Mieszkanie wykupione z bonifikatą a podział majątku

• Zaktualizowano: 2024-04-28 • Autor: Bogusław Nowakowski

Razem z mężem wykupiliśmy mieszkanie komunalne za 5% jego wartości. Teraz rozwodzimy się, mąż się wyprowadził, ale będzie żądał spłaty z mieszkania. Ile będę musiała mu spłacić? Czy połowę faktycznej wartości mieszkania, czy połowę tej kwoty, za którą kupiliśmy mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie wykupione z bonifikatą a podział majątku

Nabycie mieszkania z 95-procentową bonifikatą w czasie trwania małżeństwa a spłata małżonka po rozwodzie

Udziały Pani oraz małżonka w majątku wspólnym są równe i wynoszą po 50% dla każdego z Was. W razie przyznania na zasadach wyłączności prawa własności lokalu mieszkalnego Pani dojdzie do zasądzenia na rzecz ex spłaty.

Skoro zatem do nabycia doszło w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, to zgodnie z dyspozycją art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) stanowi ono majątek wspólny. Bez znaczenia pozostaje tu fakt, że do nabycia przez małżonków lokalu doszło z zastosowaniem 95-procentowej bonifikaty. Własność mieszkania weszła w skład majątku wspólnego niezależnie od tego, czy najemcą lokalu była wyłącznie Pani, czy też mąż był współnajemcą. Udzielenie bonifikaty w związku z nabyciem mieszkania na własność nie powoduje, że mieszkanie weszło w skład Pani majątku osobistego lub majątku osobistego małżonka.

Według art. 31 § 1 K.r.o. – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Zobacz również: Mieszkanie komunalne a rozwód

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jaka wartość mieszkania powinna być brana pod uwagę w chwili podziału majątku - zakupu czy wartość w chwili orzekania?

Dla wejścia do majątku wspólnego ma jedynie znaczenie czas nabycia praw majątkowych. Jeśli środki na nabycie pochodzą z majątku

wspólnego, nie ma też znaczenia, czy stroną czynności prawnej, której skutkiem jest nabycie składnika majątku wspólnego są oboje małżonkowie, czy tylko jeden z małżonków (Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 3 grudnia 2009 r., sygn. akt. II CSK 273/2009, LexPolonica nr 2132146).

A skoro własność mieszkania weszła w skład majątku wspólnego małżeńskiego, to mieszkanie stanie się przedmiotem podziału tego majątku.

Wysokość spłaty na rzecz małżonka i wysokość kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania, która przypadnie poszczególnym małżonkom, uzależnione są od udziału, jaki każdy z małżonków miał w majątku wspólnym małżeńskim.

Przy ustalaniu, jaka wartość mieszkania powinna być brana pod uwagę w chwili podziału majątku wspólnego, wskazać można na zasady, jakie są stosowane przy znoszeniu współwłasności.

W uchwale z dnia 5 maja 1978 r. (III CZP 26/78) SN wskazał: „Dokonując w sprawie o zniesienie współwłasności szacunku nieruchomości wspólnej, sąd bierze za podstawę jej wartość z chwili orzekania, a praktycznie z chwili dokonywania tego szacunku.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy sąd II instancji powinien uwzględnić zmianę wartości składników majątkowych wchodzących w skład dzielonego majątku wspólnego małżonków?

Tym samym sąd uwzględnia także przyrost wartości nieruchomości, jaki wystąpił między chwilą powstania współwłasności a datą jej zniesienia, i to niezależnie od tego, jaka była przyczyna tego przyrostu”.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1982 r. (III CZP 51/82) wskazuje, iż „Sąd rewizyjny obowiązany jest uwzględnić powstałą w toku postępowania odwoławczego znaczną zmianę wartości składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego”.

A według uchwały SN w składzie siedmiu sędziów z dnia 22 września 1983 r. (III CZP 23/83) – „sąd II instancji uwzględnia zmianę wartości składników majątkowych wchodzących w skład dzielonego majątku wspólnego małżonków, w stosunku do wartości tych składników wynikającej z akt sprawy sądu I instancji, jeżeli te zmiany wartości są następstwem zmienionego (nowego) stanu prawnego, na podstawie którego ma być wydane rozstrzygnięcie. W sytuacji gdy zmiany wartości składników majątkowych wynikają z okoliczności faktycznych, sąd II instancji uwzględnia te zmiany wtedy, kiedy zmiany wartości są faktami powszechnie znanymi lub wiadomymi sądowi urzędowo albo gdy skarżący powołał się na zmienioną wartość przedmiotu podziału jako całości lub części tego przedmiotu, która ma w stosunku do całości wartość przeważającą, jeżeli nie mógł on powołać się na te fakty w pierwszej instancji.”.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Ustalenie wartości składników majątku wspólnego 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 grudnia 1969 r., sygn. akt. III CZP 12/69 (OSNPC 1970, nr 3, poz. 39) wskazał, iż ustalenie wartości składników majątku wspólnego następuje według cen z chwili orzekania o podziale, a nie z chwili ustania wspólności lub innej chwili.

Sąd, dokonując podziału majątku wspólnego, w skład którego wchodzi prawo własności mieszkania, uwzględniał będzie wartość tego mieszkania na dzień dokonywania podziału. Będzie to wartość rynkowa mieszkania lub inna wartość, na jaką zgodzą się strony i będzie ona przez sąd uznana za odpowiednią w danej sytuacji.

Zatem ewentualna spłata to kwota równa połowie wartości rynkowej mieszkania z chwili orzekania o podziale majątku.

Zobacz również: Mieszkanie wojskowe po rozwodzie

Przykłady

 

Przykład Anny i Marka

Anna i Marek zakupili mieszkanie komunalne w Warszawie, korzystając z 95% bonifikaty. Po pięciu latach zdecydowali się na rozwód. W chwili podziału majątku wspólnego, wartość rynkowa mieszkania znacznie wzrosła. Mimo że zakupili mieszkanie za niewielką część jego wartości, sąd zdecydował o podziale majątku w oparciu o aktualną wartość rynkową mieszkania, co oznaczało, że Anna musiała zapłacić Markowi połowę tej wartości jako spłatę.

 

Przykład Doroty i Krzysztofa

Dorota i Krzysztof nabycie mieszkania komunalnego zrealizowali niedługo po ślubie, korzystając z bonifikaty. Kiedy doszło do rozwodu, Dorota chciała zatrzymać mieszkanie i zgodziła się na spłacenie Krzysztofa. Wartość mieszkania w dniu podziału była o 30% wyższa niż w chwili zakupu. Spłata Krzysztofa została ustalona na połowę aktualnej wartości rynkowej mieszkania, co stanowiło znaczące obciążenie finansowe dla Doroty.

 

Przykład Jacka i Ewy

Jacek i Ewa zakupili mieszkanie komunalne z 95% bonifikatą. Po rozwodzie Jacek postanowił, że Ewa może zatrzymać mieszkanie pod warunkiem, że spłaci mu jego udział. Mieszkanie zostało wycenione przez rzeczoznawcę na dzień podziału majątku. Spłata została obliczona na podstawie tej wyceny, uwzględniając fakt, że Jacek również przyczynił się do wzrostu wartości mieszkania, m.in. poprzez remonty i ulepszenia, które razem z Ewą przeprowadzili w czasie małżeństwa.

Podsumowanie

 

W przypadku rozwodu, podział majątku wspólnego, w tym mieszkania nabytego z bonifikatą, może rodzić wiele wątpliwości. Zgodnie z prawem polskim, niezależnie od ceny zakupu mieszkania z bonifikatą, w chwili podziału majątku brana pod uwagę jest aktualna wartość rynkowa nieruchomości. Wysokość spłaty dla drugiego małżonka ustalana jest na podstawie połowy tej wartości, co może znacząco wpłynąć na finanse rozwodzących się stron.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej przy podziale majątku po rozwodzie? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Zapewniamy wsparcie doświadczonych prawników, którzy pomogą Ci przejść przez ten trudny proces. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2009 r., sygn. akt. II CSK 273/2009
3. Uchwala Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1978 r. sygn.akt III CZP 26/78
4. Uchwala Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1969 r., sygn. akt. III CZP 12/69

Zastanawiasz się jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie w którego skład wchodzi dom lub mieszkanie? Potrzebujesz porady prawnika, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Bogusław Nowakowski

O autorze: Bogusław Nowakowski

Radca prawny.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »