Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Unieważnienie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-02-23

Pod koniec grudnia podpisaliśmy umowę notarialną o rozdzielności majątkowej. Czy możemy ją unieważnić, tzn. sprawić, by zaczęła obowiązywać dopiero po nowym roku? Obojgu nam zależy na wspólnym rozliczeniu podatkowym mijającego roku.

Ogólną regułą jest, że małżonkowie podlegają opodatkowaniu od osiąganych dochodów. Prawo do wspólnego opodatkowania mają natomiast małżonkowie spełniający łącznie warunki z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który brzmi następująco:

„2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.

3. Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27 , lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku”.

A zatem o wspólnym wypełnieniu zeznania podatkowego mogą myśleć tylko ci małżonkowie, którzy:

  • podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a więc mają tu miejsce zamieszkania,
  • mają wspólność majątkową i to przez cały rok podatkowy,
  • pozostają w związku małżeński przez cały rok podatkowy.

Organy podatkowe są tu bezwzględne i konsekwentnie pozostają na stanowisku, żeprzywilej wspólnego opodatkowania dochodów małżonków będzie wyłączony w razie istnienia między małżonkami (w jakimkolwiek okresie roku podatkowego) rozdzielności majątkowej. Małżonkowie, którzy chcą skorzystać ze wspólnego rozliczenia swoich dochodów za dany rok podatkowy, muszą być małżeństwem ze wspólnością majątkową przez cały okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku.

 

A zatem możliwość wspólnego opodatkowania się małżonków jest wyłączona w razie istnienia między małżonkami (w jakimkolwiek okresie roku podatkowego) rozdzielności majątkowej.

Jeżeli zatem chodzi o ten aspekt sprawy, raczej nie powinno być wątpliwości.

Natomiast, co do możliwość zmiany aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej zawartego przez Państwa dni 21 grudnia 2012 r., to przede wszystkim już w tym akcie powinna być wzmianka, że postanowienia tej rozdzielności (która jestumowąmajątkową małżeńską) wchodzą w życie np. 2 stycznia 2013 r. Wobec braku tej wzmianki teoretycznie byłoby możliwe sporządzenia aneksu do tej umowy, np. z późniejszą dzisiejsza datą, w którym znajdzie się postanowienie o późniejszym terminie jej obowiązywania. Obawiam się jednak, że w tym przypadku nie będzie to jednak ważne postanowienie. Po pierwsze, dlatego, iż w okresie pomiędzy dniem podpisania umowy a dniem dzisiejszym każde z Państwa mogło nabyć przedmioty majątkowe, a więc w okresie już trwającej rozdzielności majątkowej. Tu jest właśnie szkopuł całej sprawy, ponieważ bez względu na datę podpisanego aneksu pomiędzy jego zawarciem a zawarciem umowy rozdzielności majątkowej istnieje klika dni przerwy, w której rozdzielność ta faktycznie już funkcjonowała. Tym samym w świetle przytoczonego powyżej art. 6 wspólne rozliczenie jest niemożliwe.

W mojej opinii, wykorzystując fakt, iż umowa rozdzielności majątkowej jest umową, która nie podlega opodatkowaniu, a więc tym samym notariusz nie zawiadamia urzędu skarbowego o jej zawarciu, powinniście Państwo schować ją do szuflady i o niej zapomnieć. Natomiast w nowym roku, np. 2 stycznia, udać się do notariusza i sporządzić nową, która zacznie obowiązywać od nowego roku.  

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Oszczędności podjęte ze wspólnego rachunku bez wiedzy współmałżonka

Oszczędności podjęte ze wspólnego rachunku bez wiedzy współmałżonka

Żona podjęła ze wspólnego rachunku bankowego wszystkie nasze wspólne oszczędności – bez mojej wiedzy! Wszystkie te oszczędności trafiły na jej konto...

Brak odpowiedzialności za zobowiązania małżonka

Prowadzę działalność gospodarczą. Firmowe kredyty zabezpieczyłem na hipotece, tzn. na naszym domu. Spłacam go z dochodów firmy. Chcemy z żoną...

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Od dwóch lat jesteśmy małżeństwem. Chcielibyśmy ustanowić rozdzielność majątkową (intercyzę). Żona nie pracowała, tylko ja utrzymywałem rodzinę....

Intercyza a obowiązek alimentacyjny

Czy zawierana na postawie umowy dwustronnej intercyza, oznaczająca pełną rozdzielność majątkową (z przychodami włącznie), dopuszcza zwolnienie od...

Darowizna do majątku odrębnego współmałżonka

Kupujemy z żoną mieszkanie i chcemy, aby mieszkanie to stanowiło odrębny majątek żony. W akcie notarialnym oświadczyliśmy, że zakup...

Zakończenie rozdzielności majątkowej

Ile kosztuje i jakie będą konsekwencje zakończenia rozdzielności majątkowej i powrotu do wspólnoty? Czy lepiej wrócić do stanu sprzed...

Czy warto przeprowadzić rozdzielność majątkową?

Od kilkunastu lat prowadzę działalność gospodarczą; od pięciu lat jestem żonaty – nie przeprowadzaliśmy z żoną rozdzielności majątkowej....

Notarialna rozdzielność majątkowa a fundusze emerytalne

Mam założone w towarzystwie ubezpieczeń fundusze emerytalne. Ja jestem właścicielem, żona współwłaścicielem. Od trzech lat mamy notarialną rozdzielność...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »