Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sąd bierze pod uwagę diety zagraniczne, określając alimenty?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-11-13

Czy sąd bierze pod uwagę diety zagraniczne, określając alimenty? Mam zarobki ok. 7 tys. zł podstawowe, a ok. 2–3 tys. zł diety miesięcznej. Jakich argumentów mogę się spodziewać na 7-letnie dziecko? Żona nie pracuje i zażądała 1000 zł – czy naprawdę aż tyle mogę płacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy sąd bierze pod uwagę diety zagraniczne, określając alimenty?

Od czego zależy wysokość świadczeń alimentacyjnych?

Nie ma ustawowego wzoru na obliczenie wysokości alimentów, są wskaźniki, którymi kieruje się sąd. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym:

„Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Art. 134. W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny.

Art. 135. § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie”.

Określenie wysokości świadczeń alimentacyjnych, uwarunkowanych kosztami utrzymania (wyżywienie, mieszkanie, odzież, leczenie) i wychowania, w odniesieniu do dzieci (pielęgnacja, opieka, dbałość o fizyczny i intelektualny rozwój) jest domeną ustaleń na podstawie dowodów z uwzględnieniem zasad doświadczenia życiowego. Korzystanie z wiedzy specjalnej w tym względzie jest na ogół zbędne (por. orz. SN z dnia 29 listopada 1949 r., Wa.C. 167/49, NP 1951, nr 2, s. 52).

Na jakiej podstawie sąd orzeka o wysokości świadczenia alimentacyjnego względem dziecka?

Skatalogowanie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji jest nie tylko niemożliwe, ale i zbędne. Decydują bowiem okoliczności konkretnego przypadku, co nadaje tym potrzebom wymiar indywidualny. Niemniej jednak bogate orzecznictwo na ten temat i podejmowane na tym tle próby uogólnień uzasadniają wskazanie, jako przydatnych dla praktyki, następujących rozstrzygnięć Sądu Najwyższego:

  • „Wysokość alimentów na rzecz dziecka powinna być ustalona w stosunku do obecnych potrzeb dziecka; nie mogą być uwzględnione przewidywane dopiero w przyszłości koszty nauki, wydatki szkolne itp.; w razie późniejszego wzrostu potrzeb dziecka alimenty mogą być zawsze podwyższone” (orz. SN z dnia 29 listopada 1949 r., Wa. C 167/49, NP 1950, nr 2, s. 52).
  • „Okoliczność, że dziecko rozwodzących się małżonków ze względu na stan swego zdrowia potrzebuje szczególnej pieczy, oznacza zwiększenie się jego potrzeb, które wymaga pokrycia ich przez rodziców. Pokrywanie kosztów utrzymania osoby trzeciej, która zajmuje się dzieckiem, z dostarczanych dziecku alimentów stanowi pokrywanie kosztów utrzymania dziecka” (orz. SN z dnia 18 września 1951 r., C 204/51, OSN 1952, nr 3, poz. 71).
  • „Fakt, że osoba żądająca alimentów zarabia na swe utrzymanie mimo niezdolności do pracy, ma tylko to znaczenie, że usprawiedliwia ewentualne zaprzestanie pracy i uprawnia dopiero po tym zaprzestaniu osobę chorą do żądania alimentów” (orz. SN z dnia 14 marca 1956 r., 4 CZ 48/56, OSPiKA 1958, nr 1, poz. 19; PiZS 1958, nr 8–9, s. 97).
  • „Ujemną przesłanką roszczeń alimentacyjnych opartych na art. 71 k.r. (art. 128 k.r.o.) stanowić mogą jedynie okoliczności dotyczące własnej sytuacji majątkowej i zarobkowej uprawnionego, natomiast nie można traktować jako przeszkody do dochodzenia przez matkę alimentów od innych dzieci faktu, że jedno z dzieci należycie spełnia swój moralny i ustawowy obowiązek łożenia na utrzymanie matki” (orz. SN z dnia 23 października 1962 r., III CR 16/62, OSNCP 1963, nr 12, poz. 268, OSPiKA 1964, nr 10, poz. 191 z glosą J. Gwiazdomorskiego).
  • „Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być oceniane nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania i całego szeregu okoliczności każdego konkretnego przypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów” (orz. SN z dnia 10 października 1969 r., III CRN 350/69, OSNCP 1970, nr 2, poz. 15).
  • „Obowiązek utrzymania dzieci obciąża w pierwszej kolejności rodziców, jednakże rezygnacja przez dziecko – w celu dokuczenia rodzicom – z pomocy przez Państwo w sytuacji, gdy rodzice są skromnie sytuowani i z trudnością mogą zaspokoić potrzeby wszystkich członków rodziny, nosi charakter szykany i narusza zasady prawidłowego współżycia w rodzinie, a także szerzej pojęte zasady współżycia społecznego.
  • Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.o.), chociażby nawet w tych ramach nie znajdowały pokrycia wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji” (orz. SN z dnia 20 stycznia 1972 r., III CRN 470/71, Inf.Pr. 1972, nr 1-2, poz. 15; GSiP 1972, nr 9).

Przy zarobkach ok 6 tys. zł alimenty w wysokości 1 tys. zł są realne, jeśli matka dziecka wykaże potrzeby dziecka na taką kwotę (tzw. usprawiedliwione potrzeby), nadto mamy zasadę równej stropy życiowej i jeśli sąd zażąda od ojca dziecka przedstawienia zaświadczenia o dochodach na kwotę ok. 9–10 tys zł, jest dość realne, że sąd ten 1000 zł zasądzi.

Tak jak napisałam, jednak nie ma tu reguły. Proszę zaproponować ugodę na 800 zł i to zwykle wystarcza sądowi – chyba że matka będzie się upierać albo ma solidne dowody na potrzeby dziecka.

Powinien Pan przedstawić swoje wydatki jak najbardziej skrupulatnie i dokładnie, poprzeć je rachunkami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki