Usprawiedliwienie niestawiennictwa strony na rozprawie o podział majątku

• Zaktualizowano: 2024-04-26 • Autor: Tomasz Krupiński

Otrzymałem wezwanie do osobistego stawiennictwa jako uczestnik w sprawie o podział majątku z wniosku mojej byłej żony. Niestety termin rozprawy całkowicie (i wyjątkowo) mi nie odpowiada, dlatego mam pytanie: jakimi kosztami sąd może mnie obciążyć, jeśli się nie stawię w wyznaczonym terminie? Jak mógłbym usprawiedliwić swoje niestawiennictwo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usprawiedliwienie niestawiennictwa strony na rozprawie o podział majątku

Konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności na rozprawie

Nie wskazał Pan, czy jest to pierwszy termin rozprawy oraz czy złożył Pan odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności rozprawa odbędzie się i zostaną podjęte na niej czynności proceduralne. Jednakże może Pan usprawiedliwić swoją nieobecność. Chodzi o przyczynę, której nie można było przezwyciężyć, np. choroba uczestnika postępowania – znana sądowi, a stanowiąca przesłankę do odroczenia rozprawy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego 25 marca 2015 roku (sygn. akt II CSK 443/14, LEGALIS 1263258) pozbawienie możności obrony praw przez stronę może nastąpić w sytuacji, gdy doszło do rozpoznania sprawy i wydania wyroku pod nieobecność strony, która wiarygodnie ją usprawiedliwiła. Przeprowadzenie rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia w sprawie, pomimo usprawiedliwionej nieobecności strony i wniosku jej o odroczenie, może być uznane za pozbawienie jej możności obrony praw. Obowiązek odroczenia rozprawy zgodnie z art. 214 § 1 K.p.c. związany jest z przeszkodą uniemożliwiającą stronie udział w rozprawie, której nie mogła ona przezwyciężyć. Do odmowy odroczenia rozprawy mogłoby dojść tylko w razie stwierdzenia, że wniosek strony nie służy osiągnięciu celu procesu, a jedynie przewleczeniu go.

Zobacz również: Pierwsza wizyta u adwokata w sprawie rozwodu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy sąd odroczy rozprawę w sytuacji nieobecności strony?

W uzasadnieniu tego orzeczenia wyraźnie wskazano, że rozprawa ulega obligatoryjnemu odroczeniu w sytuacji nieobecności strony wywołanej nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą. Nieodroczenie rozprawy w takim przypadku uniemożliwia realizację prawa do podejmowania czynności procesowych i wysłuchania przez sąd. Sąd Najwyższy wskazał w tym orzeczeniu, że ocena, czy doszło do pozbawienia możności obrony powinna uwzględniać wszystkie okoliczności sprawy (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2015 r., sygn. akt II CSK 414/14, LEGALIS 1331183).

Dodam też, że skoro jest Pan stroną, więc nie może Pan zostać obciążony kosztami niestawiennictwa – kary finansowe są zarezerwowane dla świadków.

Proszę napisać pismo do sądu o odroczenie rozprawy, zawsze zostanie ślad w aktach sądowych.

Zobacz również: Nieobecność na rozprawie sądowej

Przykłady

 

Nagłe pogorszenie zdrowia

Dwa dni przed terminem rozprawy, Pan Kowalski doznał nagłego ataku serca i został hospitalizowany. W takiej sytuacji, przedstawienie przez niego lub przez członka rodziny zaświadczenia lekarskiego dokumentującego stan zdrowia oraz konieczność pozostania w szpitalu jest wystarczającym usprawiedliwieniem nieobecności. Wniosek o odroczenie rozprawy w takiej sytuacji powinien być natychmiast przekazany sądowi, najlepiej z pomocą prawnika.

 

Śmierć w najbliższej rodzinie

Tydzień przed rozprawą, żona Pana Nowaka niespodziewanie zmarła. Pogrzeb został zaplanowany na dzień rozprawy. Sąd zazwyczaj uwzględnia tak poważne wydarzenia rodzinnego żałobu jako przyczynę usprawiedliwiającą niestawiennictwo na rozprawie. W tej sytuacji, zaleca się dostarczenie do sądu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego datę i miejsce pogrzebu.

 

Niezaplanowane wydarzenia związane z pracą

Pan Jasiński, będący kierowcą ciężarówki w międzynarodowej firmie transportowej, otrzymał nagłe wezwanie do pilnego transportu towarów, które jest krytyczne dla działalności jego firmy. Zdarzenie to przypada w dniu rozprawy. W takim przypadku, dokumentacja od pracodawcy potwierdzająca konieczność wykonania niezaplanowanego zadania w dniu rozprawy może posłużyć jako podstawa do wniosku o odroczenie terminu rozprawy.

Podsumowanie

 

Niestawiennictwo na rozprawie o podział majątku może mieć poważne konsekwencje proceduralne, jednak istnieją uzasadnione przyczyny, które sąd może uznać za wystarczające do odroczenia terminu rozprawy. Przykłady takie jak nagłe pogorszenie zdrowia, śmierć w rodzinie czy niezaplanowane obowiązki zawodowe, jeśli zostaną odpowiednio udokumentowane, mogą stanowić podstawę do usprawiedliwienia nieobecności. Ważne jest, aby w takich przypadkach niezwłocznie poinformować sąd i dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające przeszkody uniemożliwiające stawiennictwo.

Oferta porad prawnych

 

Zapewniamy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w redagowaniu pism sądowych. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać niezbędne wsparcie prawne i zabezpieczyć swoje prawa w sprawach o podział majątku. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
2. Wyrok Sądu Najwyższego 25 marca 2015 roku (sygn. akt II CSK 443/14
3. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2015 r., sygn. akt II CSK 414/14

Czy jeżeli nie możesz stawić się na rozprawie w wyznaczonym terminie musisz usprawiedliwić swoją nieobecność? Co grozi za niestawienie się na sprawie sądowej? Masz pytania do prawnika? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »