Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Skutki prawne złożenia i wycofania pozwu rozwodowego

• Autor: Tomasz Krupiński

Przed 3 miesiącami moja żona wniosła pozew o rozwód, a następnie go wycofała. Pozew został dostarczony na jakiś adres w Polsce, wycofanie pozwu dotarło do mnie tylko drogą elektroniczną. Chciałbym poznać skutki prawne takiego złożenia pozwu. Czy mogę się nie zgodzić na wycofanie wniosku rozwodowego jako strona pozwana?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skutki prawne złożenia i wycofania pozwu rozwodowego

Cofnięcie pozwu

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Zgodnie bowiem z treścią art. 203 K.p.c.:

„§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.”

Zobacz również: Nieobecność pozwanego na sprawie rozwodowej

Cofnięcie powództwa, prawa stron

Cofnięcie pozwu jest przejawem odwołalności czynności procesowych. Zasadą jest, że podmiot, który dokonał czynności procesowej, może ją odwołać, dopóki nie wywoła ona zasadniczego skutku prawnego. Cofnięcie pozwu oznacza odwołanie dokonanej czynności procesowej – wytoczenia powództwa. Jest to zatem w istocie cofnięcie powództwa. Wskazany przepis wprowadza szczególne warunki dopuszczalności (ogranicza swobodę) cofnięcia powództwa. Inne uregulowania zaś rozszerzają dopuszczalność cofnięcia powództwa w stosunku do zasady ogólnej sformułowanej w art. 203 § 1 K.p.c., np. zezwalają na cofnięcie powództwa, mimo że wywołało ono już skutek prawny w postaci wydania wyroku (por. art. 332 § 2 K.p.c.).Cofnąć powództwo może tylko podmiot, który je wytoczył. Jeżeli powództwo wytoczył prokurator na rzecz oznaczonej osoby, tylko on może je cofnąć. Powództwa nie może zaś cofnąć podmiot, na rzecz którego zostało ono wytoczone. Oświadczenie o cofnięcie pozwu może być złożone w piśmie procesowym albo ustnie do protokołu posiedzenia sądu.

Powód nie musi uzyskać zgody pozwanego na cofnięcie pozwu, jeżeli dokonuje tej czynności do chwili rozpoczęcia rozprawy. Rozpoczęcie rozprawy następuje, gdy powód zabiera po raz pierwszy głos na pierwszym terminie posiedzenia wyznaczonego celem przeprowadzenia rozprawy.

Żona mogła więc cofnąć pozew bez żadnych ujemnych skutków procesowych. Pan może złożyć wniosek (w terminie 14 dni) o zwrot kosztów postępowania.

Zobacz również: Uzasadnienie cofnięcia pozwu rozwodowego

Jesteście zdecydowani na rozwiązanie małżeństwa, ale nie wiecie jak napisać pozew żeby sąd jak najszybciej orzekł rozwód bez orzekania o winie? Z jakimi kosztami musicie się liczyć? Nasi prawnicy służą pomocą, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl