Czy darowizna przed ślubem wchodzi do majątku wspólnego?

• Zaktualizowano: 2024-02-15 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Wspólność majątkowa małżonków to temat istotny dla wielu par, zarówno tych planujących zawarcie związku małżeńskiego, jak i dla tych, które już są po ślubie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno określa, jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków, a jakie pozostają ich własnością prywatną. W niniejszym artykule omawiamy przepisy, które regulują tę kwestię. Jako przykład posłuży nam sprawa pana Edwarda. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy darowizna przed ślubem wchodzi do majątku wspólnego?

Pan Edward w 2016 r. otrzymał aktem notarialnym darowiznę w postaci mieszkania własnościowego w bloku. W 2018 r. się ożenił. Pan Edward zapytał nas, czy w tej sytuacji jego żona ma prawo do tego mieszkania. Chciał również wiedzieć, czy w trakcie rozwodu i po rozwodzie jego żona będzie mieć prawo do tego mieszkania i czy będzie musiał ją spłacić.

Co wlicza się do majątku wspólnego małżonków?

Stosownie do art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.) – „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”.

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zobacz również: Dopisanie żony jako współwłaściciela domu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przedmioty należące do majątku osobistego każdego z małżonków

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 33 K.r.io.do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Zobacz również: Czy działka kupiona przed ślubem wchodzi do majątku wspólnego?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Darowizna otrzymana przed ślubem a majątek odrębny

Czy darowizna przed ślubem wchodzi do majątku wspólnego? Darowizna otrzymana przed zawarciem związku małżeńskiego stanowi majątek odrębny pana Edwarda. Nie będzie własnością jego żony, dopóki pan Edward nie sporządzi aktu notarialnego, na mocy którego żona stałaby się współwłaścicielką. Nie ma żadnych praw do lokalu, oprócz prawa do mieszkania w nim w trakcie małżeństwa.

Jeśli pan Edward i jego żona poniosą w trakcie małżeństwa nakłady na ten lokal (np. na mieszkanie lub dom zapisany na męża przed ślubem) – remonty, ulepszenia itd. – to pan Edward będzie zobowiązany do spłaty żony z połowy nakładów.

Zobacz również: Sprzedaż mieszkania kupionego przed ślubem

Przykłady

Przypadek Katarzyny i Pawła

Katarzyna i Paweł są małżeństwem od 5 lat. W trakcie małżeństwa Katarzyna otrzymała w spadku mieszkanie od swojej ciotki. Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mieszkanie to stanowi jej własność osobistą, ponieważ zostało nabyte przez dziedziczenie. Paweł nie ma praw do tego mieszkania, chyba że Katarzyna zdecyduje się na dobrowolne wpisanie go jako współwłaściciela.

 

Historia Anny i Marcina

Anna i Marcin po ślubie postanowili zaoszczędzone pieniądze zainwestować w zakup samochodu. Ponieważ kupili auto po zawarciu związku małżeńskiego, wchodzi ono w skład majątku wspólnego małżonków. W przypadku ewentualnego podziału majątku w przyszłości obydwoje mieliby równy udział w wartości samochodu, niezależnie od tego, kto w większym stopniu przyczynił się do jego zakupu.

 

Sytuacja Małgorzaty i Jakuba

Jakub, mąż pani Małgorzaty, kupił mieszkanie przed ślubem, które zostało sfinansowane z jego oszczędności oraz kredytu hipotecznego. Po ślubie z Małgorzatą wspólnie spłacali kredyt. Zgodnie z prawem mieszkanie pozostaje własnością osobistą Jakuba, jednak Małgorzata może mieć prawo do części wartości mieszkania proporcjonalnie do wkładu w spłatę kredytu po ślubie.

Podsumowanie

Podsumowując, rozróżnienie między majątkiem wspólnym a osobistym małżonków jest kluczowe dla zrozumienia praw i obowiązków wynikających z zasad wspólności majątkowej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno definiuje, jakie elementy majątku wchodzą w skład wspólności, a które pozostają własnością prywatną każdego z małżonków. Znajomość przytoczonych przepisów może ułatwić małżonkom postępowanie w przypadku zmian w obrębie majątku (np. w kwestii otrzymania mieszkania przed ślubem a rozwodu). 

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej majątku wspólnego lub osobistego? Zastanawiasz się, czy przepisanie mieszkania po ślubie jest możliwe? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online. Nasi doświadczeni prawnicy pomogą Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki. Oferujemy również profesjonalne przygotowanie pism prawnych, dostosowanych do Twojej indywidualnej sytuacji. Skontaktuj się z nami już dziś – wypełnij formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887

Planujecie budowę domu na działce należącej do męża, ale ty masz wątpliwości kto będzie rzeczywiście jego właścicielem. Co w przypadku rozwodu, czy będziesz miała prawo do tego domu? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »