Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy partner może przysposobić mojego syna?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-09-20

Mój partner chciałby adoptować mojego syna. Żyjemy w konkubinacie. W sądzie toczy się sprawa o odebranie władzy biologicznemu ojcu. Czy partner może przysposobić mojego syna, podczas kiedy żyjemy w konkubinacie? Jak wygląda taka procedura?

Czy partner może przysposobić mojego syna?

Kwestie dotyczące przysposobienia dziecka reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy dalej zwany K.r.o.

Ustawodawca jednoznacznie stwierdza, iż przysposobienie może nastąpić tylko i wyłącznie dla dobra małoletniego (art. 114 K.r.o.). Jak wskazuje Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 października 1983 r., sygn. akt III CRN 234/83 „Dobro dziecka ma być więc zasadniczym, a właściwie jedynym motywem, jakim powinien kierować się sąd przy orzekaniu o przysposobieniu. Celem przysposobienia ma być przyjęcie dziecka do rodziny i stworzenie mu warunków należytego rozwoju zarówno fizycznego, jak i duchowego (psychicznego), rozwoju lepszego, niż miało ono w dotychczasowym środowisku, czyli u rodziców naturalnych lub u opiekunów. (…) Nawet przy przyjęciu, że materiał dowodowy zebrany w sprawie o przysposobienie wskazuje na trwałość konkubinatu jednego z rodziców dziecka z osobą, która chce je przysposobić, i na istnienie dużego prawdopodobieństwa, że osoby te zawrą ze sobą związek małżeński, sąd nie powinien orzekać o przysposobieniu dziecka przez konkubenta, lecz mając na uwadze dobro dziecka, odroczyć rozprawę lub zawiesić postępowanie (chociażby na zgodny wniosek uczestników postępowania) i orzeczenie merytoryczne wydać dopiero po zawarciu związku małżeńskiego. Orzeczenie przysposobienia po zawarciu małżeństwa będzie w takim wypadku zawsze zgodne z dobrem dziecka, gdyż doprowadzi do stworzenia mu normalnej rodziny. Zachowane bowiem zostaną prawa i obowiązki rodzica w stosunku do dziecka (art. 121 § 3 k.r.o.), jak również przysługiwać mu będzie władza rodzicielska (art. 123 § 2 k.r.o.), a z drugiej strony powstanie między dzieckiem a przysposabiającym je małżonkiem jednego z jego rodziców taki stosunek jak między ojcem czy matką a dzieckiem (art. 121 § 1 k.r.o). Zgoda matki na przysposobienie dziecka przez jej konkubenta wymaga z jej strony świadomości, że wskutek przysposobienia utraci ona władzę rodzicielską nad dzieckiem”.

Utrata władzy rodzicielskiej przez matkę nastąpi na skutek zapisu art. 121 § 3 K.r.o. stanowiącego, iż ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego.

Tak więc, jeżeli dojdzie do pozbawienia władzy rodzicielskiej biologicznego ojca dziecka, Pani partner, chcąc przysposobić Pani dziecko, winien w pierwszej kolejności wstąpić w związek małżeński z Panią i dopiero w dalszym kroku złożyć wniosek o przysposobienie.

Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 1211 § 1 K.r.o. przepisu art. 121 § 3 K.r.o. nie stosuje się względem małżonka, którego dziecko zostało przysposobione przez drugiego małżonka, ani względem krewnych tego małżonka, także w razie przysposobienia po ustaniu małżeństwa przez śmierć tego małżonka.

Co do samej procedury – wszczęcie następuje na skutek wniosku osoby, która chce przysposobić dziecko. Sąd w dalszej kolejności bada, czy zachodzi właściwa różnica wieku pomiędzy dzieckiem i przyszłym rodzicem, tj. około 18 lat. I następnie bada sytuację finansową rodzica, stan zdrowia, zdolność psychiczną do wychowywania dziecka, warunki mieszkaniowe, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Jeżeli zaś dziecko ma ukończone 13 lat to także sąd musi zapytać dziecka, czy wraża ono zgodę na przysposobienie. Po tej procedurze sąd wydaje orzeczenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie

Miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie

Mieszkamy z mężem w domu jednorodzinnym, który jest jego własnością. Chcemy wziąć rozwód bez orzekania o winie. Niestety problem polega na...

Decydowanie przez matkę gdzie dzieci mają spędzić święta a prawa ojca

Decydowanie przez matkę gdzie dzieci mają spędzić święta a prawa ojca

Jesteśmy małżeństwem, mamy dwójkę małych dzieci. Żona chce rozwodu. Rok temu pojechała na święta z dziećmi do swojej matki. Ja spędziłem święta...

Dziecko z mężatką a ustalenie ojcostwa i opieka nad dzieckiem

Dziecko z mężatką a ustalenie ojcostwa i opieka nad dzieckiem

Jestem ojcem 6-miesięcznego dziecka, które mam z moją partnerką. Ona nadal oficjalnie jest mężatką, dlatego dziecko otrzymało nazwisko męża matki...

Ojciec unika kontaktów z dzieckiem

Ojciec unika kontaktów z dzieckiem

Jestem matką 3-letniego dziecka. Rozstałam się z ojcem dziecka i nie mieszkamy razem. Ojciec dziecka unika kontaktów z dzieckiem. Proszę go...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »