Kategoria: Rozwód

Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-06-05

5 lat temu doszło do rozwodu za porozumieniem stron. Po rozwodzie nadal mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu. Ostatnio stwierdziliśmy, że rozwód był niepotrzebny, bo nadal się kochamy i chcemy być razem. Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Z treści Pani pytania wynika, że przed 5 laty doszło do rozwiązania Pani małżeństwa przez rozwód. Mimo wyroku rozwodowego nie zaprzestali Państwo wspólnie zamieszkiwać. Nadal się Państwo kochają. Wolą Państwa jest unieważnienie wyroku.

W pierwszej kolejności zaważyć należy, iż przepisy prawa nie przewidują możliwości unieważnienia wyroku rozwodowego.

Z treści Pani pytania wynika, że do rozwodu doszło za porozumieniem stron, co powoduje, że sprawa została rozpatrzona przez sąd okręgowy jako sąd I instancji. Żadne z Państwa nie kierowało sprawy do sądu II instancji, składając tym celu środek odwoławczy – apelację. W chwili obecnej wyrok jest prawomocny, co powoduje, że nie przysługuje od niego apelacja, a skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w świetle art. 3982 § 2 pkt 1 K.p.c. Zgodnie z przywołanym przepisem skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania.

W mojej ocenie nie zachodzą także przesłanki do wznowienia postępowania, albowiem nie zachodzi żadna z poniższych przesłanek:

1) wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;

2) wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.

„§ 2. Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.”

Proszę jednocześnie zważyć, iż jeżeli chcielibyście Państwo domagać się wznowienia postępowania, sami musielibyście się przyznać do tego, że po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, składaliście fałszywe zeznania.

W chwili obecnej, o ile Państwa wolą jest pozostawanie w związku małżeńskim, nie widzę innej możliwości, jak jego ponowne zawarcie. Przepisy prawa bowiem nie przewidują unieważnienia rozwodu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »