Kategoria: Alimenty

Długi alimentacyjne brata

Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-19

Mój brat ma długi alimentacyjne. Czy mogą być one egzekwowane ode mnie albo moich rodziców, u których mieszka brat?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że dłużnikiem jest brat, a nie jego rodzice bądź też Pan jako brat. Dopóty brat żyje, rodzice nie mogą być obciążeni obowiązkiem spłaty jego zadłużenia, a już na pewno nie można uzyskać przeciwko rodzicom tytułu wykonawczego, który by pozwalał na skierowanie przeciwko rodzicom egzekucji. Analogicznie sytuacja wygląda w odniesieniu do Pana.

Inaczej sytuacja wygląda po śmierci brata. Wówczas musicie Państwo spadek odrzucić, albo przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Innymi słowy jeżeli do 6 miesięcy od śmierci brata nie złożycie Państwo oświadczenia o odrzuceniu spadku, wówczas dziedziczyć będziecie Państwo z dobrodziejstwem inwentarza. Państwa odpowiedzialność ogranicza się wtedy do wysokości aktywów spadku, np. jeżeli brat ma majątek w kwocie np. 10 000 zł, a długi wynoszą 30 000 zł, odpowiadacie Państwo jedynie do 10 000 zł. Osobiście jednak uważam, że dla takiej kwoty warto odrzucić spadek, gdyż sam spis inwentarza jest dosyć kosztowny, długotrwały, a i tak, jak pokazuje praktyka zawsze, wierzyciele uważają, że są traktowani nierówno i wówczas sprawach ich spłaty ciągnie się latami. Wierzyciele bowiem często próbują wymusić spłatę całego zadłużenia, nie bacząc na postanowienie sądu w tym zakresie.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Dopiero z chwilą kiedy dziecko brata odrzuci spadek będzie Państwo mieli możliwość odrzucenia spadku.

Jeżeli brat zamieszkuje z Pana rodzicami, to komornik owszem może dokonać oględzin miejsca jego zamieszkania i zająć przedmioty stanowiące jego własność, ale mniemam, że brat takowych nie posiada, a jeżeli posiada, to znajdują się w jednym miejscu. Nadto jeżeli posiadacie Państwo dokumenty potwierdzające zakup wyposażenia mieszkania rodziców, proszę o ich zachowanie i zabezpieczenie na wypadek, gdyby komornik za jakiś czas, dysponując tytułem wykonawczym, prowadził egzekucję przeciwko bratu z mienia ruchomego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »