Jakie mam prawa do nieruchomości męża?

• Zaktualizowano: 2024-04-15 • Autor: Tomasz Krupiński

Kilka lat temu mój mąż kupił działkę i wybudował na niej dom. Dom wraz z działką zapisany jest na niego. Jakie mam prawa do nieruchomości męża? Czy i w jakiej części dziedziczę ten dom? Dodam, że mamy troje dzieci.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jakie mam prawa do nieruchomości męża?

Przedmioty majątkowe objęte wspólnością majątkową 

Istota problemu w przedmiotowej sprawie ogranicza się do wskazania z jakich środków nastąpiła budowa domu, czyli ustalenia źródła pochodzenia środków na nabycie domu.

Podstawę prawną dla wskazanego stanu faktycznego stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z treścią art. 31. K.r.io.:

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).”

Zobacz również: Dom zapisany na męża przed ślubem

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podział majątku po rozwodzie a udziały małżonków w majątku wspólnym

W postępowaniu obowiązuje zasada, że podział obejmuje składniki wchodzące w skład majątku w chwili podziału. Od zasady tej orzecznictwo przewiduje wyjątek. Jeżeli przed podziałem majątku wspólnego jedno z małżonków doprowadzi do rozmyślnego zniszczenia lub wyzbycia się określonych składników majątku wspólnego ze szkodą dla rodziny, to przy ustaleniu masy podziału wartość uszczuplonego majątku powinna mieć wpływ na rozliczenie pieniężne między podmiotami tego majątku albo na ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym (uzasadnienie uchwały SN z 19 maja 1989 r., III CZP 52/89, OSNCP 1990, nr 4-5, poz. 60, LexisNexis nr 315551).

Jeżeli środki na nabycie domu pochodziły z wynagrodzenia za pracę męża, czy też był to dochód z prowadzonej działalności gospodarczej to zarówno nieruchomości, jak też dom będą wchodziły w skład majątku wspólnego. W razie śmierci męża nieruchomość (1/2) stanowiłaby część masy spadkowej po nim. Uprawnionymi do dziedziczenia byłyby dzieci i Pani, przy czym Pani część wynosiłaby 1/4 spadku.

Zobacz również: Czy żona rolnika jest współwłaścicielem gospodarstwa?

Przykłady

 

Przypadek Anny i Marka

Anna i Marek są małżeństwem od 15 lat. Niedawno Marek zdecydował się na zakup działki i wybudowanie na niej domu, finansując całość z własnych oszczędności zgromadzonych jeszcze przed ślubem oraz z bieżących wynagrodzeń. Mimo że nieruchomość została zapisana tylko na Marka, Anna zastanawia się nad swoimi prawami do tego majątku. Zgodnie z prawem, ponieważ środki na zakup działki i budowę pochodziły również z wynagrodzenia Marka zdobytego już w trakcie trwania małżeństwa, nieruchomość ta wchodzi w skład majątku wspólnego, co daje Annie prawa do połowy wartości domu.

 

Historia Julii i Tomasza

Julia i Tomasz zawarli związek małżeński 10 lat temu. Tomasz kupił działkę i wybudował dom jeszcze przed ich ślubem, korzystając wyłącznie z własnych środków. Po ślubie, z dochodów z wynajmu tej nieruchomości finansowali życie codzienne oraz edukację dzieci. W przypadku rozwodu czy śmierci Tomasza, Julia może mieć trudności z roszczeniami do nieruchomości jako do majątku wspólnego, jednakże dochody z tej nieruchomości, które były reinwestowane lub wspierały rodzinę, mogą być traktowane jako część majątku wspólnego.

 

Dylemat Katarzyny i Piotra

Katarzyna i Piotr są małżeństwem, które wspólnie zarządza swoimi finansami. Kiedy Piotr zakupił działkę i zbudował na niej dom, używając zarówno swoich, jak i wspólnych środków finansowych, Katarzyna aktywnie pomagała w zarządzaniu budową. Dom został zapisany na Piotra, ale w świetle prawa, Katarzyna ma równe prawa do tej nieruchomości, jako że jej budowa była finansowana z majątku wspólnego. W razie śmierci Piotra, Katarzyna jako współwłaścicielka ma prawa do połowy wartości domu, a reszta będzie przedmiotem dziedziczenia.

Podsumowanie

 

Prawa do nieruchomości nabytej w trakcie trwania małżeństwa mogą być skomplikowane i zależne od źródła finansowania nieruchomości. Wspólność majątkowa małżeńska oznacza, że majątek nabyty w czasie trwania małżeństwa, w tym wynagrodzenia i dochody, zazwyczaj wchodzi w skład majątku wspólnego. W sytuacji rozwodu czy śmierci jednego z małżonków, drugi małżonek oraz dzieci mogą mieć prawnie uzasadnione roszczenia do części lub całości tej nieruchomości, co podkreśla znaczenie zrozumienia zarówno własnych praw, jak i obowiązków w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej.

Oferta porad prawnych

 

Masz pytania dotyczące swoich praw do nieruchomości? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online, oferujących profesjonalne doradztwo i pomoc w przygotowaniu potrzebnych dokumentów. Zarezerwuj konsultację już dziś, aby uzyskać jasność i pewność swoich praw! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887

3.
Uchwała Sądu Najwyższego z 19 maja 1989 r., III CZP 52/89, OSNCP 1990

W trakcie trwania małżeństwa zakończyliście budowę domu którą twój mąż rozpoczął jeszcze przed ślubem? Jak podzielić dom po rozwodzie i kto kogo powinien spłacić. Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »