Czy żona ma prawo do spadku otrzymanego podczas małżeństwa

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-04-24

Będąc w związku małżeńskim, otrzymałem spadek po mojej rodzinie. Nie mam rozdzielności majątkowej. Czy moja żona jest też na mocy wspólnoty małżeńskiej posiadaczką 1/2 spadku i korzyści z niego wynikających (po sprzedaży)?

Przedstawiony przez Pana problem został uregulowany na gruncie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie bowiem z treścią art. 33 pkt 2 przedmioty nabyte w drodze darowizny lub dziedziczenia wchodzą w skład majątku osobistego małżonka chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Wyrażoną w tym przepisie zasadą jest, że jeżeli spadkodawca lub darczyńca inaczej nie postanowił, to przedmioty tak nabyte przez jedno z małżonków wchodzą w skład jego majątku osobistego, przedmioty zaś nabyte przez oboje małżonków stają się ich współwłasnością w częściach ułamkowych, a udziały w tej współwłasności należą do majątków osobistych małżonków. Wyjątek od wymienionej zasady, dotyczący przedmiotów zwykłego urządzenia domowego, służących do użytku obojga małżonków.

Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę mogą wejść do majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, gdy spadkodawca lub darczyńca „inaczej postanowił”. To „inne postanowienie” spadkodawcy może być zamieszczone jedynie w testamencie. W wypadku darowizny zastrzeżenie, że jej przedmiot ma należeć do majątku wspólnego, musi być objęte treścią umowy.

 

Wola spadkodawcy lub darczyńcy dokonania przysporzenia na rzecz majątku wspólnego może być wyrażona wprost albo wynikać z wykładni testamentu (art. 948 Kodeksu cywilnego) lub umowy darowizny (art. 65).

 

Spadkodawca „inaczej postanowił” w rozumieniu art. 33 pkt 2, jeżeli np. powołał do spadku oboje małżonków lub jedno z nich, z zastrzeżeniem, że spadek wejdzie w skład majątku wspólnego małżonków.

Reasumując, jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, przedmioty majątkowe nabyte w drodze dziedziczenia wchodzą w skład majątku osobistego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »