Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przysposobienie dziecka żony

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-11

Od 6 lat jesteśmy małżeństwem, mieszkamy razem i wychowujemy dziecko mojej żony z jej pierwszego małżeństwa (dziecko ma 14 lat). Biologiczny ojciec zachował prawa rodzicielskie i wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, ale dziecko od 4 lat nie utrzymuje z nim żadnego kontaktu. Czy możliwe jest przysposobienie przeze mnie dziecka żony? Jeśli tak, to jakie mogłoby to być przysposobienie - pełne, częściowe? Na jakich warunkach - potrzebna jest zgoda dziecka lub biologicznego ojca na przysposobienie? Proszę również o informacje, jak będzie wyglądała kwestia alimentów od biologicznego ojca po przysposobieniu dziecka.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przysposobienie dziecka żony

Od czego zacząć przysposobienie dziecka?

Aby można było przysposobić dziecko, należy zacząć od pozbawienia praw rodzicielskich ojca, albo uzyskania jego zgody.
Uregulowane jest to w Art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którego treść zawarta jest poniżej:

"§ 1. Do przysposobienia dziecka potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Nie jest też potrzebna zgoda ojca, jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana.

§ 2. Sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka."

Kiedy na przysposobienie dziecka nie wymagana jest zgoda rodziców?

Zgoda rodziców na przysposobienie nie jest wymagana, gdy:

  1. zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej w rozumieniu art. 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  2. są nieznani albo gdy porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Rodzaje przysposobienia - przysposobienie pełne i przysposobienie niepełne

Skutki zależą od rodzaju przysposobienia. Czy jest pełne, czy niepełne.

Zgodnie z art. 114 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są różne rodzaje przysposobienia:

  1. pełne (adoptio plena),
  2. pełne nierozwiązywalne, zwane też całkowitym, które jest swoistą odmianą przysposobienia pełnego, charakteryzuje się przede wszystkim nierozwiązywalnością i pełną tajemnicą,
  3. niepełne.

Przysposobienie pełne dziecka polega na tym, że w jego wyniku przysposobiony nie tylko staje się dzieckiem przysposabiającego, ale także członkiem jego rodziny, przy jednoczesnym zerwaniu więzów ze swoją rodziną naturalną. Przysposobienie to wywiera wiele skutków zarówno w stosunku do samych stron (a więc w stosunku do przysposabiającego i przysposobionego), jak i w stosunku do obydwu rodzin: dawnej rodziny naturalnej i nowej rodziny powstałej przez przysposobienie.

 

Zasadniczo jednak, jak mówi art. 121 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.

§ 2. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.

§ 3. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego.

§ 4. Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.”

„Art. 123. § 1. Przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie.”

Skutki przysposobienia

Przysposobienie wywiera wpływ na władzę rodzicielską biologicznego ojca dziecka - ustaje ona, ustaje również obowiązek alimentacyjny biologicznego ojca wobec przysposobionego dziecka.

W następstwie przysposobienia pełnego przysposobiony uzyskuje status dziecka przysposabiającego - Pana. Konsekwencją takiego uregulowania jest przyznanie Panu praw i obowiązków wynikających z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Jednocześnie ustają prawa i obowiązki przysposobionego - dziecka, wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego (art. 121 § 3). Oznacza to, że przysposobiony taki traci prawo do alimentów od swoich krewnych – od ojca biologicznego, i sam jest od takiego obowiązku zwolniony wobec nich. Nie dotyczy to jednakże sytuacji, gdy przysposobionym jest pasierb. W razie przysposobienia przez małżonka dziecka swego małżonka, przysposobiony zachowuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie dotychczas wiązały go z małżonkiem ojczyma lub macochy i jego krewnymi. Ustają natomiast więzy przysposobionego z drugim z rodziców, niebędącym małżonkiem przysposabiającego oraz jego krewnym, co tym samym wyłącza obowiązek alimentacyjny między nimi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki