Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska

• Zaktualizowano: 2024-04-11 • Autor: Filip Syrkiewicz

W poradzie poruszamy problem jak napisać wniosek o zmianę nazwiska, jak go uzasadnić i jakie argumenty podać.

 

Bardzo zależy mi na zmianie nazwiska i proszę o pomoc jak to zrobić i jakie argumenty podać. Noszę nazwisko mojego ojca, który zostawił mnie i mamę, gdy miałam 6 miesięcy. Nigdy nie chciał ze mną utrzymywać żadnych kontaktów, zupełnie się mną nie interesował. Przez dłuższy czas płacił na mnie tylko 100 zł miesięcznie. Po rozprawie powiedział, że nie chce, żebym nosiła jego nazwiska, bo nic nas nie łączy. Taka jego postawa przysporzyła mi wiele bólu. Nie znam nikogo z jego rodziny. Ponadto moje nazwisko jest ośmieszające. Nie chcę być już z nim kojarzona i pragnę nosić nazwisko panieńskie matki, zresztą nieraz się nim posługuję. Proszę o pomoc! Jak napisać uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska i jakie argumenty podać aby nie został odrzucony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska

Przyczyny uzasadniające zmianę nazwiska

Zasady i tryb, a w szczególności warunki zmiany nazwiska określa ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10). Katalog przyczyn uzasadniających zmianę nazwiska jest otwarty, zaś przesłanki wskazane w art. 4 ust. 1 ustawy mają jedynie charakter przykładowy. Do przyczyn uzasadniających zmianę zalicza się m.in. przypadki, gdy:

 • nazwisko jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka,
 • zmiana sankcjonuje nazwisko rzeczywiście używane,
 • nazwisko zostało bezprawnie zmienione,
 • zmiana następuje zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo osoba również posiada.

Ustawodawca przewidział możliwość zmiany nazwiska z ważnych powodów, których oceny dokonuje na gruncie indywidualnego przypadku organ administracji publicznej. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych przyczyny te muszą mieć doniosły społecznie charakter, niezależnie od interesu i motywacji wnioskodawcy (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – II SA/Gl 1187/16).

Zobacz również: Wniosek do sądu o zmianę nazwiska dziecka

Zerwanie więzi dziecka z rodzicem jako powód zmiany nazwiska

Przedstawione przez Panią okoliczności wpisują się w ugruntowany w judykaturze pogląd, zgodnie z którym intencja zmiany nazwiska motywowana ciężkimi przeżyciami z okresu dzieciństwa oraz wolą zaprzestania identyfikacji z rodzicem, który nie uczestniczył w procesie wychowawczym wnioskodawcy stanowi ważny powód i argument w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy (tak m.in.: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 4 lutego 2016 r. – II SA/Go 941/15). Poza powyższym sam fakt nadania nazwiska ośmieszającego lub infamującego stanowi jedną z przykładowych przesłanek jego zmiany w trybie administracyjnym (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy), której wskazanie nie wymaga dodatkowego uzasadnienia.

Nie ma także przeszkód, aby przybrała Pani nazwisko matki, wskazując je we wniosku jako nazwisko docelowe. Jeżeli w pewnych sytuacjach używa już Pani tego nazwiska jako własnego, okoliczność ta wyczerpuje dodatkowo przesłankę określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. Również tę okoliczność warto wzmiankować we wniosku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Co powinien zawierać wniosek o zmianę nazwiska?

Zmiana nazwiska następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, do którego odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.). Wniosek składa się na formularzu urzędowym do dowolnie wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy – przy określaniu organu właściwego bez znaczenia pozostaje miejsce zamieszkania lub zameldowania zgłaszającego żądanie. Jedynym kryterium określenia właściwości jest wola samego wnioskodawcy. Wniosek zawiera:

 • dane osoby, której zmiana dotyczy (imiona, nazwisko, nazwisko rodowe),
 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego do wydania decyzji w sprawie,
 • numer PESEL,
 • nazwisko postulowane,
 • adres do korespondencji,
 • uzasadnienie (np. poprzez przytoczenie okoliczności stanu faktycznego oraz wskazanie stosownej podstawy prawnej),
 • oświadczenie, że w tej sprawie wnioskodawca nie wystąpił z analogicznym żądaniem do innego organu, bądź że w sprawie nie zostało wydane wcześniej rozstrzygnięcia odmowne.

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) – wniosek o zmianę nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości określonej w pozycji 7 części I wykazu, tj. w kwocie 37 zł, płatnej na rachunek gminy właściwej ze względu na siedzibę wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ośmieszający charakter nazwiska jako powód zmiany nazwiska

Podsumowując: w uzasadnieniu wniosku powinna Pani powołać jako argument przesłankę z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10) – ośmieszający charakter nazwiska stanowi ważny argument w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy, uzasadniający jego zmianę. Ponadto nazwisko postulowane, noszone przez Pani matkę, na co dzień faktycznie używane jest przez Panią, co spełnia kryterium zmiany określone w art. 4 ust. 1 pkt 2. Wreszcie za uzasadniony powód w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy należy uznać brak więzi z ojcem, od którego pochodzi Pani nazwisko.

Przykłady

 

Niespodziewana lekcja odpowiedzialności

W niewielkim mieście, 15-letni Kamil, uczęszczający do gimnazjum, został przyłapany na kradzieży drogich słuchawek z lokalnego sklepu elektronicznego. Kamil, który nigdy wcześniej nie miał problemów z prawem, poczuł ogromny wstyd, gdy został przekazany w ręce policji. W sądzie rodzinnym zdecydowano o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci obowiązku naprawienia szkody i uczestniczenia w zajęciach na temat konsekwencji łamania prawa. Kamil, pod wpływem tej sytuacji, zaczął angażować się w wolontariat, aby pokazać swoje zaangażowanie w poprawę.

 

Wpływ na przyszłość edukacyjną

Marta, 14-latka, została przyłapana na kradzieży kosmetyków z lokalnej drogerii. Choć jej czyn był nieprzemyślany, obawy dotyczące wpływu tego wydarzenia na jej przyszłą edukację stały się dla niej i jej rodziców źródłem stresu. Na szczęście, dzięki współpracy z kuratorem i uczestnictwie w programach edukacyjnych skierowanych do młodzieży, Marta mogła kontynuować naukę bez przeszkód, a jej zaangażowanie w poprawę zostało pozytywnie odebrane przez sąd.

 

Odpowiedzialność i konsekwencje

Łukasz, 16-latek z dobrymi ocenami, zdecydował się na kradzież gry wideo dla siebie i swojego młodszego brata. Chociaż jego intencje były początkowo dobre, szybko zrozumiał powagę swoich działań, gdy został zatrzymany. W sądzie rodzinnym, oprócz obowiązku naprawienia szkody, Łukasz został zobowiązany do uczestnictwa w warsztatach psychologicznych, które miały na celu uświadomienie mu konsekwencji jego czynów. Jego zaangażowanie w proces poprawy oraz aktywna współpraca z rodziną i kuratorem pozwoliły na pozytywne zakończenie sprawy, co stało się dla niego ważną lekcją na przyszłość.

 

Podsumowanie

Kradzież dokonana przez nieletnich to poważne wykroczenie, które wymaga odpowiedzialnego podejścia zarówno ze strony prawa, jak i rodziców. Artykuł podkreśla znaczenie środków wychowawczych i edukacyjnych w procesie resocjalizacji, zamiast skupiania się wyłącznie na karach. Przykłady z życia pokazują, że odpowiednio zastosowane środki mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłość młodego człowieka, ucząc go odpowiedzialności i konsekwencji swoich działań.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej kradzieży dokonanej przez nieletnich lub wsparcia w przygotowaniu pism do sądu? Skontaktuj się z nami! Oferujemy profesjonalne konsultacje online, które pomogą Ci zrozumieć proces prawny i przygotować się do obrony interesów Twojego dziecka. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska - Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414
2.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 1187/16
3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 lutego 2016 r., sygn. akt II SA/Go 941/15

Jeżeli chcesz zmienić nazwisko i nie wiesz jak napisać podanie o zmianę nazwiska lub jak uzasadnić zmianę nazwiska, opisz nam swój problem wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Filip Syrkiewicz

O autorze: Filip Syrkiewicz

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada wieloletnie doświadczenie w orzecznictwie administracyjnym, współpracownik kilku renomowanych kancelarii prawnych, specjalizuje się w materialnym i procesowym prawie cywilnym i administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyk prawa nieruchomości (publiczna gospodarka nieruchomościami, przekształcenia własnościowe, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wywłaszczenia), autor szeregu publikacji z zakresu prawa nieruchomości.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »