwiazdomorskiego (System..., s. 1015): „w niedostatku znajduje się osoba, która nie jest w stanie uzyskiwać środków swego utrzymania, tzn. środków zaspokajania swoich potrzeb samodzielnie czy własnymi siłami”.

Należy zaznaczyć, że o alimenty może wystąpić tylko brat.

Ponadto wskazać należy na treść art. 210 K.k., zgodnie z którym:

„Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

W wyroku z 4 czerwca 2001 r. trafnie orzekł Sąd Najwyższy, że: „«Porzucenie», o którym mowa w art. 187 § 1 d.k.k. (obecnie art. 210 § 1 k.k.), oznacza działanie polegające na opuszczeniu dziecka lub osoby nieporadnej, połączone z zaprzestaniem troszczenia się o nią, bez zapewnienia jej opieki ze strony innych osób. Do istoty «porzucenia» należy więc pozostawienie osoby, nad którą miała być roztoczona opieka, własnemu losowi, przy czym chodzi tu nie tylko o zaniechanie sprawowania opieki nad osobą małoletnią lub nieporadną, lecz także o uniemożliwienie takiej osobie udzielenia natychmiastowego wsparcia.”.

 

Mając na uwadze Pana wiek, w mojej ocenie, nie może być Pan posądzony o porzucenie opieki nad bratem. Trudno jednoznacznie określić, jak zwrot „porzucenie” zostanie w przedmiotowej sprawie wyłożony przez organa ścigania, ale nie ulega wątpliwości, iż mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny nie widzę powodów do wszczynania postępowania przeciwko Panu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy da się uzyskać przepustkę na ślub?

Mój narzeczony przebywa w zakładzie karnym, pierwszą wokandę ma dopiero za rok, ale wcześniej chcielibyśmy wziąć ślub. Chodzi o możliwość przepustki (oczywiście pod asystą) na to zdarzenie poza mury więzienia. Moja córka ma 14 lat, chciałaby brać udział w ślubie, ale do więzienia nie pójdzie – jest na to za wrażliwa. Czy da się uzyskać przepustkę na ślub?

Zakup mieszkania wnukom

Jestem dziadkiem dwojga nieletnich wnucząt wychowywanych przez synową rozwiedzioną z moim synem. Zamierzam kupić im mieszkanie, ale w taki sposób, aby nie miał do nich żadnych roszczeń i praw mój syn i żeby opłaty z tego tytułu były jak najniższe. Chciałbym wiedzieć, jakie jest rozwiązanie tej sytuacji?

Ojciec nie dokłada się do żadnych opłat - co zrobić?

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Wraz ze mną od siedmiu lat mieszka mój ojciec w wieku 87 lat, który nie jest zameldowany ani nie jest współwłaścicielem. Problem polega na tym, że całą emeryturę oddaje córce, a mi nie dokłada się do żadnych opłat. Siostra buntuje go przeciwko mnie, a ostatnio wezwali na mnie policję (wezwanie nieuzasadnione). Jakie mam podjąć działania w celu wyegzekwowania dopłat i możliwości eksmisji w razie dalszej odmowy wnoszenia opłat do wspólnego gospodarstwa domowego?

Sądowe ustalenie zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji

Mój mąż (emeryt) bez mojej wiedzy zaciąga kredyty. Na chwilę obecną zadłużenie wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie wiem na co mąż wydał te pieniądze. Czy mogę przeprowadzić sądowe ustalenie zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji?

Czy mama ma prawo żądać możliwości przebywania w naszym domu na starość?

Od kilku lat żyjemy z moją partnerką w konkubinacie. Mieszkamy w nowym domu, którego jesteśmy współwłaścicielami po połowie. Moja mama mieszka samotnie w domu oddalonym o 200 km od nas. Do tej pory była w pełni samodzielna, lecz zachorowała i w tej chwili jest po operacji. Zabiegi dodatkowe w szpitalu przeprowadzane są ambulatoryjnie, czyli codziennie jest dowożona przeze mnie, po czym wraca do naszego domu, gdzie udostępniliśmy jej pokój, możliwość korzystania z łazienki, kuchni itp. Po jej kilkutygodniowym pobycie u nas, okazało się, że jest osobą konfliktową, a moja partnerka ewidentnie się jej nie spodobała. Zaczęły się złośliwości i ingerowanie w nasz związek. Atmosfera jest nie do zniesienia. W związku z zaistniałą sytuacją mamy pytanie: Czy rodzic ma prawo żądać od nas możliwości przebywania w naszym domu na starość, jeśli moja partnerka i jednocześnie współwłaścicielka nie wyraża na to zgody? Nadmieniam, że w trakcie budowy domu mama podarowała mi 30 tys. zł, teraz twierdzi, że na tej podstawie ma prawo do przebywania w naszym domu.


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »