Brak zgody małżonka na rozdzielność majątkową

Opis Problemu:

Moja małżonka złożyła do sądu wniosek o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej. W pozwie wniosła o:
1) ustanowienie rozdzielności majątkowej,
2) zasadzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu,
3) dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu z przesłuchania powódki na na okoliczność faktycznej separacji pomiędzy małżonkami oraz jej okresu trwania, braku więzi gospodarczej pomiędzy małżonkami, braku dostępu powódki do wspólnych środków finansowych gromadzonych przez pozwanego, niewystarczającego łożenia przez pozwanego na zabezpieczenie rodziny.
Nie zgadzam się z zarzutami żony i nie wyrażam zgody na rozdzielność majątkową. Płacę na dom, pokrywam wydatki związane z jego utrzymaniem. Pracujemy oboje, ale żona rzeczywiście ma ograniczony dostęp do mojego konta. Czy możliwe jest odrzucenie wniosku o rozdzielność i jaką linię obrony powinienem obrać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgody małżonka na rozdzielność majątkową

Wniosek o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Przesłanką zastosowania art. 52 § 1 jest trwałe zerwanie wszelkich stosunków majątkowych oraz brak możliwości podejmowania wspólnych decyzji gospodarczych, traktując je wyraźnie jako konsekwencję uprzedniego ustania więzi rodzinno-prawnych między małżonkami i, co za tym idzie, powstania trwałego stanu separacji faktycznej. Ważnymi powodami uzasadniającymi ustanowienie przez sąd pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej mogą być również np.: trwonienie wspólnego majątku, rażąca niegospodarność, uchylanie się od pomnażania i utrzymywania majątku wspólnego. SN w uchwale z 5.11.1993 r., sygn. akt III CZP 161/93, zajął stanowisko, że jeżeli sprawa o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej została wytoczona przed uprawomocnieniem się wyroku orzekającego rozwód, nie jest wyłączone orzeczenie przez sąd – na podstawie art. 52 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – o zniesieniu wspólności ustawowej z datą wcześniejszą. Sąd uwzględni powództwo, jeżeli będą za tym przemawiały ważne powody. W praktyce są to powody natury ekonomicznej, które w ramach utrzymywania wspólnoty majątkowej skutkują pokrzywdzeniem rodziny lub jednego z małżonków. W § 2 ustawodawca określa termin wprowadzenia rozdzielności. Każdorazowo powinien on być określony w wyroku.

Przeczytaj również: Zniesienie rozdzielności majątkowej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpowiedź na wniosek

Jak Pan pisze – żona w pozwie wskazała okoliczności, z którymi się Pan nie zgadza. Powinien Pan sformułować odpowiedź na pozew wskazując swoje argumenty.

Do każdego z zarzutów powinien się Pan odnieść osobno. I do wysokości zarobków i pomocy dzieciom – choć to ostatnie nie ma większego znaczenia w zakresie rozdzielności.

Powinien Pan wskazać argumenty i dowody, że pokrywa Pan koszty utrzymania domu, podejmujecie decyzje finansowe wspólnie. Niestety pozew napisany jest ogólnikowo i nie ma tam żadnych konkretów, ma Pan więc prawo żądać wskazania sytuacji, w których Pan nie partycypował w kosztach utrzymania domu, podejmował samodzielnie decyzje finansowe.

Ciężar dowodu spoczywa na żonie, aby udowodnić to, co napisała. Pan jednak powinien także zgromadzić dowody w postaci dokumentów lub świadków, że żona podaje nieprawdziwe informacje.

Nie wiem, czemu chce Pan zapobiec? Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie będzie miało jakichś specjalnych negatywnych konsekwencji, a jedynie wykaże, że nie macie wspólności majątkowej – łatwiej potem o rozwód. Żona i teraz, i potem może skutecznie dochodzić od Pana obowiązku partycypowania w kosztach utrzymania rodziny.

Zobacz również: Rozdzielność majątkowa i jej konsekwencje po rozwodzie

Twój współmałżonek zaciąga kredyty bez twojej wiedzy i zgody? Boisz się o majątek wspólnie zgromadzony w czasie małżeństwa? Jak ustanowić rozdzielność majątkową i gdzie złożyć wniosek? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »