Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak starać się o zwrot nienależych alimentów?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-06-24

W jaki sposób odbywa się zaprzestanie płacenia alimentów – co i gdzie należy złożyć? Dziecko ma już 24 lata, z tego, co wiem, od 3 lat pracuje i samo się utrzymuje. Czy można złożyć o zwrot nienależnych alimentów płaconych przeze mnie za ostatnie np. 12 miesięcy, czy też może rozegrać tak, że córka sama się zrzeknie w zamian za nieżądanie zwrotu alimentów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak starać się o zwrot nienależych alimentów?

Roszczenie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Kwestia poruszona przez Pana uregulowana jest w Kodeksie rodzinnym. Zgodnie z jego art. 138 „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Według art. 137 „roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech”.

Materialnoprawną podstawą żądania wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego jest art. 138. Zmianę powoduje także zdarzenie, wskutek którego obowiązek alimentacyjny wygasa. Takim zdarzeniem jest m.in. uzyskanie przez uprawnionego do alimentów zdolności do samodzielnego utrzymania się, zaprzeczenie ojcostwa lub unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia bez utrzymania w mocy obowiązku alimentacyjnego wynikającego z przysposobienia.

Ustalenia, że obowiązek alimentacyjny wygasł, można żądać tylko w drodze powództwa z art. 138. Przepis ten bowiem jako szczególny wyłącza powództwo opozycyjne przewidziane w art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego. Wystąpienie z powództwem opozycyjnym z art. 840 nie przeszkadza rozpoznaniu go w trybie art. 138 Kodeksu rodzinnego, gdyż sąd jest obowiązany do zastosowania właściwego prawa materialnego (por. uchwałę SN z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III CZP 91/86 OSNCP, 1988/4, poz. 42, i uchwałę z dnia 16 kwietnia 1991 r., sygn. akt III CZP 24/91, OSNCP 1992/2, poz. 21).

„Nie jest wyłączone udzielenie zabezpieczenia z art. 138 kro przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 755 kpc. Roszczenie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, podobnie jak o uchylenie lub obniżenie obowiązku płacenia renty, ma wprawdzie charakter majątkowy, ale nie jest roszczeniem pieniężnym w rozumieniu art. 747 kpc. Przepis ten dotyczy bowiem roszczeń pieniężnych sensu stricto, tj. takich, w których powód dochodzi zasądzenia konkretnej sumy pieniężnej” (tak SN w uchwale z dnia 27 lutego 1975 r., sygn. akt III PZ 2/75, OSNCP 1975/10–11, poz. 146).

Pozew należy wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (art. 16, 17 pkt 4 i art. 27 Kodeksu postępowania cywilnego). Wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za okres poprzedzający wytoczenie powództwa oraz za okres roku po jego wytoczeniu (art. 22).

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego z datą wstecz

Jeśli zaś chodzi o alimenty wsteczne – 3 lata wstecz. Oczywiście należy wnioskować do sądu, aby sąd uchylił obowiązek alimentacyjny z ta właśnie datą – wstecz. Wówczas sytuacja będzie jasna.

Ustanowiony w art. 137 trzyletni termin przedawnienia roszczeń o świadczenia alimentacyjne nie usprawiedliwia wniosku, że uprawniony może zawsze z takim roszczeniem wystąpić za okres poprzedzający wniesienie pozwu, byleby nie dłuższy niż trzyletni.

Od pozwu pobiera się cały wpis stosunkowy. Zgodnie z art. 3 ust. 2, art. 13 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398), od pozwu takiego zostanie pobrana cała opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Alimentów nie można się zrzec – dopóki nie zostanie stwierdzone sądownie, że obowiązek wygasł – niestety jest wymagany.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki