Rozliczenie opłat za mieszkanie przy podziale majątku

• Opublikowano: 2022-03-05 • Autor: Tomasz Krupiński

Moja była żona 15 lat temu uciekła z przyjacielem za granicę. Posiadamy wspólne mieszkanie (zakupione w czasie trwania małżeństwa), w którym cały czas mieszkam. Niedawno żona wróciła do kraju i chce mnie spłacić lub sprzedać mieszkanie i podzielić się pieniędzmi. Ja to mieszkanie przez 15 lat opłacałem – czynsz, prąd, gaz, media. Jeśli żona wniesie do sądu sprawę o podział majątku, czy sąd może orzec o sprzedaży tego mieszkania nawet wbrew mojej woli?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie opłat za mieszkanie przy podziale majątku

Podział majątku małżeńskiego

Zgodnie z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) w związku z art. 567 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – w zakresie nieuregulowanym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w temacie działu majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej mają zastosowaniu przepisy o dziale spadku. Zgodnie z art. 684 K.p.c. w związku z art. 567 § 3 K.p.c. – skład i wartość majątku wspólnego podlegającego podziałowi ustala sąd. Przedmiotem podziału w postępowaniu sądowym są zasadniczo składniki majątkowe objęte majątkiem dorobkowym w chwili orzekania. Jeżeli co do części majątku byli małżonkowie dokonali już umownego podziału, te składniki nie są przedmiotem podziału sądowego. Przedmiotem podziału jest także równowartość rzeczy i praw należących do wspólności, jednak zbytych przez jednego z małżonków po ustaniu wspólności. Dokładnie przedmiotem podziału jest wówczas kwota stanowiąca ekwiwalent za rzecz zbytą. Wreszcie do podziału wchodzi też równowartość rzeczy i praw w sposób rozmyślny, że szkodą dla drugiego małżonka, zbytych lub roztrwonionych w czasie trwania wspólności (Komentarz do Kodeksu cywilnego. Tom 2, Jacek Gudowki, Wyd. Praw. W-wa 1999, s.127, 128 t. 12).

Wspólność majątkowa małżeńska

Mocą art. 31 § 1 i § 2 pkt 1 i 2 K.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

W postanowieniu z dnia 5 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy opowiedział się za poglądem, iż przedmiot majątkowy nabyty w jakiejkolwiek części z majątku wspólnego, w braku odmiennej umowy małżonków, wchodzi do majątku wspólnego (III CSK 87/14, LEX nr 1651015). Jednakże w postanowieniu z dnia 2 marca 2012 r. Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, iż zaliczenie określonych przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego nie może się opierać na oświadczeniach małżonków. Jeżeli bowiem małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej, takie oświadczenie nie może wyłączyć skutków z art. 31-33 K.r.o. Nie może tu być decydujące ocena skutków wyrażenia oświadczeń woli, przesłanek tłumaczenia oświadczeń woli, jak również badania zamiaru stron i celu umowy (II CSK 363/11, LEX nr 1211142). Należy jednak odnotować wyraźne poglądy mówiące, iż nie są zabronione przesunięcia majątkowe z majątku wspólnego do osobistego (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 1991 r., III CZP 76/90, OSNC 1991/10-12/117; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1991 r., III CZP 133/91, OSP 1992/7-8/171). Przy coraz bardziej rozbudowanych stosunkach gospodarczych nie jest wykluczone, a nawet w pewnych środowiskach gospodarczych szeroko rozpowszechnione, iż małżonkowie dysponują znacznym majątkiem osobistym i dokonują wielu transakcji korzystając z tego majątku. W razie wątpliwości należy przyjmować, iż dana rzecz wchodzi do majątku wspólnego, jeżeli została nabyta w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, a nie ma jednoznacznych dowodów, iż nabycie nastąpiło do majątku osobistego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozliczenie opłat za mieszkanie w ramach podziału majątku

W oparciu o przywołane przepisy i orzecznictwo można stwierdzić, że Pańska żona jak najbardziej może dochodzić podziału majątku wspólnego, tj. podziału wspólnego mieszkania. Pozostaje kwestia rozliczenia opłat za mieszkanie przez 15 lat. Jeżeli chodzi o opłaty stałe, tj. fundusz remontowy, czy koszty zarządzania nieruchomością, to oczywiście może Pan dochodzić zwrotu połowy wpłaconych kwot. Dotyczy to także opłat za ogrzewanie. Natomiast opłaty związane ze zużyciem energii, wody czy gazu (oprócz stałego abonamentu) obciążają wyłącznie osobę użytkownika.

Podział majątku to żmudny proces. Skoro to Pan mieszka we wspólnym mieszkaniu, więc to Panu by ono przypadło z obowiązkiem spłaty żony. Oczywiście Pan miałby wobec żony roszczenie o zapłatę czynszu za okres tych 15 lat.

Kto ponosi koszty utrzymania wspólnego domu po rozwodzie? Jak rozliczyć opłaty eksploatacyjne ponoszone przez jednego z byłych małżonków przy podziale majątku? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »