Kategoria: Alimenty

Ustalenie właściwości miejscowej sądu w sprawie o alimenty

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-04-11

Moja była żona płaci mi alimenty. Obecnie chce je obniżyć, a ja chciałbym ubiegać się o ich podwyższenie. Mieszkamy w różnych województwach, ja jestem częściowo sparaliżowany i mam kłopot z dojazdami. Czy mogę ustalić właściwość miejscową sądu na moją korzyść?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. pozew o alimenty należy złożyć w sądzie rejonowym (właściwość rzeczowa), w wydziale rodzinnym i nieletnich.

Art. 27 § 1 stanowi, że sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Z kolei  w art. 32 ustawodawca zawarł tzw. właściwość przemienną, na której gruncie powód może wnieść pozew o alimenty również do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, którą zazwyczaj jest powód.

Żądanie zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych jest roszczeniem alimentacyjnym w rozumieniu art. 32, niezależnie od powoływanej przez stronę powodową podstawy (uchwała SN z 16 kwietnia 1991 r., sygn. akt III CZP 24/91, LexPolonica nr 302272, OSNCP 1992, nr 2, poz. 21). Jednakże ponieważ celem art. 32 jest ułatwienie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, przepis ten nie ma zastosowania do powództwa obowiązanego o obniżenie alimentów (zob. uzasadnienie uchwały SN z 19 marca 1955 r., sygn. akt I CO 8/55, LexPolonica nr 2214831, OSN 1956, nr 1, poz. 1).

W postępowaniu o świadczenia alimentacyjne powód (osoba wnosząca pozew do sądu) ma uprzywilejowaną sytuację, gdyż może wystąpić przed sąd rejonowy:

  1. swojego miejsca zamieszkania bądź
  2. miejsca zamieszkania pozwanego.

Podsumowując, może Pan zdecydować, w którym miejscowo sądzie rejonowym taki pozew złożyć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »