Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwód w trakcie budowy domu

• Opublikowane: 2023-01-30 • Autor: Tomasz Krupiński

Żona po ślubie dostała działkę od rodziców, ale jestem współwłaścicielem, bo tak zapisaliśmy u notariusza. Budujemy dom z moich pieniędzy, żona nie pracuje od ślubu, wychowuje dzieci (tak ona twierdzi). Jestem na półmetku budowy i zaczynamy się nie dogadywać, a nie chciałbym podczas rozwodu dzielić się tym, na co sam pracowałem. Czy może ona przepisać mi teraz działkę, aby wszystko było moje w przypadku rozwodu? Jak mogę się zabezpieczy? Dodam, że zona mówi, że nie chce po rozwodzie tego domu i że może przepisać wszystko na mnie. Czy tak można? Jak mogę się zabezpieczyć dom jeszcze w stanie surowym, bez kredytu, bez faktur?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód w trakcie budowy domu

Zarobki jako majątek wspólny

Stan faktyczny sprawy nie jest dla mnie jasny. Proszę o wyjaśnienie, czy przepisana przez teściów działka weszła do Państwa wspólnego majątku, czy też zasiliła Państwa majątki osobiste – chodzi mi o zacytowanie zapisu z aktu notarialnego. Jeżeli chodzi o Pana zarobki, to stanowią one składnik majątku wspólnego.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 czerwca 2004 roku, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W świetle § 2 art. 31 „do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Natomiast, jak wynika z art. 33, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty i prawa enumeratywnie w nim wymienione.

W doktrynie i orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym art. 31 § 1 wprowadza domniemanie przynależności do majątku dorobkowego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej małżonków przez jedno lub oboje z nich (tak między innymi Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 stycznia 2008 roku, sygn. akt V CSK 355/07). W konsekwencji przynależność przedmiotów i praw nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej do majątku osobistego obowiązany jest udowodnić zainteresowany tym małżonek (tak między innymi Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 września 1998 roku, sygn. akt I CKN 830/97).

Nakłady na budowę wspólnego domu

Nakład na wybudowanie domu stanowi więc wydatek z majątku wspólnego, mimo że faktycznie pochodzi ze środków zarobionych przez Pana. Praca żony w domu, w związku z opieką nad dziećmi, jest równoważna zawodowej pracy męża.

Odnosząc się do kwestii przeniesienia udziału w nieruchomości, to taką możliwość uzależniam od zapisu aktu notarialnego. Jeśli działka weszła w skład majątku wspólnego, to nie ma możliwości rozporządzenia udziałem w majątku wspólnym. Do tego typu działań konieczne jest wcześniejsze zniesienie wspólności ustawowej.

Reasumując – w pierwszym rzędzie powinniście Państwo wprowadzić ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej (także notarialnie), a następnie dokonać darowizny udziału w nieruchomości na Pana rzecz.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl