Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty po ukończeniu studiów i podjęciu pracy

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-12-11

Mam zasądzone alimenty na córkę. Córka w tym roku ukończyła 26 lat i studia. Obecnie mieszka za granicą i pracuje. Co mam zrobić, aby nie płacić dalej alimentów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Alimenty po ukończeniu studiów i podjęciu pracy

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny względem dziecka?

Z Pana relacji wynika, że jest Pan zobowiązany do płacenia alimentów na córkę. W tym roku Pana córka ukończyła 26 lat oraz studia. Obecnie zaś mieszka i pracuje za granicą. Pyta się Pan wobec tego, czy nadal jest Pan zobowiązany do alimentów.

Generalnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.) – rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jednocześnie zgodnie z art. 133 § 3 K.r.o. – rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Jak podaje art. 133 § 1 K.r.o. – obowiązek alimentacyjny rodziców nie wygasa z datą uzyskania przez dziecko pełnoletniości. Należy przede wszystkim mieć na uwadze, iż pełnoletniemu dziecku w dalszym ciągu przysługuje prawo do alimentów, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy dziecko kontynuuje naukę i nie jest w stanie podjąć pracy.

 

Kiedy rodzic może uchylić się od alimentacji pełnoletniego dziecka?

Jednocześnie należy wskazać, iż rodzice mogą uchylić się od alimentacji pełnoletnich dzieci w sytuacji określonej w art. 133 § 3 K.r.o., tj. jeżeli alimentacja jest połączona z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców lub jeśli dziecko nie dokłada starań w celu samodzielnego utrzymania się.

Na gruncie powyższych przepisów Sąd Najwyższy stwierdził w wyroku z dnia 24 marca 2000 r. (sygn. akt I CKN 1538/99), że dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletniość, ale zdobyło także wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach. Ponadto SN wskazał, iż trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci. Zmuszeni są oni dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami, chyba że takiej możliwości są pozbawieni w ogóle. W sytuacjach skrajnych, zwłaszcza o charakterze przejściowym, sprostanie obowiązkowi alimentacyjnemu wymagać nawet będzie poświęcenia części składników majątkowych.

Pana córka jednak zdobyła zawód, wyjechała za granicę i tam podjęła pracę, a więc moim zdaniem można mówić o wygaśnięciu obowiązku jej alimentacji przez Pana.

Przesłanki do ustania alimentowania w przypadku pełnoletniego dziecka

Przesłankami do ustania alimentowania w przypadku pełnoletniego dziecka są:

– uzyskanie samodzielności – np. zawodu,

– niepodejmowanie próby usamodzielnienia się ze zwykłego lenistwa i lekkomyślności – nieukończenie żadnej szkoły, nieuczęszczanie na zajęcia.

Podsumowując, dziecko pełnoletnie jest uprawnione do świadczeń alimentacyjnych, jednak nie w Pana przypadku, w którym Pana córka jest samodzielna.

Jednak należy stwierdzić, iż do momentu, do którego obowiązuje orzeczenie sądowe nakazujące płacić Panu alimenty, jest Pan zobowiązany do ich terminowego regulowania. Oznacza to, iż obowiązek alimentacyjny ustanie w momencie, kiedy zapadnie wyrok stwierdzający, że nie jest Pan już zobowiązany do płacenia alimentów. Aby uchylić się od płacenia alimentów, należy złożyć do sądu pozew o zwolnienie z alimentów ze względu na fakt, iż alimentacja córki wiąże się dla Pana z nadmiernym uszczerbkiem oraz ze względu na fakt, że córka jest już pełnoletnia.

W pozwie musi Pan wykazać, że córka faktycznie nie uczy się oraz to, iż podjęła zatrudnienie. Jeżeli córka nie utrzymuje z Panem stałych kontaktów, nie interesuje się Panem, jak również nie informuje Pana o swoim życiu, to może Pan również te okoliczności powołać w uzasadnieniu pozwu.

Pozew w sprawie należy skierować do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionej, czyli córki.

Niestety, dopóki istnieje orzeczenie sądu nakazujące Panu płacenie alimentów, dopóty Pana córka może żądać alimentów nawet poprzez komornika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki