Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca

• Autor: Marek Gola

Chciałabym wystąpić do sądu o zgodę na zmianę nazwiska 10-letniego dziecka, które nosi nazwisko swego biologicznego ojca. Chcę zmienić nazwisko dziecku bez zgody ojca, ponieważ nie mogę prosić ojca dziecka o taką zgodę, gdyż nie znam jego miejsca zamieszkania i nie wiem, gdzie przebywa. Nie kontaktuje się z dzieckiem od 4 lat, nie płaci alimentów. Ja natomiast jestem w związku małżeńskim, mam drugie dziecko, czyli troje z nas nosi to samo nazwisko, jedynie moje pierwsze dziecko ma inne. Dziecko źle się z tego powodu czuje, samodzielnie podaje np. w szkole nasze rodzinne nazwisko - nie utożsamia się z nazwiskiem biologicznego ojca. Powinnam dodać, że ojciec biologiczny nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jak sformułować wniosek do sądu o zgodę na zmianę nazwiska dziecka? Czy w takiej sprawie ojciec dziecka musi pojawić się w sądzie w charakterze uczestnika? Co zrobić, skoro nie znam jego adresu?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca

Powody do zmiany nazwiska dziecka

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (dalej „ustawa”).

Jeżeli zależy Pani jedynie na szybkiej zmianie nazwiska dziecka, to trzeba będzie wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy – „zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada”.

Zmiana nazwiska rodzica a nazwisko dziecka

Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie przez nie zgody.

Wniosek do sądu o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka

W przedstawionej przez Panią sytuacji, tj. przy braku porozumienia między rodzicami, zasadnym i koniecznym byłoby zwrócenie się do sądu opiekuńczego (sąd rejonowy wydział rodzinny i opiekuńczy), właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Jako że zmiana nazwiska dziecka to czynność przekraczająca zwykły zarząd, konieczna jest zgoda sądu na tego rodzaju zmianę. Wyrażenie przez sąd zgody na zmianę nazwiska nie daje jednak 100% gwarancji, iż nazwisko dziecka będzie zmienione. Wyraźnie podkreślić należy, iż postanowienie wyrażające zgodę na zmianę znosi jedynie brak możliwości kontaktu z ojcem dziecka co do wniosku o zmianę takiego nazwiska, ale nie skutkuje obligatoryjną jego zmianą. Każdy urząd stanu cywilnego zobowiązany jest bowiem zbadać, czy wniosek znajduje uzasadnienie merytoryczne, tj. czy zachodzą przesłanki do zmiany nazwiska. W mojej ocenie w przedstawionym stanie faktycznym zasadnym jest argumentowanie, iż władza rodzicielska jest w rzeczywistości niemalże w całości sprawowana przez Panią. Proszę zauważyć, iż art. 4 wskazuje jedynie przykładowo na podstawy zmiany nazwiska, ustawodawca posługuje się bowiem sformułowaniem „zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy…”. Innymi słowy poddane cztery przesłanki nie stanowi wyłącznych przesłanek zmiany nazwiska. Mogą wystąpić inne. Warunek jest jednak jeden, żądanie zmiany nazwiska musi być uzasadnione ważnymi powodami.

We wniosku o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska powinna Pani jednocześnie zawrzeć wniosek o ustanowienie dla uczestnika postępowania (ojca) kuratora, a to z uwagi na fakt, iż nie jest znane miejsce jego zamieszkania. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

W tego rodzaju sprawach ojca zastępuje kurator. Z chwilą jego ustanowienie ustają bariery dla rozpoznania sprawy.

W mojej ocenie, w opisanej sprawie ważne powody istnieją, co nie oznacza, że nazwisko na pewno zostanie zmienione. Należy bowiem pamiętać, że decydujące znaczenie ma czynnik ludzki (urzędnik), który rozpoznaje wniosek.

Chcesz pozbawić ojca dziecka władzy rodzicielskiej ale nie wiesz jak napisać i uzasadnić wniosek do sądu? Potrzebujesz pomocy prawnika, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl