Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę sprawdzić wydatki męża?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-04-19

Po 10 latach małżeństwa mąż zdecydował że chce rozwodu, mamy 5-letnią córeczkę. Twierdzi że był ze mną tylko, żeby być bliżej dziecka. Od dawna mąż ma osobne konto bankowe. Czy mogę jakoś sprawdzić jego wydatki, mimo że nie mam dostępu do tego konta? Mamy wspólnotę małżeńską.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę sprawdzić wydatki męża?

Brak możliwości wglądu na konto małżonka 

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:


„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)”.

Jakie przedmioty należą do majątku osobistego małżonków?


Następnie stosownie do art. 33:


„Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Jeżeli pyta Pani o stan rachunku w kontekście podziału majątku wspólnego, to jak najbardziej wszelkie dochody uzyskane w trakcie trwania wspólności majątkowej przez Pani męża (dochody z działalności gospodarczej, wynagrodzenie za pracę itp.) stanowią majątek wspólny i powinny zostać podzielone albo umownie (można przed notariuszem) albo sądownie (jeżeli brak zgody na podział umowny).

Nie zmienia tego fakt, że rachunek bankowy jest prowadzony wyłącznie dla Pani męża. Przepisy bowiem dotyczące wspólności są bezwzględnie obowiązujące i jeżeli nie wchodzą do majątku osobistego według art. 33, stanowią automatycznie majątek wspólny.

 

Podział majątku a informacje dotyczące stanu rachunku bankowego małżonków

Oczywiście Pani mąż może Pani nie udostępnić stanu rachunku na moment rozwodu. Bank również Pani nie udzieli takich informacji, powołując się na tajemnicę bankową. Zgodnie bowiem z art. 104 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe „bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje”.

O taką informację na wniosek Pani może ubiegać się sąd w sprawie o podział majątku czy też sprawie alimentacyjnej za okres od powstania rachunku do czasu ustania wspólności majątkowej. Jeżeli konto zostanie „wyczyszczone” przez Pani męża, to sąd i tak nakaże rozliczenie się z tych kwot, chyba że zostały przeznaczone na utrzymanie rodziny lub uzasadnione potrzeby Pani męża.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki