Czy mogę sprawdzić wydatki męża?

• Zaktualizowano: 2024-04-13 • Autor: Tomasz Krupiński

Po 10 latach małżeństwa mąż zdecydował że chce rozwodu, mamy 5-letnią córeczkę. Twierdzi że był ze mną tylko, żeby być bliżej dziecka. Od dawna mąż ma osobne konto bankowe. Czy mogę jakoś sprawdzić jego wydatki, mimo że nie mam dostępu do tego konta? Mamy wspólnotę małżeńską.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę sprawdzić wydatki męża?

Brak możliwości wglądu na konto małżonka 

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:


„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jakie przedmioty należą do majątku osobistego małżonków?


Następnie stosownie do art. 33:


„Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Jeżeli pyta Pani o stan rachunku w kontekście podziału majątku wspólnego, to jak najbardziej wszelkie dochody uzyskane w trakcie trwania wspólności majątkowej przez Pani męża (dochody z działalności gospodarczej, wynagrodzenie za pracę itp.) stanowią majątek wspólny i powinny zostać podzielone albo umownie (można przed notariuszem) albo sądownie (jeżeli brak zgody na podział umowny).

Nie zmienia tego fakt, że rachunek bankowy jest prowadzony wyłącznie dla Pani męża. Przepisy bowiem dotyczące wspólności są bezwzględnie obowiązujące i jeżeli nie wchodzą do majątku osobistego według art. 33, stanowią automatycznie majątek wspólny.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

 

Podział majątku a informacje dotyczące stanu rachunku bankowego małżonków

Oczywiście Pani mąż może Pani nie udostępnić stanu rachunku na moment rozwodu. Bank również Pani nie udzieli takich informacji, powołując się na tajemnicę bankową. Zgodnie bowiem z art. 104 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe „bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje”.

O taką informację na wniosek Pani może ubiegać się sąd w sprawie o podział majątku czy też sprawie alimentacyjnej za okres od powstania rachunku do czasu ustania wspólności majątkowej. Jeżeli konto zostanie „wyczyszczone” przez Pani męża, to sąd i tak nakaże rozliczenie się z tych kwot, chyba że zostały przeznaczone na utrzymanie rodziny lub uzasadnione potrzeby Pani męża.

Przykłady

 

Przykład podjęcia wspólnych decyzji finansowych

Marta i Tomasz są małżeństwem od 15 lat i mają wspólne konto, z którego finansują wszystkie duże wydatki, jak zakup samochodu czy remont domu. Gdy Marta zauważyła, że na koncie zaczęło brakować środków, poprosiła Tomasza o wgląd w historię transakcji. Okazało się, że Tomasz bez konsultacji z Martą wydał znaczną sumę na nowy sprzęt fotograficzny. Sprawa ta stała się przyczynkiem do rozmów o transparentności i wzajemnym zaufaniu w zarządzaniu wspólnymi finansami.

 

Przykład braku dostępu do konta męża

Agnieszka i Jakub są w trakcie rozwodu. Mimo że Jakub zarabia znacznie więcej, prowadzi osobne konto, do którego Agnieszka nie ma dostępu. Zaniepokojona możliwością ukrywania przez Jakuba dochodów, które mogłyby wpłynąć na wysokość alimentów dla ich dzieci, Agnieszka zwróciła się o pomoc do prawnika. Prawnik wyjaśnił jej, że może złożyć wniosek sądowy o ujawnienie informacji bankowych Jakuba, co jest kluczowe dla uczciwego podziału majątku.

 

Przykład wspólnego zarządzania finansami

Elżbieta i Michał, pomimo że prowadzą osobne konta, miesięcznie spotykają się, aby przejrzeć swoje wydatki i dochody. Takie spotkania pomagają im w planowaniu większych zakupów oraz w utrzymaniu równowagi finansowej. Ostatnio, przy planowaniu rodzinnego urlopu, Michał zasugerował, aby skorzystać z oszczędności z ich wspólnego konta na wakacje. Elżbieta, sprawdzając stan konta, zauważyła niezrozumiałe transakcje, które okazały się błędem banku i dzięki szybkiej reakcji udało się wyjaśnić sytuację przed dokonaniem rezerwacji.

 

Podsumowanie

 

Podsumowując, w sytuacji rozwodu ważne jest, aby mieć dostęp do pełnej informacji o wspólnych finansach małżeńskich. Chociaż prywatne konta mogą utrudniać transparentność, polskie prawo zapewnia mechanizmy, które umożliwiają dochodzenie swoich praw do wspólnego majątku w trakcie podziału. W razie konieczności, sąd może nakazać ujawnienie potrzebnych danych, co jest kluczowe dla sprawiedliwego rozstrzygnięcia spraw majątkowych i alimentacyjnych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu swoich praw majątkowych podczas rozwodu? Skontaktuj się z nami, aby otrzymać profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów prawnych, które zapewnią Ci sprawiedliwy podział majątku. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Mąż wypłacił wszystkie pieniądze z rachunku bankowego w trakcie rozwodu a przed podziałem majątku, czy mógł przywłaszczyć wspólne oszczędności? Jak odzyskać połowę oszczędności jakie zgromadziliście w czasie małżeństwa? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »