Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2020-02-28

Sprawa dotyczy uzasadnienia wniosku o zmianę nazwiska. Bardzo zależy mi na zmianie nazwiska. Noszę nazwisko mojego ojca, który zostawił mnie i mamę, gdy miałam 6 miesięcy. Nigdy nie chciał ze mną utrzymywać żadnych kontaktów, zupełnie się mną nie interesował. Przez dłuższy czas płacił na mnie tylko 100 zł miesięcznie. Po rozprawie powiedział, że nie chce, żebym nosiła jego nazwiska, bo nic nas nie łączy. Taka jego postawa przysporzyła mi wiele bólu. Nie znam nikogo z jego rodziny. Ponadto moje nazwisko jest ośmieszające. Nie chcę być już z nim kojarzona i pragnę nosić nazwisko mojej mamy, zresztą nieraz się nim posługuję. Proszę o pomoc! Jak należy uzasadnić wniosek o zmianę nazwiska, aby nie został odrzucony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska

Katalog przyczyn uzasadniających zmianę nazwiska

Zasady i tryb, a w szczególności warunki zmiany nazwiska określa ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10). Katalog przyczyn uzasadniających zmianę nazwiska jest otwarty, zaś przesłanki wskazane w art. 4 ust. 1 ustawy mają jedynie charakter przykładowy. Do przyczyn uzasadniających zmianę zalicza się m.in. przypadki, gdy:

 • nazwisko jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka,
 • zmiana sankcjonuje nazwisko rzeczywiście używane,
 • nazwisko zostało bezprawnie zmienione,
 • zmiana następuje zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo osoba również posiada.

Ustawodawca przewidział możliwość zmiany nazwiska z ważnych powodów, których oceny dokonuje na gruncie indywidualnego przypadku organ administracji publicznej. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych przyczyny te muszą mieć doniosły społecznie charakter, niezależnie od interesu i motywacji wnioskodawcy (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – II SA/Gl 1187/16).

Zmiana nazwiska jako wyraz zerwania więzi dziecka z rodzicem

Przedstawione przez Panią okoliczności wpisują się w ugruntowany w judykaturze pogląd, zgodnie z którym intencja zmiany nazwiska motywowana ciężkimi przeżyciami z okresu dzieciństwa oraz wolą zaprzestania identyfikacji z rodzicem, który nie uczestniczył w procesie wychowawczym wnioskodawcy stanowi ważny powód w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy (tak m.in.: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 4 lutego 2016 r. – II SA/Go 941/15). Poza powyższym sam fakt nadania nazwiska ośmieszającego lub infamującego stanowi jedną z przykładowych przesłanek jego zmiany w trybie administracyjnym (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy), której wskazanie nie wymaga dodatkowego uzasadnienia.

Nie ma także przeszkód, aby przybrała Pani nazwisko matki, wskazując je we wniosku jako nazwisko docelowe. Jeżeli w pewnych sytuacjach używa już Pani tego nazwiska jako własnego, okoliczność ta wyczerpuje dodatkowo przesłankę określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. Również tę okoliczność warto wzmiankować we wniosku.

Informacje, jakie należy podać we wniosku o zmianę nazwiska

Zmiana nazwiska następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, do którego odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.). Wniosek składa się na formularzu urzędowym do dowolnie wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy – przy określaniu organu właściwego bez znaczenia pozostaje miejsce zamieszkania lub zameldowania zgłaszającego żądanie. Jedynym kryterium określenia właściwości jest wola samego wnioskodawcy. Wniosek zawiera:

 • dane osoby, której zmiana dotyczy (imiona, nazwisko, nazwisko rodowe),
 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego do wydania decyzji w sprawie,
 • numer PESEL,
 • nazwisko postulowane,
 • adres do korespondencji,
 • uzasadnienie (np. poprzez przytoczenie okoliczności stanu faktycznego oraz wskazanie stosownej podstawy prawnej),
 • oświadczenie, że w tej sprawie wnioskodawca nie wystąpił z analogicznym żądaniem do innego organu, bądź że w sprawie nie zostało wydane wcześniej rozstrzygnięcia odmowne.

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) – wniosek o zmianę nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości określonej w pozycji 7 części I wykazu, tj. w kwocie 37 zł, płatnej na rachunek gminy właściwej ze względu na siedzibę wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Ośmieszający charakter nazwiska jako powód zmiany nazwiska

Podsumowując: w uzasadnieniu wniosku powinna Pani powołać się na przesłankę z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10) – ośmieszający charakter nazwiska stanowi ważny powód w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy, uzasadniający jego zmianę. Ponadto nazwisko postulowane, noszone przez Pani matkę, na co dzień faktycznie używane jest przez Panią, co spełnia kryterium zmiany określone w art. 4 ust. 1 pkt 2. Wreszcie za uzasadniony powód w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy należy uznać brak więzi z ojcem, od którego pochodzi Pani nazwisko.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki