Brak odpowiedzi na pozew rozwodowy bez orzekania o winie

• Zaktualizowano: 2024-01-28 • Autor: Zuzanna Lewandowska

Przesłuchanie stron w sprawie rozwodowej pozwala na wyjaśnienie okoliczności i przyczyn rozpadu małżeństwa. Niekiedy jednak zdarza się, że małżonek nie chce składać wyjaśnień ani uczestniczyć w rozprawie. Czy ma do tego prawo? W niniejszym artykule omawiamy tę kwestię. Wyjaśniamy również, czy pozwany musi odpowiedzieć na otrzymany pozew rozwodowy. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Izabeli.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak odpowiedzi na pozew rozwodowy bez orzekania o winie

Pani Izabela dostała wezwanie do sądu oraz wezwanie do udzielenia odpowiedzi na pozew o rozwód bez orzekania o winie. W związku z tym zadała nam kilka pytań: „Czy pozwany musi udzielić odpowiedzi na otrzymany pozew i czy musi stawić się na rozprawie? Pozwany zgadza się na rozwód, ale chciałby uniknąć udziału w rozprawie. Czy korzystniejsze jest udzielenie odpowiedzi, czy pozwany może nie odpisać na nią i nie stawić się na rozprawie? Czy w tej sprawie możliwe jest wydanie wyroku zaocznego i czy można się zwrócić o to do sądu?”.

Przesłuchanie stron w sprawie rozwodowej

Zgodnie z art. 432 Kodeks postępowania cywilnego „w każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron”. Sąd ma obowiązek wezwać strony postępowania do osobistego stawiennictwa na rozprawie celem przeprowadzenia przesłuchania i dotyczy to każdej sprawy o rozwód. Jest to zasada, a pominięcie dowodu z przesłuchania strony powinno być stosowane jedynie w sytuacjach wyjątkowych.

W sprawach małżeńskich ma zastosowanie art. 302 § 1 K.p.c., zgodnie z którym „Gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać można co do okoliczności spornych jedną tylko stronę, sąd oceni, czy mimo to należy ją przesłuchać, czy też dowód ten pominąć w zupełności. Sąd postąpi tak samo, gdy druga strona lub niektórzy ze współuczestników nie stawili się na przesłuchanie stron lub odmówili zeznań”.

Zaniechanie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania pozwanego może nastąpić tylko w razie ustalenia, że niezastosowanie się do wezwania sądu było wynikiem okoliczności zależnych od niego lub że stawienie się na rozprawę natrafia na poważne przeszkody, niedające się w niedługim czasie usunąć.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odroczenie rozprawy

W związku z powyższym bardzo prawdopodobne jest, że sąd w pierwszej kolejności rozprawę odroczy i podejmie kolejne próby wezwania pozwanego na następny termin rozprawy, nawet pod rygorem kary grzywny. Dopiero po powzięciu pewności, że pozwany celowo się nie stawia – sąd pominie dowód z jego zeznań i ograniczy się do przesłuchania tylko pani Izabeli. Może to znacznie przedłużyć czas trwania postępowania. Wszystko zależy od oceny sądu, który jednakże nie powinien pomijać dowodu z przesłuchania pozwanego w sposób pochopny.

Odpowiedź na pozew

Co do zasady pozwany nie ma obowiązku ustosunkowania się do pozwu o rozwód. Jednakże, jeżeli chciałby to zrobić, to tylko w terminie zakreślonym przez sąd, tj. w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwu. W przeciwnym razie odpowiedź na pozew złożoną po upływie 14 dni sąd zwróci (a więc nie będzie możliwości powoływania się na twierdzenia w niej zawarte w toku postępowania). Brak złożenia odpowiedzi na pozew (mimo doręczenia pozwu) może być podstawą do wydania wyroku zaocznego, o czym będzie mowa poniżej.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wyrok zaoczny

W sprawie rozwodowej może być wydany wyrok zaoczny, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zgodnie z art. 339 § 1 K.p.c. „sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew”. Jest to uprawnienie sądu, a nie obowiązek. Pani Izabela może złożyć wniosek o wydanie wyroku zaocznego w braku odpowiedzi na pozew, ale sąd nie ma obowiązku tego wniosku uwzględnić.

Z kolei sąd ma obowiązek wydania wyroku zaocznego wtedy, gdy pozwany nie złoży odpowiedzi na pozew, a mimo to sąd skieruje sprawę do rozpoznania na rozprawie i pozwany na tę rozprawę się nie stawi albo mimo stawienia się nie bierze w niej udziału (art. 340 § 1 K.p.c.). W razie zaistnienia tych przesłanek sąd ma obowiązek wydać wyrok zaoczny z urzędu. Pani Izabela nie musi składać wniosku.

Niemniej wydanie wyroku zaocznego (czyli bez obecności pozwanego) nie oznacza braku przeprowadzenia postępowania. Sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, przesłuchać świadków i panią Izabelę. Wynika to bezpośrednio z art. 431 K.p.c., zgodnie z którym między innymi w sprawach o rozwód nie można oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych, a w sprawach tych nie stosuje się art. 339 § 2 K.p.c. Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i stwierdzeniu, że doszło do trwałego i całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego, może wydać wyrok, który będzie zaoczny, jeśli zostały spełnione do tego przesłanki, o których mowa powyżej.

Zwracam uwagę, że wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany żądałby przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności (musiałby zawrzeć takie żądanie w piśmie procesowym) lub składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie (art. 340 § 2 K.p.c.).

Podsumowując, wydanie wyroku zaocznego w sprawie małżeńskiej jest ostatecznością. W doktrynie wskazuje się, że należy uznać za niewłaściwe wydanie wyroku zaocznego na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawę, nawet gdyby pozwany zapowiadał w piśmie, że nie będzie stawiał się na rozprawę (Komentarz do art. 431 K.p.c. w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. P. Rylskiego, Legalis 2022). Nie mogę więc wykluczyć, że postępowanie przebiegnie szybciej i sprawniej, gdy pozwany złoży odpowiedź na pozew, w której wyrazi zgodę na rozwód i stawi się na termin rozprawy celem przesłuchania.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek pani Anny i pana Marka

Pani Anna wniosła pozew o rozwód, gdyż uznała, że doszło do trwałego i całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego. Pan Marek nie pojawił się na rozprawie rozwodowej, mimo że został prawidłowo wezwany. Sąd postanowił odroczyć rozprawę i ponownie wezwać pana Marka. W międzyczasie pani Anna przedstawiła dowody na nieodpowiednie zachowanie małżonka, co miało istotny wpływ na decyzję sądu.

 

Przypadek pana Tomasza

Pan Tomasz, pozwany w sprawie rozwodowej, nie złożył odpowiedzi na pozew w wyznaczonym przez sąd terminie 14 dni. Nie stawił się również na rozprawie. W tej sytuacji sąd, pomimo braku aktywnego udziału pana Tomasza, przeprowadził pełne postępowanie dowodowe, przesłuchując świadków i stronę powodową. Ostatecznie, po uwzględnieniu zgromadzonych materiałów dowodowych, wydał wyrok zaoczny.

 

Przypadek pani Katarzyny

Pani Katarzyna, powódka w sprawie rozwodowej, stawiła się na rozprawie, podczas gdy jej mąż, pozwany, zdecydował się na niewyjaśnione niestawiennictwo. Pomimo tego pani Katarzyna zaprezentowała dowody na trwały rozpad małżeństwa, w tym wiadomości i zdjęcia potwierdzające zdradę małżonka. Sąd, biorąc pod uwagę dowody oraz nieobecność pozwanego, podjął decyzję o wydaniu wyroku.

Podsumowanie

Przesłuchanie stron w sprawie rozwodowej to nieodłączny i kluczowy element postępowania sądowego. Jego przeprowadzenie umożliwia sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy. Ostateczna decyzja sądu, nawet w przypadku nieobecności jednej ze stron, opiera się na dokładnej analizie przedstawionych dowodów i świadectw, co gwarantuje rzetelność i obiektywizm procesu rozwodowego. 

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w trakcie procesu rozwodowego, skorzystaj z naszych porad prawnych online. Oferujemy profesjonalne doradztwo oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism procesowych, aby ułatwić Ci przejście przez ten trudny czas. Nie czekaj – już dziś opisz nam swój problem w formularzu umieszczonym pod tekstem.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Jak przeprowadzić rozwód gdy jedno z małżonków mieszka w Polsce a drugie za granicą? Czy możliwy jest rozwód bez udziału jednej ze stron? Masz więcej pytań, zadaj je wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Zuzanna Lewandowska

O autorze: Zuzanna Lewandowska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w stolicy. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym i opiekuńczym, cywilnym, ze szczególnym naciskiem na zobowiązania, gospodarczym, jak również windykacji należności. Od ponad 3 lat z sukcesem prowadzi czasopismo internetowe o prawie i zawodzie prawnika. Obecnie prowadzi także własną kancelarię adwokacką.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »