Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego

Autor: Katarzyna Bereda

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego mam na dziecko na okres od 14 listopada do czasu prawomocnego zakończenia postępowania rozwodowego. Czy mogę je wyegzekwować, gdy jest orzeczony rozwód, ale wyrok jeszcze nieprawomocny? Pozwany obiecał dać cała kwotę, jeśli zgodę się na rozwód bez orzekania o winie, teraz wycofuje się z obietnicy. W wyroku rozwodowym z podziałem majątku jest stwierdzenie, że pozwany zachowuje mieszkanie, a mnie spłaca. Czy ta spłata dotyczy tylko mieszkania, czy też wyposażenia? W wyroku nic nie ma mowy o wyposażeniu. Czy ja mogę domagać się wydania części wyposażenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego

Orzeczenie rozwodu a zabezpieczenie alimentów

Z prawnego punktu widzenia w momencie orzeczenia rozwodu i uprawomocnienia się wyroku postępowanie w zakresie zabezpieczenia alimentów traci moc prawną i niestety nie powinno być wykonalne. Mogła bowiem Pani dochodzić zabezpieczenia środków w trakcie trwania rozwodu, bowiem taka jest istota zabezpieczenia, które „upada” po prawomocnym zakończeniu postępowania.

Zobacz też: Wysokość alimentów a dochody ojca

Upadek zabezpieczenia

Jeżeli więc doszło do wydania wyroku, to od momentu wydania wyroku mąż powinien płacić alimenty zasądzone w wyroku, a nie postanowieniu o zabezpieczenie. Zabezpieczenie bowiem ma za zadanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania sądowego – nie można więc dochodzić jego wykonania po prawomocnym zakończeniu postępowania.

Upadek zabezpieczenia przewidziany w przepisie art. 7541 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego następuje, jeżeli uprawniony w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego zabezpieczone roszczenie, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, nie wniósł o dokonanie czynności egzekucyjnych. Wyjątki od tej zasady mogą wynikać zarówno z ustawy, jak i orzeczenia sądowego (uchwała SN z 18.10.2013 r., sygn. akt III CZP 64/13). Takim wyjątkiem jest uregulowanie zawarte w § 2, które przewiduje krótszy termin (miesiąc), po którym zabezpieczenie upada, jeżeli uprawniony nie wniósł o dokonanie dalszych czynności egzekucyjnych.

Nie widzę sentencji wyroku, ale jeżeli mąż miał płacić alimenty wskazane w zabezpieczeniu do 10. dnia każdego miesiąca, to za kwiecień alimenty zostały opłacone, a za maj były mąż powinien płacić już alimenty jak w wyroku. Jeżeli natomiast alimenty miały być opłacone do dnia 15. każdego miesiąca lub później, to mąż powinien płacić już alimenty zgodnie z wyrokiem rozwodowym.

Spłata po rozwodzie

Idąc dalej, wskazuję, iż bez sentencji ani interpretacji orzeczenia nie jestem w stanie wskazać, czy ustalili Państwo, czy spłata ma obejmować wyposażenie, czy też nie – zależne jest to od treści Państwa wniosku i sentencji orzeczenia oraz wskazanego uzasadnienia. Proponuję wystąpić do sądu o interpretację powyższego orzeczenia – jeżeli mają Państwo wątpliwości w tym zakresie.

Co do zasady jednak nie powinno być takich wątpliwości przy podziale majątku, bowiem sąd orzeka na podstawie wniosku o podział majątku, który powinien zawierać składniki majątku i ich sposób podziału.

Zgodnie z treścią art. 351 § 1 „strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu – od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu”.

Wniosek o wykładnię wyroku rozwodowego

Zgodnie natomiast z treścią art. 352 „sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści”. W mojej ocenie, zasadne jest, aby złożyła Pani wniosek o wykładnię wyroku, a więc wskazany w art. 352. Należy podnieść, iż Kodeks nie ogranicza terminu do złożenia wniosku o wykładnię wyroku. Może on być zatem złożony w każdym czasie.

„Wniosek powinien zawierać dokładne określenie, jakie wątpliwości związane z treścią wyroku mają zostać usunięte w drodze jego wykładni, a więc wskazanie o jaką interpretację nieruchomości mieszkalnej chodziło sądowi i w jakich płaszczyznach może się Pan poruszać. Wykładnia wyroku w żadnym razie nie może prowadzić do jego zmiany, albowiem celem jej jest jedynie wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku. Nie można zatem w drodze wykładni ustalić, czy określone świadczenie (np. zapłata odsetek) należy się, czy też nie należy się danej stronie; można i należy natomiast w razie zachodzącej wątpliwości wyjaśnić, czy określone świadczenie zostało wyrokiem zasądzone” (post. SN z 8.1.1970 r., sygn. akt IPZ 57/69).

„Wykładnia wyroku powinna zmierzać nie tylko w kierunku wyjaśnienia myśli sędziego i jego zamiaru, jeśli myśl ta nie jest zbyt jasno wyrażona, ale i w kierunku takiej interpretacji, która odpowiadałaby przepisom prawa oraz względom słuszności, przy uwzględnieniu całokształtu materiału dowodowego, co nie może być jednak sprzeczne z treścią sentencji zapadłego już wyroku lub sentencji łącznie z motywami” (orz. SN z 15.9.1948 r., sygn. akt LuC 295/48).

Z uwagi na powyższe w mojej ocenie wobec niejasności w samym postanowieniu w pierwszej kolejności powinna Pani wystąpić o wykładnię orzeczenia do sądu, który wydał niniejsze postanowienie lub o wydanie uzasadnienia w sprawie – o ile nie zostało takie wydane.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl