Udostępnienie treści rozmów i SMS-sów na wniosek sądu w sprawie rozwodowej

• Zaktualizowano: 2024-06-19 • Autor: Kamil Kiecana

Czy operator sieci komórkowej ma obowiązek udostępnić billingi, treści rozmów i SMS-sów na wniosek sądu w sprawie rozwodowej? Chodzi o to, że jeden z małżonków podejrzewa zdradę. Rozwód miał nastąpić bez orzekania o winie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udostępnienie treści rozmów i SMS-sów na wniosek sądu w sprawie rozwodowej

Tajemnica telekomunikacyjna

Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności należy sięgnąć do przepisów Prawa telekomunikacyjnego, które mówią o tajemnicy telekomunikacyjnej i stanowią o ochronie danych użytkowników. Zgodnie z art. 159 Prawa telekomunikacyjnego:

„1. Tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwana dalej »tajemnicą telekomunikacyjną«, obejmuje:

1) dane dotyczące użytkownika, z zastrzeżeniem art. 161 ust. 2;

2) treść indywidualnych komunikatów;

3) dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub w ramach usług telekomunikacyjnych wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

4) dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku;

5) dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń.

2. Zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne wykorzystywanie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że:

1) będzie to przedmiotem usługi lub będzie to niezbędne do jej wykonania;

2) nastąpi za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą;

3) dokonanie tych czynności jest niezbędne w celu rejestrowania komunikatów i związanych z nimi danych transmisyjnych, stosowanego w zgodnej z prawem praktyce handlowej dla celów zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub celów łączności w działalności handlowej;

4) będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi.

3. Z wyjątkiem przypadków określonych ustawą, ujawnianie lub przetwarzanie treści albo danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do komunikatów i danych ze swojej istoty jawnych, z przeznaczenia publicznych lub ujawnionych postanowieniem sądu wydanym w postępowaniu karnym, postanowieniem prokuratora lub na podstawie odrębnych przepisów.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązek przedstawienia dokumentu, gdy tak zarządzi sąd

Teraz przejdźmy do uprawnień sądu w zakresie uzyskiwania dokumentów na potrzeby prowadzonego postępowania. Zgodnie z art. 248 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„§ 1. Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera informacje niejawne.

§ 2. Od powyższego obowiązku może uchylić się ten, kto co do okoliczności objętych treścią dokumentu mógłby jako świadek odmówić zeznania albo kto posiada dokument w imieniu osoby trzeciej, która mogłaby z takich samych przyczyn sprzeciwić się przedstawieniu dokumentu. Jednakże i wówczas nie można odmówić przedstawienia dokumentu, gdy jego posiadacz lub osoba trzecia obowiązani są do tego względem chociażby jednej ze stron albo gdy dokument wystawiony jest w interesie strony, która żąda przeprowadzenia dowodu. Strona nie może ponadto odmówić przedstawienia dokumentu, jeżeli szkoda, na którą byłaby przez to narażona, polega na przegraniu procesu.”

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I ACz 279/11): „ani prawo telekomunikacyjne, ani przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie stwarzają podstawy uzasadniającej wydanie przez sąd w sprawie cywilnej postanowienia dowodowego obligującego operatora do przetworzenia i przekazania temu sądowi danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną”.

Należy zatem stwierdzić, że sąd w postępowaniu rozwodowym ma prawo zwrócić się do operatora o billingi z rozmów z małżonkiem. Operator ocenia natomiast ten wniosek i może odmówić przesłania tych billingów. Jednak w praktyce takie odmowy nie są zasadą i jest duże prawdopodobieństwo otrzymania przez sąd takiego billingu.

Przykłady

 

Zdrada w małżeństwie a dostęp do billingów

Anna podejrzewała swojego męża, Marka, o zdradę. Mimo że początkowo oboje zgodzili się na rozwód bez orzekania o winie, Anna chciała zdobyć dowody na niewierność Marka. W tym celu zwróciła się do sądu z wnioskiem o udostępnienie billingów telefonicznych męża, aby przeanalizować, z kim i jak często kontaktował się w ostatnich miesiącach. Sąd uznał ten wniosek za zasadny i zwrócił się do operatora o przekazanie stosownych billingów. Operator, mimo że mógł odmówić, zgodził się na udostępnienie tych danych, co umożliwiło Annie potwierdzenie jej podejrzeń.

 

Sądowe zarządzenie a ochrona prywatności

Jan podejrzewał, że jego żona Katarzyna utrzymuje bliskie relacje z innym mężczyzną, co było powodem ich rozwodu. Jan postanowił zdobyć dowody na zdradę i wystąpił do sądu o zarządzenie udostępnienia treści SMS-ów Katarzyny. Sąd, mając na uwadze przepisy Prawa telekomunikacyjnego, zwrócił się do operatora z takim wnioskiem. Operator, po ocenie sytuacji, odmówił udostępnienia treści wiadomości, powołując się na tajemnicę telekomunikacyjną. W efekcie, Jan musiał szukać innych dowodów na niewierność żony.

 

Udostępnienie danych lokalizacyjnych

Marta była przekonana, że jej mąż, Piotr, spotykał się regularnie z inną kobietą, co stało się przyczyną ich rozwodu. Aby zdobyć dowody, Marta poprosiła sąd o udostępnienie danych lokalizacyjnych z telefonu Piotra. Sąd zaakceptował wniosek i zwrócił się do operatora o te informacje. Operator, powołując się na przepisy dotyczące tajemnicy telekomunikacyjnej, odmówił przekazania dokładnych danych lokalizacyjnych, co zmusiło Martę do zebrania innych dowodów potwierdzających jej podejrzenia.

Podsumowanie

 

Sąd w postępowaniu rozwodowym może zwrócić się do operatora sieci komórkowej o udostępnienie billingów i innych danych telekomunikacyjnych, jednak operator ma prawo odmówić, powołując się na tajemnicę telekomunikacyjną. Choć prawo telekomunikacyjne chroni prywatność użytkowników, w praktyce operatorzy często przekazują takie dane na żądanie sądu. W związku z tym, zdobycie dowodów na niewierność może być możliwe, choć nie jest to gwarantowane.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism procesowych, w tym wniosków o udostępnienie billingów i danych telekomunikacyjnych na potrzeby spraw rozwodowych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie w swoim postępowaniu sądowym. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I ACz 279/11

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kamil Kiecana

O autorze: Kamil Kiecana

Kamil Kiecana, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Doradza też osobom fizycznym.

Specjalizuje się w prawie umów w obrocie gospodarczym, prawie handlowym, cywilnym oraz żywnościowym.

Od 2013 r. doradza firmom z branży FMCG.

Ponadto, współpracuje z dużymi kancelariami prawnymi obsługującymi spółki kapitałowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »