Kategoria: Alimenty

Nieobecność na rozprawie dotyczącej alimentów

Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-15

Płacę regularnie alimenty na syna. Syn ma 21 lat. Uczył się w trybie niestacjonarnym, obecnie nie kontynuuje nauki. Chciałbym złożyć pozew do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego na powyższej podstawie. Syn nie zadeklarował chęci udziału w rozprawie. Czy może pisemnie zrzec się prawa do alimentów i dołączyć taki dokument do akt sprawy?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zasadne jest uregulowanie sprawy sądownie, ale samo pisemne zrzeczenie się alimentów nie będzie miało mocy prawnej. Jeżeli syn nie chce uczestniczyć w rozprawie o uchylenie alimentów, istotne jest uzyskanie od niego oświadczenia, w którym zrzeknie się alimentów. Owo oświadczenie powinno być dołączone do pozwu. W treści pozwu natomiast powinien Pan opisać całą sytuację, dołączając oświadczenie syna oraz po żądaniu uchylenia alimentów powinien musi Pan jako pkt II wnosić o wydanie wyroku zaocznego w sytuacjach prawem przewidzianych.

Zgodnie z art. 339 K.p.c. jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Wówczas sąd wyda wyrok zaoczny i prześle go do syna, który będzie mógł wyrok zaskarżyć. Jeżeli tego nie zrobi, wówczas wyrok się uprawomocni.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »