Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrudnianie kontaktu z wnuczką

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2018-04-27

Nasz syn jest w trakcie sprawy rozwodowej. Ma 3-letnią córkę. Od czasu rozstania z żoną syn widuje córkę sporadycznie i tylko w obecności matki. My jako dziadkowie mimo usilnych starań nie widujemy małej wcale, gdyż synowa utrudnia kontakt z wnuczką. Czy możemy złożyć wniosek do sądu rodzinnego o umożliwienie kontaktów z wnuczką?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście, że jako dziadkowie mają Państwo prawo do spotkań z wnuczką i najlepiej by było, gdyby mogli Państwo porozumieć się z synową w kwestii widzeń z wnuczką. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, to konieczne może się okazać wystąpienie do sądu z wnioskiem o umożliwienie utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Niezaprzeczalnie spotkania z dziadkami są dla wnuków potrzebne i pozytywnie wpływają na ich rozwój, jednakże każdorazowo sąd bada i ocenia, czy te kontakty mimo wszystko nie zagrażają dobru dziecka. Natomiast kiedy rodzice zabraniają dziadkom osobistej styczności z wnukami tylko dlatego, aby zrobić im na złość – jest to działanie niezgodne z dobrze pojętym interesem dziecka, a sąd w takiej sytuacji wyda odpowiednie postanowienie umożliwiające dziadkom kontakty z wnukami.

Kontakty z dzieckiem uregulowane są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w rozdziale II, oddziale III i wszystkie zawarte tam uregulowania tyczą się również kontaktów z dziadkami (art. 1136: „przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem”).

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym kontakty mogą przykładowo polegać na:

  • przebywaniu z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu),
  • bezpośrednim porozumiewaniu się z dzieckiem,
  • utrzymywaniu korespondencji,
  • korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość (w tym ze środków komunikacji elektronicznej, a więc np. za pośrednictwem e-maila, komunikatorów internetowych, itp.).

Na mocy decyzji sądu możliwe jest też ograniczenie lub wyłączenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, jeśli wymaga tego dobro dziecka.

Zgodnie z art. 1132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów z dzieckiem. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

  1. zakazać spotykania się z dzieckiem,
  2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  5. zakazać porozumiewania się na odległość”.

Ponadto w kwestii kontaktów wnuków z dziadkami wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14.06.1988 r. (sygn. akt III CZP 42/88). W tym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, iż „dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci”.

Sąd Najwyższy wskazał, że „rodzice, jak to wyżej wywiedziono, mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra”.

Reasumując, jeżeli nie można ugodowo porozumieć się z synową i chcieliby Państwo uregulować kontakty z wnuczką w taki sposób, aby były one stałe i systematyczne, powinni Państwo złożyć do sądu rodzinnego miejsca zamieszkania dziecka odpowiedni wniosek o umożliwienie utrzymywania kontaktów z wnuczką.

We wniosku tym należy określić, w jaki sposób chcieliby Państwo, aby te spotkania wyglądały, tj. powinno się wskazać częstotliwość spotkań i ich miejsce.

Wniosek należy też odpowiednio uzasadnić, czyli wskazać, że bardzo zależy Państwu na spotkaniach z wnuczką i że utrzymywanie regularnych kontaktów z dziadkami wpłynie korzystnie na rozwój dziecka i pogłębienie więzi rodzinnych.

We wniosku o umożliwienie kontaktów z wnuczką należy zawrzeć również wniosek o powołanie świadków. Powinno się ich wskazać z imienia, nazwiska oraz podać dokładne adresy do doręczeń. Należy również podać, na jaką okoliczność będą zeznawać (tj. wskazać fakty, jakie mają być ich zeznaniami udowodnione). Świadek musi stawić się w sądzie osobiście, pisemne zeznania świadka nie będą uwzględnione przez sąd.

W sprawie właściwy jest sąd rejonowy (art. 568 Kodeksu postępowania cywilnego), wydział rodzinny i nieletnich. O właściwości sądu decyduje miejsce zamieszkania osoby małoletniej, której postępowanie ma dotyczyć (art. 569 Kodeksu postępowania cywilnego), czyli miejsce zamieszkania wnuczki.

Wniosek o uregulowanie sposobu kontaktów podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł (art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Zachowanie opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Mam zamiar wnieść pozew o rozwód z mojej winy. Zdradziłam męża i zdaję sobie sprawę, że wina jest po mojej stronie. Zależy mi jednak na...

 

Buntowanie dziecka przeciwko matce

Jestem po rozwodzie. Z małżeństwa pochodzi nasz 6-letni syn, który na mocy wyroku rozwodowego został przy mnie. Sąd ograniczył jednocześnie władzę...

 

Czy matka ma prawo wyrzucić dziecko z mieszkania?

Mieszkam razem z rodzicami w ich wspólnym mieszkaniu. Mam problem z matką, która cały czas mi grozi, że wymelduje mnie z mieszkania....

 

Ustalenie naprzemiennej opieki nad dzieckiem

Jestem ojcem 5-letniego dziecka, mam pełną władzę rodzicielską, lecz miejsce zamieszkania dziecka ustalono przy matce. Jakie mam szanse na naprzemienną...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »