Para w związku nieformalnym posiadająca dziecko

Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-02

Żyję w związku nieformalnym, mamy dziecko. Mieszkamy w mieszkaniu partnerki. Przelewam jej w każdym miesiącu 3000 zł na życie, w tym utrzymanie dziecka. Mam wątpliwości, co się stanie, jeśli ewentualnie się rozstaniemy. Czy wtedy trzeba uregulować alimenty? Czy koniecznie robi się to w sądzie? Jak się zabezpieczyć, żeby było wiadomo, że teraz utrzymuję naszą trójkę sam (ona nie pracuje)?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

Zasadne jest ustalenie, co wpisuje Pan w tytule przekazów bankowych. Powyższe będzie miało bowiem dla Pana istotne znaczenie. Jeżeli wpisuje Pan tytułem przelewu zdarzenia, które nie miały miejsca, np. spłata pożyczki, lub inne podobne, to uważam, że winien Pan zmienić tytułem przelewu na np. „na życie całej naszej trójki”.

Nie ulega jednak wątpliwości, że winien Pan dążyć także do ustalenia, jakie są wydatki na utrzymanie domu i dziecka. Od czasu do czasu uważam, że powinien Pan prosić o wskazanie rachunku bankowego dostarczyciela energii elektrycznej, gazu, wody, by uiścić te opłaty. Wówczas z przekazywanej dotychczas kwoty 3000 zł winien Pan odliczyć zapłacone rachunki. Jeżeli np. rachunki za media wynoszą 500 zł, proszę przekazać na życie 2500 zł. W ten sposób uda się Panu wykazać wcześniejsze swoje przekazy bankowe. Chodzi o to, żeby prezentować logiczne i konsekwentne postępowanie.

Na dzień dzisiejszy nie jest uregulowana kwestia rozliczeń pomiędzy konkubentami. W pierwszej kolejności wskazać należy za Sądem Najwyższym, iż „do stosunków majątkowych osób pozostających w związku pozamałżeńskim nie mogą być stosowane w drodze analogii przepisy art. 21 i nast. k.r.o. o wspólności ustawowej. Związek pozamałżeński sam przez się nie wywołuje żadnych skutków o charakterze prawnomajątkowym między osobami, które w związku takim pozostają. Jeśli powstają między nimi stosunki prawnomajątkowe, prawa i obowiązki stąd wynikające ocenić należy na podstawie przepisów właściwych dla tych stosunków” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1986 r., sygn. akt III CZP 79/85).

Niestety orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest jednolite, bowiem część wyroków odnosi się do przepisów dotyczących współwłasności w częściach ułamkowych oraz odpowiednio przepisów do jej zniesienia, w części wyroków wskazuje się na przepisy o spółce cywilnej, a w jeszcze innych na bezpodstawne wzbogacenie.

W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2000 r., sygn. akt IV CKN 32/00 wskazano, iż „kwestia rozliczeń majątkowych po ustaniu trwałego związku faktycznego nie została uregulowana w ustawie. Zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przepisy dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich, w tym rozliczeń następujących po ustaniu wspólności, nie mogą znaleźć zastosowania do rozliczeń po ustaniu trwałego związku faktycznego. Oznaczałoby to bowiem zrównanie w pewnym zakresie małżeństwa oraz związku nieformalnego, do czego brak podstawy prawnej (wskazuje się na tę okoliczność także w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1986 r., III CZP 79/85, OSNCP 1987, nr 1, poz. 2). Konieczność dokonania takich rozliczeń nie budzi przy tym wątpliwości. Zarówno zatem doktryna, jak i orzecznictwo poszukują ich podstawy prawnej. Wskazywane są następujące możliwości: odpowiednie (lub analogiczne) zastosowanie przepisów o wspólności majątkowej małżeńskiej, zastosowanie przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych i znoszeniu tej współwłasności, zastosowanie przepisów o spółce cywilnej oraz zastosowanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu”.

Osobiście uważam, że należy przemyśleć także kwestię dwóch przekazów bankowych, tj. osobna na życie partnerki, Pana i utrzymanie mieszkanie. Osobna na dziecko. W razie rozpadu związku partnerskiego niezwykle trudno będzie wykazać, jaka kwota z przekazywanych dotychczas 3000 zł była wydatkowana na dziecko. Sąd będzie uważał, że skoro dotychczas stać było Pana na przekazywanie kwoty 3000 zł na „niewidomo do końca co”, to stać będzie Pana np. na zapłatę wysokich alimentów.

W razie gdyby związek uległ rozpadowi, podlecem uregulowanie alimentów na piśmie, a w najgorszym razie ugodą przed sądem. Pisemne uregulowanie wysokości alimentów może odbyć się w ten sposób, że zostanie pomiędzy Państwem zawarte porozumienie, które zostanie podpisane przed notariuszem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »