Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku poza granicami Polski

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-11-03

Czy podział majątku małżonków u notariusza może dotyczyć także nieruchomości poza granicami Polski? Posiadamy mieszkanie w Irlandii.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla wskazanego przez Pana stanu faktycznego stanowią przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art. 31:

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121)”.

Umowa o podział majątku wspólnego podlega ogólnym uregulowaniom prawa zobowiązań, w tym co do formy czynności prawnych (art. 73-81 Kodeksu cywilnego). Jeżeli jednak w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, to umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego (art. 1037 § 2 w zw. z art. 46 Kodeksu rodzinnego).

Umowa o podział majątku wspólnego powinna w zasadzie regulować wszystkie stosunki prawne dotyczące majątku wspólnego; wskazane jest także by obejmowała, co do zasady, także wszystkie składniki majątku. Może się jednak okazać, iż dokonany umowa podział jest podziałem częściowym, a wówczas dopuszczalne jest dokonanie rozliczeń w okresie późniejszym.

Moje wątpliwości budzi możliwość podziału majątku przed polskim notariuszem dotyczącym nieruchomości położonej w Irlandii. Skuteczność takiej umowy jest wątpliwa, gdyż w tym zakresie właściwe jest prawo miejsca położenia nieruchomości, tj. prawa irlandzkie.

Tego typu rozwiązanie mogłoby być skuteczne poprzez zawarcie stosownej umowy według prawa irlandzkiego. Natomiast podział rzeczy ruchomych jest możliwy według prawa polskiego. Taka umowa dla swej ważności nie wymaga szczególnej formy. Może być zawarta także w formie pisemnej. Jest ona ważna według prawa polskiego. Ustawa dopuszcza możliwość częściowego podziału majątku wspólnego. De facto więc konieczne będzie zawarcie dwóch umów:

  1. dotyczącej nieruchomości położonej w Irlandii (według prawa irlandzkiego),
  2. dotyczącej ruchomości oraz ewentualnych rozliczeń nakładów i wydatków także według prawa polskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Wykwaterowanie męża po rozwodzie

Chcę wykwaterować z mojego domu byłego męża (6 lat po rozwodzie). Proponuję mu kawalerkę. Pomimo że proponowane mieszkanie jest dużo lepsze od...

 

Podział majątku po latach a prawo do lokalu komunalnego

Mój mąż rozwiódł się 20 lat temu, płacił alimenty. Teraz jego dzieci są pełnoletnie i samodzielne. Zaprzestał więc płacenia na nie i wtedy...

 

Podział majątku po latach separacji i po rozwodzie

Przed rokiem otrzymaliśmy z mężem rozwód bez orzekania o winie. Zanim do niego doszło, żyliśmy w separacji ok. 8 lat, ale nie była to...

 

Odszkodowanie z tytułu wypadku a rozdzielność majątkowa

Syn na pół roku przed ślubem miał wypadek samochodowy. Już po ślubie i po zakończonym leczeniu otrzymał 20 tys. zł odszkodowania z tytułu...

 

Podział majątku - czyli co się komu należy po rozwodzie

Sprawa dotyczy podziału majątku. Otóż, mam problem z żoną. Sąd okręgowy orzekł nasz rozwód z mojej wyłącznej winy i na nią alimenty. Oboje wnieśliśmy...

Przejęcie nieruchomości przy podziale majątku wspólnego

Od 2 lat jestem po rozwodzie. Mam z byłym mężem wspólny dom i kredyt hipoteczny. Mąż nie pracuje i nie ma żadnych źródeł dochodu. Obecnie...

 

Przydział na mieszkanie przed ślubem a podział majątku

Jest dwa lata po rozwodzie. Dopiero teraz zdecydowaliśmy się podzielić nasz majątek. Niestety zgody na polubowne załatwienie sprawy nie ma. Jeszcze przed...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »