Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup mieszkania i nie włączanie go do majątku wspólnego

Zamierzam kupić mieszkanie. Jestem w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej. Mam duże dochody, wielokrotnie wyższe niż zarobki żony. Planujemy rozwód. Czy istnieje sposób kupna mieszkania, który umożliwiałby niewłączanie go do majątku wspólnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup mieszkania i nie włączanie go do majątku wspólnego

Zakup mieszkania przed rozwodem

Na samym początku należy stwierdzić, że przepisy dotyczące przynależności poszczególnych przedmiotów do majątku wspólnego, mają charakter bezwzględnie obowiązujący i Pan postanowieniem umownym (nawet ze swoją żoną) nie może stwierdzić, że mieszkanie wchodzi do majątku wspólnego.

Kwestie przynależności przedmiotów majątkowych do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków są uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Wspólność majątkowa ustawowa

Stosownie do art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”.

Co wlicza się do majątku wspólnego?

„Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Co należy do majątku osobistego każdego z małżonków?

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 33 tej ustawy „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Czy zakup nieruchomości za wynagrodzenie jednego z małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego?

Jak więc z powyższego wynika, jeżeli zakupi Pan mieszkanie za środki pochodzące z Pana wynagrodzenia, to mieszkanie to będzie stanowić majątek wspólny, jako że zostało nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej i ze środków wspólnych (do których przepis wyraźnie zalicza pobrane przez Pana wynagrodzenie).

Najczęściej stosowanym sposobem ominięcia tego przepisu, jest nieformalna darowizna środków na rzecz członka Pana najbliższej rodziny (a to w celach uniknięcia podatku). Członek ten za Pana pieniądze może kupić nieruchomość, a następnie w drodze darowizny w formie aktu notarialnego, taką nieruchomość na Pana przepisać. Wtedy na podstawie art. 33 mieszkanie stanowić będzie Pana majątek osobisty.

Musi to być przeprowadzone wiarygodnie, gdyż Pana żona może podważać tę czynność prawną jako np. czynności pozorną, wykazując, że faktycznie członek Pana rodziny nabył tę nieruchomość w Pana imieniu, za Pana środki. Może to udowadniać albo w sprawie podziału majątku, albo w odrębnej sprawie o ustalenie nieważności czynności prawnej. Dlatego warto to robić, jeżeli posiada Pan bogatą rodzinę, która na zarzut Pana żony będzie mogła udokumentować swoje wydatki.

Innym sposobem jest darowizna środków finansowych na Pana rzecz przez członków rodziny. Środki te również będą Pana majątkiem osobistym. Jeżeli w zamian za te środki zakupi Pan lokal, to na zasadzie surogacji (art. 33 pkt 10) wejdzie on do Pana majątku osobistego.

Zobacz również: Rozwód alimenty dla niepracującej żony

Zakup mieszkania bez wiedzy żony

Musi Pan jednak zadbać o to, aby nie było śladu po „wyprowadzeniu” środków finansowych z Państwa majątku wspólnego (np. dziwny przelew np. na kwotę 300 000 zł). Pana żona bowiem w trakcie sprawy będzie mogła żądać przedstawienia historii rachunków. Jeżeli wtedy nie wytłumaczy się Pan w sposób odpowiedni z tego przelewu, Pana żona będzie mogła żądać zwrotu połowy jako dokonanego bez jej zgody i nie na utrzymanie rodziny.

Jak wygląda podział majątku?

Stwierdzić należy, że podział majątku wspólnego obejmuje przedmioty majątkowe, które były składnikami majątku wspólnego w chwili ustania wspólności ustawowej i które istnieją w chwili dokonywania podziału. Jednakże przy dokonywaniu tego podziału nie uwzględnia się tylko tych przedmiotów, które były objęte wspólnością i zostały – w czasie trwania wspólności ustawowej lub po jej ustaniu – zużyte w wyniku normalnego ich używania lub zbyte zgodnie z przepisami o zarządzie majątkiem wspólnym (art. 36–40 Kodeksu) bądź przepisami o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 42). Natomiast uwzględnia się rachunkowo przedmioty majątkowe, które zostały bezprawnie zbyte, zniszczone, zużyte lub roztrwonione przez jedno z małżonków – przy podziale majątku wspólnego wartość tych przedmiotów podlega zaliczeniu na poczet udziału przypadającego temu małżonkowi.

Potwierdzają to też poglądy doktryny. Według zasad określonych w art. 45 (nakłady z majątku wspólnego na Pana majątek osobisty) rozlicza się małżonków z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego, które zostały bezprawnie zbyte, zniszczone, zużyte lub roztrwonione przez jedno z małżonków, a także z dochodów, które powinny wejść do majątku wspólnego (art. 31 § 2 pkt 2), ale nie weszły z przyczyn zawinionych przez jedno z małżonków (por. Piasecki Kazimierz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz).

Ważne jest, aby już po przeprowadzeniu powyższych czynności wyraźnie zaznaczyć notariuszowi (notariusz powinien wpisać o tym wzmiankę w akcie notarialnym), że nabywa Pan mieszkanie za środki z Pana majątku osobistego także do Pana majątku osobistego.

Zobacz również: Sprzedaż majątku osobistego w trakcie trwania małżeństwa

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl