Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na wyjazd dziecka za granicę

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-09-02

Wychowuję 3-letnie dziecko pochodzące ze związku partnerskiego. Jednak od dłuższego czasu jestem związana z innym mężczyzną, z którym planuję przyszłość. Chcielibyśmy wyjechać na stałe poza granice kraju, niestety ojciec dziecka nie wyraża na to zgody. Wydaje mi się to złośliwe i niesprawiedliwe, bo ojciec dziecka nas zaniedbywał, był agresywny, ma sprawy karne, a jeśli chodzi o dziecko – widuje je nie częściej niż 3-4 razy w roku. Owszem, regularnie przesyła alimenty. Co w takim przypadku można zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na wyjazd dziecka za granicę

Czy jest potrzebna zgoda ojca na zmianę miejsca zamieszkania dziecka?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Władza rodzicielska przysługuje w chwili obecnej na równi zarówno Pani, jak i ojcu dziecka. W takiej sytuacji miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce tego z rodziców, z którym na stałe przebywa. Wyjazd poza granice kraju jest możliwy, ale ojciec dziecka musi wyrazić zgodę na wyrobienie dla małoletniego dziecka dokumentu pozwalającego na wyjazd. Obecnie władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W takiej sytuacji każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W takiej sytuacji rodzice zmuszeni są wspólnie złożyć taki wniosek. Jako że ojciec dziecka może nie wyrazić zgody, konieczne będzie uzyskanie zgody sądu. Powyższe znajduje swoje uzasadnienie w treści art. 97 § 2 K.r.o., zgodnie z który o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Wniosek do sądu rodzinnego o udzielenie zgody na wyjazd dziecka za granicę

Sąd opiekuńczy przy wydaniu orzeczenia kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Dobro dziecka winno być bowiem dla sądu najwyższą wartością. W praktyce w tego rodzaju sprawach sąd dopuszcza dowód z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego lub opinii biegłego psychologa dziecięcego na okoliczność woli dziecka, które w zależności od wieku może już mieć swoje zdanie w określonej sprawie. Nadto opinia zmierza do określenia, czy rodzic, z którym dziecko ma wyjechać poza granice kraju, jest w stanie w pełni sprostać potrzebom wychowawczym dziecka.

Zatem wobec braku zgody ojca dziecka na wyjazd, konieczne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o udzielenie zgody na wyjazd za granicę. Nie ulega wątpliwości, iż na Pani korzyść świadczy brak regularnego kontaktu ojca z dzieckiem. Jeżeli bowiem już w chwili obecnej ojciec nie korzysta ze swojego uprawnienia, to trudno przypuszczać, by szanse powodzenia miał argument pozbawienia go prawa do kontaktów z dzieckiem w sytuacji wyjazdu dziecka poza granice kraju. Okoliczności takie są dla Pani korzystne i winne być wykorzystane w sprawie o wyrażenie przez sąd zgody na wyjazd.

Pogląd powyższy znajduje uzasadnienie w orzecznictwie. Wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 listopada 1971 r., sygn. akt III CZP 69/71 zgodnie z którym: „na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka”.

Reasumując, skierowanie sprawy do sądu o pozwolenie na wyjazd dziecka będzie konieczne wówczas, gdy ojciec ostatecznie odmówi takiej zgody. W takiej sytuacji będzie Pani zmuszona wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na stały wyjazd. Konieczne jest zatem jak najszybsze złożenie stosownego wniosku do sądu. W uzasadnieniu żądania winna Pani wskazać, iż ojciec dziecka kontaktuje się z nim nieregularnie, nie wykonuje tym samym podstawowych obowiązków przypisanych ojcu. Aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na pominięcie drogi sądowej w sytuacji kiedy jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyjazd.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki